Wypowiadanie umów o świadczenie usług | Adwokat Kraków Proniewski Przybyłka Wypowiadanie umów o świadczenie usług | Adwokat Kraków Proniewski Przybyłka

tło_PPSC adwokat Kraków Proniewski Przybyłka, kancelaria adwokacka w Krakowie,

Twój cel
Nasza wiedza
Wspólny sukces

Publikacje

leszek

Wypowiadanie umów o świadczenie usług

W praktyce działania naszej Kancelarii, w tym głównie przy obsłudze przedsiębiorstw, częstokroć spotykam się z problemami dotyczącymi możliwości wypowiadania Umów Zlecenia (Umów o świadczenie usług).

Pomoc prawna

Problemy te dotyczą głównie możliwości i ewentualnych negatywnych skutków złożenia wypowiedzenia.

W niniejszym artykule skupię się na omówieniu przesłanek i skutków wypowiadania umów o świadczenie usług w najczęstszych sytuacjach w których:
– umowa zawarta na czas określony lub nieokreślony w ogóle nie precyzuje możliwości, przesłanek i skutków wypowiedzenia,
– umowa zawarta na czas określony lub nieokreślony przewiduje jej możliwość z zachowaniem okresu wypowiedzenia.

W osobnych artykułach możecie Państwo przeczytać szerzej na temat:
okresów wypowiedzenia umów o świadczenie usług
problematyki liczenia okresów wypowiedzenia umów o świadczenie usług

Jaka umowa?

Możliwość wypowiedzenia Umowy, trybu i skutków tego wypowiedzenia wymaga uprzedniego ustalenia, jakie przepisy prawa winny mieć w tej sprawie zastosowanie. Ustalenie tej kwestii wymaga analizy treści umowy pod kątem charakterystycznych jej cech i skorelowania ich z cechami umów uregulowanych w kodeksie cywilnym.
Warto mieć przy tym na uwadze, iż zgodnie z art. 750 k.c. do umów o świadczenie usług stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące umów zlecenia.
Bez szczegółowego wnikania w odrębne zagadnienie związane z charakterystycznymi cechami umowy zlecenia na potrzeby dalszych rozważań zakładam, iż mamy do czynienia z umową o świadczenie usług, o której mowa w art.750 k.c..
W przeważającej mierze kwalifikacja taka będzie możliwa w przypadku wszelkich umów o doradztwo, szkolenia, sprzątanie, prowadzenie spraw księgowych, kadrowych, czyli typowych umów wspomagających bieżące funkcjonowanie przedsiębiorstw często w zakresie usług objętych outsourcingiem.

Przepisy kodeksu cywilnego regulują zasady rozwiązywania umów o świadczenie usług

Co do zasady zlecenie/usługi w swej istocie zakłada wykonywanie czynności o charakterze jednorazowym. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie by nadać mu charakter ciągły, co ma miejsce w szczególności w przypadku umów o świadczenie usług, których charakter wymaga działań stałych i powtarzalnych. Stały charakter umowy konstatuje konieczność rozważenia możliwości rozwiązania tego stosunku prawnego.
Zgodnie z art. 746 § 1 kodeksu cywilnego dający zlecenie może je wypowiedzieć w każdym czasie. Czyni w tym zakresie jednak pewne zastrzeżenia. Dający zlecenie winien mianowicie (i) zwrócić zleceniobiorcy poczynione przez niego wydatki, (ii) zapłacić zleceniobiorcy wynagrodzenie odpowiadające zakresowi dotychczas wykonanych czynności, (iii) w razie wypowiedzenia zlecenia bez ważnych powodów naprawić wyrządzoną szkodę.
Zgodnie zaś z art. 746 § 3 k.c. nie można z góry zrzec się uprawnienia do wypowiedzenia umowy z ważnych powodów.

