Kim jest członek zarządu w rozumieniu art. 299 k.s.h.?

tło_PPSC adwokat Kraków Proniewski Przybyłka, kancelaria adwokacka w Krakowie,

Twój cel
Nasza wiedza
Wspólny sukces

Publikacje

piotr

Kim jest członek zarządu w rozumieniu art. 299 k.s.h.?

Art. 299 k.s.h. w dość precyzyjny sposób określa, że w przypadku bezskuteczności egzekucji wobec spółki, solidarnie za jej zobowiązania odpowiadają członkowie zarządu, jednakże pojęcie to może wzbudzać w praktyce uzasadnione wątpliwości.

W pierwszej kolejności należy podkreślić, że odpowiedzialność z art. 299 k.s.h. ponoszą członkowie zarządu, którzy zostali powołani w sposób ważny, tj. zgodnie z kodeksem spółek handlowych i umową spółki.

Co istotne, dla odpowiedzialności z art. 299 k.s.h. nie ma znaczenia wpis członka zarządu do Krajowego Rejestru Sądowego, ma on bowiem charakter jedynie deklaratoryjny. W konsekwencji opisywaną odpowiedzialność ponoszą z jednej strony członkowie zarządu, od chwili ich powołania, chociażby nie zostali ujawnieni w rejestrze, z drugiej zaś strony osoba, która została odwołana z funkcji członka zarządu, nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki powstałe po jej odwołaniu, nawet jeżeli fakt ten nie został ujawniony w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W literaturze i orzecznictwie sądowym utrwalił się pogląd, iż odpowiedzialność z art. 299 k.s.h. ponoszą Ci członkowie zarządu, którzy pełnili swoje funkcje w czasie istnienia zobowiązania. Nie ma więc żadnego znaczenia fakt, iż w okresie sprawowania funkcji członka zarządu przez daną osobę, zobowiązanie było jeszcze niewymagalne (zob. np. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 października 2018 r., sygn. akt II CSK 619/17). Należy jednak zauważyć, że jeżeli członek zarządu przestał pełnić swoją funkcję, gdy zobowiązanie nie było jeszcze wymagalne, a następnie nie zostało ono zapłacone przez spółkę i egzekucja okazała się bezskuteczna, wówczas taki członek zarządu może uwolnić się od odpowiedzialności z art. 299 k.s.h. wskazując, iż niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki nastąpiło nie z jego winy, o ile w okresie sprawowania swojej funkcji spółka była wypłacalna.

Odpowiedzialność likwidatora, zarządcy lub syndyka.

W treści art. 299(1) k.s.h. ustawodawca wprost postanowił, że art. 299 k.s.h. stosuje się również do likwidatorów spółki z o.o., o ile nie zostali oni ustanowieni przez sąd. Nie sposób natomiast uznać, iż odpowiedzialność z art. 299 k.s.h. może ponosić zarządca ustanowiony w postępowaniu upadłościowym bądź syndyk.

Piotr Proniewski, adwokat Kraków, maj 2021 roku

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kontakt


NIP: 9442193874
REGON: 120814066

PPSC ADWOKAT KRAKÓW

ul. Konopnickiej 5/4
30-302 Kraków
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 68

PPSC ADWOKAT TYCHY

ul. Wschodnia 18
43-100 Tychy
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

PPSC ADWOKAT ŚWIĄTNIKI

Franciszka Bielowicza 57/3
32-040 Świątniki Górne
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

Panel klienta

Każdy z naszych Klientów otrzymuje swoje konto w Panelu Klienta.