Zmiany w Kodeksie cywilnym w 2016 roku- cz. II - PPSC Adwokat Kraków Proniewski, Przybyłka

tło_PPSC adwokat Kraków Proniewski Przybyłka, kancelaria adwokacka w Krakowie,

Twój cel
Nasza wiedza
Wspólny sukces

Publikacje

justyna

Zmiany w Kodeksie cywilnym w 2016 roku- cz. II

Zmiany w przepisach dot. formy czynności prawnej – zmiana od 9 września 2016 roku

I. Forma dokumentowa, jako nowy typ formy szczególnej:

-ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 7 września 2015, poz. 1311);

-znowelizowane zostały art. 73 § 1 i następne k.c.; nowa forma dokumentowa ma stanowić formę mniej sformalizowaną od formy pisemnej;

II. Nowa definicja dokumentu:

-nowa definicja dokumentu zrywa z rozumieniem dokumentu wyłącznie jako informacji utrwalonej za pomocą pisma; po zmianach konstytutywną cechą dokumentu ma być jego treść obejmująca oświadczenia różnego rodzaju, w tym także oświadczenia woli;

-dla uznania czy dana treść jest dokumentem nie będzie miało znaczenia czy złożone oświadczenie zostanie podpisane przez osobę ją składającą – wystarczy, że pozwoli na ustalenie osoby, która je złożyła;

-treść oświadczenia będzie musiała zostać odpowiednio utrwalona (np. na papierze, w pliku) w sposób umożliwiający jej odtworzenie, przy czym jest pełna dowolność co do wyboru środka takiego utrwalenia (komputer, tablet, telefon czy długopis); istotne jest, aby użyty środek umożliwiał zachowanie i późniejsze odtworzenie oświadczenia;

-treść dokumentu będzie mogła zostać ujawniona w dowolny sposób, np. przez obraz, dźwięk czy znaki graficzne) ;

-na dokument będą się składać łącznie 2 elementy: treść oświadczenia, która będzie mogła zostać odtworzona oraz nośnik;

-brzmienie dodanych przepisów:

art. 77(2) k.c.: do zachowania dokumentowej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci dokumentu, w sposób umożliwiający ustalenie osoby składającej oświadczenie;

art. 77 (3) k.c.: dokumentem jest nośnik informacji umożliwiający zapoznanie się z jej treścią;

III. Pozostałe regulacje dot. formy dokumentowej:

-skutki niedochowania formy dokumentowej będą analogiczne do skutków niedochowania formy pisemnej;

-forma dokumentowa zastrzeżona w ustawie będzie miała charakter formy ad solemnitatem tylko wówczas, gdy rygor nieważności zostanie wyraźnie określony w ustawie (znowelizowany art. 73 § 1 k.c.). W przeciwnym przypadku będzie miała charakter formy zastrzeżonej ad probationem (art. 74 k.c.);

-jeżeli strony w umowie nie ustalą skutku dla niedochowania formy dokumentowej przyjmuje się, że forma ta będzie traktowana jako zastrzeżona wyłącznie dla celów dowodowych;

-w przypadku zakończenia umowy zawartej w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej) przyjęto wymóg jej rozwiązania za zgodą obu stron, odstąpienia od niej albo jej wypowiedzenia przy zastosowaniu formy dokumentowej – przy czym obowiązek zachowania formy dokumentowej ad probationem dla rozwiązania umowy albo dla jej wypowiedzenia lub odstąpienia może jednak zostać określony odmiennie w ustawie lub w umowie stron.

IV. Wyodrębnienie formy elektronicznej jako odrębnej formy czynności prawnej zrównanej z formą pisemną:

-Uchylenie art. 78 § 2 oraz dodanie art. 781 § 1

-Brzmienie dodanego art. 78(1) § 1:

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. § 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej, chyba że ustawa lub czynność prawna zastrzega inaczej.

Justyna Olech, aplikanta adwokacka Kraków, marzec 2016 roku.

clause-2220818_1920

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kontakt


NIP: 9442193874
REGON: 120814066

PPSC ADWOKAT KRAKÓW

ul. Konopnickiej 5/4
30-302 Kraków
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 68

PPSC ADWOKAT TYCHY

ul. Wschodnia 18
43-100 Tychy
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

PPSC ADWOKAT ŚWIĄTNIKI

Franciszka Bielowicza 57/3
32-040 Świątniki Górne
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

Panel klienta

Każdy z naszych Klientów otrzymuje swoje konto w Panelu Klienta.