Art. 746. § 1. Dający zlecenie może je wypowiedzieć w każdym czasie. Powinien jednak zwrócić przyjmującemu zlecenie wydatki, które ten poczynił w celu należytego wykonania zlecenia; w razie odpłatnego zlecenia obowiązany jest uiścić przyjmującemu zlecenie część wynagrodzenia odpowiadającą jego dotychczasowym czynnościom, a jeżeli wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, powinien także naprawić szkodę.
§ 2. Przyjmujący zlecenie może je wypowiedzieć w każdym czasie. Jednakże, gdy zlecenie jest odpłatne, a wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, przyjmujący zlecenie jest odpowiedzialny za szkodę.
§ 3. Nie można zrzec się z góry uprawnienia do wypowiedzenia zlecenia z ważnych powodów.

Orzecznictwo i doktryna są przy tym obecnie zgodne, iż postanowienia art. 746 § 1 i 2 mają charakter względnie obowiązujący, tj. mogący podlegać odmiennym ustaleniom i modyfikacjom stron w granicach swobody umów wynikającej z art. 353(1) kodeksu cywilnego. Zgodne są też poglądy o bezwzględnie obowiązującym charakterze art. 746 § 3 k.c., co oznacza brak możliwości wyłączenia uprawnienia do wypowiedzenia umowy z ważnych powodów. Ewentualne postanowienia wyłączające tą możliwość będą nieważne (art. 58 k.c.).

Jeśli umowa o świadczenie usług zawarta na czas określony lub nieokreślony nie zawiera terminu jej wypowiedzenia nie oznacza to braku możliwości jej rozwiązania w skutek wypowiedzenia dokonanego przez dającego zlecenie.
Wypowiedzenie zawsze będzie dopuszczalne. W zależności jednak od istnienia lub braku istnienia ważnych powodów różne będą skutki w tym finansowe wypowiedzenia.

W szczególności o ewentualnym wyłączeniu możliwości wypowiedzenia umowy nawet bez ważnych powodów nie świadczy zawarcie umowy na czas określony. Judykatura zgodna jest co do tego, iż w trybie art. 746 § 1 kodeksu cywilnego można wypowiedzieć umowę nawet zawartą na czas określony. (tak m.in. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 28.09.2004 r. IV CK 640/03 (OSNC 2005/9/157) (…) Fakt zawarcia spornej umowy na czas oznaczony nie mógł zatem uzasadniać odmówienia pozwanemu jako zlecającemu usługi (…) uprawnienia do wypowiedzenia tej umowy w każdym czasie z jakichkolwiek powodów, a więc także takich, które nie mogą być uznane za ważne. (..)Umowa zlecenia zawarta na czas oznaczony może być wypowiedziana przez każdą ze stron w każdym czasie (patrz także: wyrok Sądu Najwyższego z dn. 09.02.2001, III CKN 304/00 )

Ważne powody, czyli jakie?

Ustawodawca nie sprecyzował pojęcia „ważnych powodów”. Utrwalone poglądy doktryny wskazują, iż mogą to być jednak zarówno powody natury obiektywnej tj. niemające związku bezpośrednio ze stosunkiem umownym i jego stronami, jak i powody subiektywne tj. dotyczące danych stron.
Ważnym powodem wypowiedzenia może być zatem zdarzenie zewnętrzne np. w postaci zmiany w prawie, istotne zmiany sytuacji gospodarczej. Ważnym powodem może być także przyczyna leżąca po stronie Zleceniobiorcy np.: nienależyte wykonywanie umowy, utrata zaufania. Ważnym powodem może być również przyczyna leżąca po stronie Zleceniodawcy np.: zmiany wewnętrzne, restrukturyzacja, likwidacja. Ważne powody mogą w końcu leżeć po obu stronach umowy np. nieporozumienia w realizacji umowy. Nie ulega wątpliwości, iż im szerszy katalog powodów i im większy ich ciężar gatunkowy, tym mniejsze ryzyko podważenia ich wystąpienia i statusu jako powodów „ważnych”.
Oceniając „ważność” powodów brać należy w szczególności pod uwagę naturę danego stosunku umownego i wpływu występowania danych powodów na tą naturę.

Wypowiedzenie umowy w trybie art. 746 § 1 k.c. nie wymaga wskazania powodów wypowiedzenia. Bez wątpienia jednak dla celów dowodowych w znacznej części przypadków zasadnym jest wskazywanie przyczyn wypowiedzenia, albowiem ustawodawca w zależności od tego czy do wypowiedzenia dochodzi z powodów ważnych czy nieważnych odmiennie ukształtował skutki tego wypowiedzenia.

W przypadku wypowiedzenia umowy z ważnych powodów Zleceniodawca:

• nie jest zobowiązany do naprawienia wynikłej z tego tytułu szkody; warto zaznaczyć że przy stosunkach umownych o charakterze ciągłym, szkodą będzie głównie utracone przez Zleceniobiorcę, a możliwe do uzyskania wynagrodzenie;
• jest zobowiązany do zwrotu Zleceniobiorcy wydatków, które ten poczynił w celu należytego wykonania zlecenia;
• w przypadku zleceń odpłatnych zobowiązany jest do zapłaty części wynagrodzenia odpowiadającego dotychczas wykonanym czynnościom.
Należy przy tym zaznaczyć, iż ciężar wykazania szkody i jej wartości spoczywa na Zleceniobiorcy (art. 6 k.c.).

W przypadku natomiast wypowiedzenia umowy bez ważnych powodów Zleceniobiorca naraża się na opisane powyżej roszczenie o zapłatę odszkodowania.

Uprawnienie do wynagrodzenia za okres wypowiedzenia

Nawet w sytuacji, w której do wypowiedzenia dochodzi z ważnych powodów, w pewnych okolicznościach może wiązać się to z obowiązkiem zapłaty przez Zleceniobiorcę określonej kwoty. Tytułem zapłaty nie będzie jednak odszkodowanie, bo to z mocy przepisów Zleceniobiorcy się nie należy, ale roszczenie o zapłatę wynagrodzenia za okres wypowiedzenia.

Problematyka powyższa wymaga pierwej omówienia skutków złożenia wypowiedzenia w trybie art. 746 k.c. i odpowiedzi w szczególności na pytanie: czy wypowiedzenie to wywołuje skutek natychmiastowy czy też może zostać przesunięte w czasie poprzez wprowadzenie okresu wypowiedzenia.

Na marginesie należy zaznaczyć, iż zgodnie z art. 365(1) k.c. zobowiązanie bezterminowe o charakterze ciągłym wygasa po jego wypowiedzeniu z zachowaniem terminów umownych, ustawowych lub zwyczajowych, a w przypadku ich braku natychmiastowo.

Przepisy dotyczące umowy zlecenia, w tym w szczególności art. 746 k.c., nie wprowadzają ustawowych terminów wypowiedzenia. Jak jednak wskazano powyżej, przepisy art. 746 § 1 i 2 k.c. mają charakter względnie obowiązujący i mogą być przez strony modyfikowane. Judykatura stanęła na stanowisku, iż możliwym jest w szczególności wprowadzenie w umowach zlecenia terminów wypowiedzenia i to także wypowiedzenia umowy z ważnych powodów (tak m.in. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 20.04.2004 r., V CK 433/03, OSNC 2004/12/205, wraz z glosą aprobującą Z. Kuniewicza OSP 2007/1/10). Warto przy tym zasygnalizować, iż w doktrynie wyrażony został pogląd odmienny wskazujący, iż wprowadzenia okresów wypowiedzenia umowy zlecenia z ważnych powodów na niekorzyść uprawnionego są nieważne (tak m.in. w Komentarzu do Kodeksu Cywilnego, pod red. E. Gniewka, C.H. Beck Warszawa 2006, s.1164 „Nieważne są więc postanowienia przewidujące konieczność zachowania terminu wypowiedzenia. Jeśli, jak to się często zdarza umowa ogólnie przewiduje możliwość wypowiedzenia z zachowaniem określonego terminu, termin ten nie ma zastosowania, jeżeli istnieje po temu ważny powód wypowiedzenia).

Choć niejednolite poglądy doktryny nie pozwalają na postawienie jednoznacznej tezy, można z dużym prawdopodobieństwem wysnuć aprobowane przeze mnie następujące wnioski:

• strony mogą w umowie wprowadzać okresy jej wypowiedzenia tak z ważnych jak i bez ważnych powodów;
• w przypadku, gdy strony wprost w umowie nie wprowadziły okresu wypowiedzenia na wypadek wypowiedzenia z ważnych powodów wypowiedzenie odnosi skutek natychmiastowy,
• w przypadku, gdy strony przewidziały w umowie, iż w przypadku jej wypowiedzenia z ważnych powodów obowiązuje okres wypowiedzenia, wypowiedzenie odnosi skutek z chwilą upływu tego okresu,
• w przypadku, gdy strony przewidziały w umowie okres jej wypowiedzenia nie wskazując czy mowa o okresie na wypadek wypowiedzenia z ważnych lub bez ważnych powodów, wypowiedzenie z ważnych powodów odniesie skutek natychmiastowy, zaś wypowiedzenie bez ważnych powodów odniesie skutek z upływem okresu wypowiedzenia (szeroko na ten temat w uzasadnieniu Wyroku SA w Warszawie z dnia 15.09.2008 r. I ACa 84/08, Apel.-W-wa 2009/2/14, tam m.in.: „(…) Nie może jednak ulegać wątpliwości, iż gdyby wolą stron było ograniczenie uprawnienia zleceniodawcy do rozwiązania umowy z ważnych przyczyn poprzez obwarowanie go terminem wypowiedzenia, zamiar taki powinien zostać wyrażony w sposób wyraźny”).

Podsumowując stwierdzić należy ,iż w przypadkach, w których Umowa nie przewiduje okresu jej wypowiedzenia:

• przy wypowiedzeniu Umowy przez Zleceniodawcę bez ważnych powodów wypowiedzenie odniesie skutek natychmiastowy i Zleceniodawca narazi się na ewentualne roszczenie odszkodowawcze (ciężar wykazania szkody i jej wartości spoczywać będzie jednak na Zleceniobiorcy) i nie narazi się na roszczenie o zapłatę wynagrodzenia;
• przy wypowiedzeniu Umowy z ważnych powodów, wypowiedzenie odniesie skutek natychmiastowy i Zleceniodawca nie narazi się ani na roszczenie odszkodowawcze ani na roszczenie o zapłatę wynagrodzenia;

– w przypadkach, w których Umowa przewiduje okres jej wypowiedzenia:

• przy wypowiedzeniu Umowy bez ważnych powodów Umowa ulegnie rozwiązaniu z upływem terminu wypowiedzenia;
• przy wypowiedzeniu Umowy z ważnych powodów, wypowiedzenie odniesie skutek natychmiastowy (chyba, że w umowie przewiduje się okres wypowiedzenia także przy wypowiedzeniu z ważnych powodów) i Zleceniodawca nie narazi się ani na roszczenie odszkodowawcze ani na roszczenie o zapłatę wynagrodzenia;

Przepisy kodeksu nie przewidują konieczności zachowania szczególnej formy wypowiedzenia. Wypowiedzenie mimo braku nakazu prawnego winno ze względów dowodowych być sporządzone na piśmie. Kodeks nie przewiduje konieczności pisemnego uzasadnienia wypowiedzenia jednak w zdecydowanej większości przypadków rekomendowanym będzie wskazanie w treści wypowiedzenia w sposób możliwie precyzyjny i szeroki powodów jego dokonania; mogą to być przy tym tak powody obiektywne jak i subiektywne. Warto pamiętać, iż umowa może przewidywać wymóg zachowania szczególnej formy wypowiedzenia (np. formy aktu notarialnego itp.). W takim wypadku zachowanie formy będzie konieczne.

Skorzystaj z profesjonalnej pomocy adwokata, by bezpiecznie i skutecznie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług, unikając potencjalnych problemów prawnych.

Leszek Przybyłka, adwokat Kraków, lipiec 2011 roku

 

97 odpowiedzi na “Wypowiadanie umów o świadczenie usług”

 1. Bartosz Brzosko pisze:

  Pytanie; a co z klauzulą, w której mowa o możliwości odwołania się od rozwiązania umowy?
  W rozwiązaniach umów o pracę jest obowiązkowa. A czy w rozwiązaniu umowy o świadczenie usług również? Co w przypadku braku tego zapisu? Dziękuję za odpowiedź.

  • piotr pisze:

   W umowach cywilnoprawnych taka klauzula nie jest obowiązkowa. Jej brak nie rodzi żadnych skutków prawnych.

 2. Agata pisze:

  A co w przypadku wynagrodzenia dodatkowego (premii za zrealizowany projekt wypłacanej po jego zakończeniu), jednak gwarantowanego tylko w przypadku kontynuacji umowy? Jeśli jej wypowiedzenie nastąpiło na wniosek Zleceniodawcy, z powodu braku ciągłości kontraktów.
  I czy sytuacja będzie inna, jeśli umowę wypowie Zleceniobiorca po zakończeniu projektu, ale przed otrzymaniem premii?

  • piotr pisze:

   Dzień dobry
   W przedstawionym przez Panią przypadku wymagana byłaby szczegółowa analiza zapisów umowy i ocena charakteru tego „wynagrodzenia dodatkowego”. Wyjaśnienia wymagałby także wskazany przez Panią tryb wypowiedzenia albowiem nie ma czegoś takiego jak „wypowiedzenie na wniosek Zleceniodawcy”; wypowiedzenie to czynność prawna jednostronna. Zachęcam do kontaktu za pośrednictwem maila kancelarii.
   Adwokat Piotr Proniewski

 3. Aneta pisze:

  a co jeśli umowa przewiduje okres wypowiedzenia (miesiąc) ale strony uznają że będzie dla nich korzystniej się porozumieć i zerwać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia? jak to należy zapisać w wypowiedzeniu?
  ( np. sytuacja gdy osoba na b2b nie ma aktualnie projektu, więc zleceniodawcy nie opłaca się jej trzymać, a zleceniobiorca chce brać inne zlecenia szybciej niż po miesiącu wypowiedzenia)

  • piotr pisze:

   Witam
   Sytuacja którą Pani opisuje zdaje się wskazywać na intencje stron w zakresie rozwiązania umowy na mocy porozumienia nie zaś w trybie wypowiedzenia. W formule porozumienia strony mogą dowolnie ustalić moment rozwiązania umowy. W przeciwieństwie do wypowiedzenia – które jest czynnością prawną jednostronną, porozumienie o rozwiązaniu umowy jest czynnością prawną dwustronną, wymagającej zgodnego współdziałania obu stron które mogą swobodnie określić moment rozwiązania umowy i ew. inne aspekty dot. zakończenia współpracy.
   pozdrawiam – Zespół PPSC

 4. Sławomir pisze:

  Dzień dobry, a w sytuacji kiedy umowa na świadczenie usług sprzątania została zawarta ze Zleceniobiorcą przez trzech przedstawicieli małej wspólnoty mieszkaniowej. Czy jeden z przedstawicieli może skutecznie wypowiedzieć tą umowę? Dodam, że umowa dotyczy sprzątania chodnika poza nieruchomością wspólną, gdzie okazało się, że sprzatanie chodnika należy do gminy. Zatem w ogromnej części umowa stała się bezprzedmiotowa bo intencją jej podpisania było spełnienie postanowień ustawy o utrzymaniu porzadku w gminie i to jest powód wypowiedzenia. Zleceniobiorca upiera się, że do wypowiedzenia skutecznego tej umowy niezbędna jest zgoda pozostałych dwóch osób, które umowę zawarły.

  • piotr pisze:

   Z treści zapytania wynika, że stroną umowy jest tzw. mała wspólnota mieszkaniowa, czyli taka, w której są maksymalnie 3 wyodrębnione lokale. W takich wspólnotach nie stosujemy przepisów ustawy o własności lokali, ale przepisy kodeksu cywilnego o współwłasności. W związku z tym w zakresie zwykłego zarządu nieruchomością konieczna jest zgoda większości współwłaścicieli liczona zgodnie z wielkością posiadanych udziałów. Podejrzewać można zatem, że w przedstawiony stanie faktycznym celem dokonania skutecznego wypowiedzenia umowy konieczna będzie zgoda przynajmniej dwóch współwłaścicieli. W razie niedających się rozstrzygnąć sporów pomiędzy współwłaścicielami pozostaje droga sądowa. Zespół PPSC.

 5. Agnieszka pisze:

  Umowa o świadczenie członkostwa w klubie fitness – nie zawiera klauzuli o wypowiedzeniu umowy zawartej na czas określony . Umowa zawarta na 6 miesięcy z możliwością automatycznego przedłużenia. Jest tylko klauzula o wypowiedzeniu umowy na czas określony z dwumiesięcznym okresem wypowiedzenia.
  Jaki jest okres wypowiedzenia umowy zawartej na czas określony , jaki jest art kc.

  • piotr pisze:

   Witam

   Wydaje mi się że w Pani komentarz wkradł się błąd tj. pisze Pani „…jest tylko klauzula o wypowiedzeniu umowy NA CZAS OKREŚLONY z dwu miesięcznym okresem wypowiedzenia …” Zdaje się zaś że chodziło Pani iż jest klauzula o wypowiedzeniu umowy NA CZAS NIEOKREŚLONY. Tego typu umowa na czas określony podlega co do zasady regulacji art. 746 kc opisywanego w powyższym artykule. Oznacza to że można co do zasady wypowiedzieć taką umowę w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym, jednakże jeżeli do wypowiedzenia dojdzie bez ważnego powodu – wówczas wypowiadający musi liczyć się z potencjalną odpowiedzialnością odszkodowawczą. Szkodą po stronie Zleceniobiorcy mogą tu być np. utracone korzyści za okres w którym umowa nie obowiązuje; dlatego też po pierwsze rekomenduję jeszcze raz uważną analizę umowy (względnie proszę tu o kontakt indywidualny w celu analizy przypadku: kancelaria@ppsc.pl oraz szczególną weryfikację przyczyn/powodów wypowiedzenia). Zespół PPSC.

 6. DD pisze:

  Witam, a co w przypadku, gdy nie ma podpisanej umowy o pracę o świadczenie usług:
  1. Czy pracodawca ma obowiązek wystawić zaświadczenie o zatrudnieniu? Jeżeli tak lub, gdy pracownik będzie chciał otrzymać takie zaświadczenie, to jak wygląda okres wypowiedzenia? Na danym świadectwie zostanie określony okres zatrudnienia i czy to będzie jednoznaczne ze okres wypowiedzenia będzie obowiązywał?
  2. Czy w przypadku braku otrzymania danego zaświadczenia i braku umowy, wystawione faktury przez zleceniodawcę na zleceniobiorcę, będą wystarczająca podstawą do udokumentowania okresu świadczenia pracy? Lub potwierdzenie płaconych składek ZUS?
  Dziękuję i pozdrawiam serdecznie

  • piotr pisze:

   Witam. Przedstawione przez Panią problemy zdają się dotykać problematyki prawa pracy, nie zaś kontraktów cywilnoprawnych o jakich mowa w powyższym artykule. Zachęcam do kontaktu do bezpośredniego za pośrednictwem naszego adresu kancelaria@ppsc.pl

 7. Kamil pisze:

  Czy nagła podwyżka cen daje prawo do wypowiedzenia umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia? Mam umowę z księgową, dostałem aneks do umowy na maila w dniu 30 grudnia 2022 z informacja o zmianie cen. Tydzień później otrzymałem faktury już z nowymi cenami. W umowie mamy 1 miesięczny okres wypowiedzenia, teraz znalazłem nowe biuro księgowe, zapłaciłem oczywiście faktury ze stycznia ale od przyszłego miesiąca chce być rozliczany przez nowe biuro. Czy ze względu na zmianę cen, postawienie mnie trochę przed faktem dokonanym, mam prawo wypowiedzieć umowę bez zachowania 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia?

  • piotr pisze:

   Dzień dobry. Pytanie jest bardziej tej natury czy taka okoliczność – tj. podwyżka cen – może być uznana za „ważny powód” w rozumieniu przepisów opisanych w artykule. Moim zdaniem TAK. Ważny powód może mieć bowiem zarówno charakter obiektywny jak i subiektywny (związany z daną stroną); istotna jest jego wada. Cena to kluczowy element danej umowy zatem jego zmiana ma bez wątpienia charakter ważny. Jednakże to czy 'bezpiecznie’ można zerwać Pana umowę w trycie natychmiastowym wymagałoby analizy jej treści. Zachęcam do kontaktu z nami na adres kancelaria@ppsc.pl. Zespół Kancelarii

 8. Ania pisze:

  Witam,
  Jest umowa serwisowa między firmami, którą my, czyli zleceniobiorca, chcemy wypowiedzieć. Każda strona może ją wypowiedzieć za 6-miesięcznym wypowiedzeniem. W tym czasie przypadnie termin serwisu, a nie chcemy by ta firma go robiła, tym bardziej płacić za niego. Jest nikła szansa na rozwiązanie umowy w drodze porozumienia. W grę wchodzi wypowiedzenie z 6miesięcznym wypowiedzeniem. Skutek natychmiastowy umowa przewiduje tylko dla zamkniętego katalogu naruszeń umowy. Jakie mamy możliwe scenariusze i z jakimi ryzykami się wiążą? Z góry bardzo dziękuję za podpowiedź.

  • piotr pisze:

   Regulacja art.746 kc jest co co zasady uniwersalna. Oznacza to że w Państwa przypadku najprawdopodobniej istnieje furtka do tego aby pomimo wpisania 6 msc okresu wypowiedzenia i katalogu okoliczności uzasadniających wypowiedzenie umowy w trybie natychmiastowym, skutecznie wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym także w innych okolicznościach. Kluczowe jest to czy owe inne okoliczności mogłyby być uznane za „ważny powód” w rozumieniu art.746 kc. Konieczna jest zatem analiza Państwa umowy i okoliczności jakie mogłyby obecnie posłużyć do jej zerwania. Zachęcam do kontaktu z kancelarią via nasz główny adres email – kancelaria@ppsc.pl

 9. Michał pisze:

  Witam,

  Rok temu dostałem maila z informacją, że w związku z nowym ładem koszt prowadzenia księgowości się zmienia – od dzisiaj 250zł netto (z 200zł), mail ten wpadł do spamu, bo został wysłany z aliasu, z którego wysyłają mnóstwo śmieciowych maili. Nie było w nim żadnego aneksu, tylko linijka tekstu „Nowe ceny to:”. Dzisiaj dostałem maila z powiadomieniem, że mam dopłacić za cały rok po 50zł netto, bo ceny usług wzrosły i był mail. Czy można „tak o” podnieść cenę usługi i poinformować o tym w zwykłym mailu jednym zdaniem? Szukałem niestety umowy, jestem pewien, że była tam stara kwota , ale prawdopodobnie została na starym mieszkaniu i prędko jej nie zobaczę. Proszę o odpowiedź. Pozdrawiam.

  • piotr pisze:

   Taka sytuacja niestety może być dopuszczalna prawnie, ale nie zawsze. Zależy to m.in. od tego czy mówimy tu umowie zawartej z udziałem konsumenta czy między przedsiębiorcami, no i oczywiście od samej treści pierwotnej umowy. Zachęcam do kontaktu z nami i przesłanie umowy i przypadku do analizy na adres kancelaria@ppsc.pl

 10. Patryk pisze:

  Witam,

  Mamy zawarta umowę z fotografem na wykonanie usługi w dniu ślubu, lecz niestety jesteśmy zmuszeni na rezygnację z tej umowy ze względów osobistych, na rozwiązanie umowy był termin 120dni , przepadł ponieważ zleceniodawca odpisał z opóźnieniem na maila , czy w takiej sytuacji może on żądać od nas pokrycia całkowitych kosztów za niewykonaną usługę ? Czy istnieje szansa na polubowne załatwienie sprawy ?

  • piotr pisze:

   Nie wykluczone że jest szansa aby uchylić się od obowiązku płatności za usługę. Kluczowa byłaby tu ocena czy względy osobiste o których Pan pisze mogą być traktowane jako „ważny powód” w rozumieniu opisywanej w artykule regulacji prawnej. Należałby też szczegółowo zweryfikować umowę. Nie można bowiem wykluczyć że bardziej mamy tu do czynienia z umową o dzieło. Wówczas opisywane w artykule regulacje nie mają zastosowania. Jednakże i w takim przypadku jest pewna szansa na uniknięcie lub ograniczenie obowiązku zapłaty, choć by z powołaniem się na art. 644 kodeksu cywilnego. Zachęcam do kontaktu z nami i przesłanie umowy na kancelaria@ppsc.pl.

 11. Aleksandra pisze:

  Dzien dobry. Jak wyglada sprawa z wypowiedzeniem umowy przez pracodawcę na umówię typu kontrakt? Czy powód rozwiązania umowy jest konieczny? Mojego partnera spotkała sytuacja, w której dostał wypowiedzenie a na dodatek został poinformowany telefonicznie o innej dacie wypowiedzenia niż była w rzeczywistości w piśmie. Można się w takiej sytuacji odwoływać?
  Pozdrawiam

  • piotr pisze:

   Jeśli rozumiem zatrudnienie było tu na podstawie umowy cywilnoprawnej być może w relacji B2B. W takiej sytuacji przepisy prawa nie przewidują wymogu podania przyczyny. Natomiast koniczne może być zachowanie określonej formy (np. pisemnej) lub innych wymogów, co wymagało by już weryfikacji treści samej umowy. Zachęcam do kontaktu via kancelaria@ppsc.pl w celu analizy sprawy.

 12. Barbara pisze:

  Witam, świadczę usługi na umowie zlecenie, za które powinnam cyklicznie, zgodnie z terminem w umowie dostawać zapłatę. Każda faktura jest płacona z opóźnieniem, nawet półrocznym. W umowie termin wypowiedzenia wynosi 3 miesiące. Chciałabym rozwiązać umowę wcześniej.
  Czy notoryczne opóźnianie zapłaty za wykonane usługi jest „powodem ważnym” do przedterminowego rozwiązania umowy? Utraciłam zaufanie do zleceniodawcy i nie chcę juz z nim „współpracować”, ale boję się pozwu o odszkodowanie.

  • piotr pisze:

   Witam. Granica pomiędzy powodem „ważnym” i „nieważnym” jest niestety dość płynna i podlega swobodnej ocenie (np. sędziego w toku sporu). Nie mniej jednak w mojej opinii z dużą dozą prawdopodobieństwa permanentne długotrwałe opóźnienia w zapłacie spełniają kryterium „ważnego powodu. O ile zatem umowa nie przewiduje iż w każdym przypadku (z ważnych i bez ważnych powodów) okres wypowiedzenia jest trzy miesięczny o tyle istnieją moim zdaniem podstawy do tego aby wypowiedziała Pani umowę w trybie natychmiastowym z ważnych powodów (utrata zaufania na skutek wielokrotnych długotrwałych opóźnień w zapłacie). W razie dodatkowych pytań zachęcam do kontaktu via email – Piotr Proniewski, adwokat.

 13. Cezary pisze:

  Witam. Czy w przypadku wypowiedzenia umowy o świadczenie bieżących usług (zawartej ustnie), konieczne jest wykonanie sprawozdania na podstawie 740 KC? A jeśli tak to czy musi być pisemne? Wynagrodzenie było płacone co miesiąc za bieżące usługi. Zakres usług nie był sprecyzowany, wynagrodzenie miało być stałe.

  • piotr pisze:

   Przepis art.740 kc ma zastosowanie do wszystkich umów zleceń bez względu na formę w jakiej doszło do ich zawarcia. Tym samym regulacja ta znajduje takie samo zastosowanie do umów ustnych, pisemnych, dokumentowych… Przepis nie wymaga konkretnej formy sprawozdania. Dla celów dowodowych warto by został jednak jakiś ślad po jego wykonaniu; dlatego rekomendowanym byłoby aby to sprawozdanie było pisemne, mailowe, smsowe etc. Literalnie obowiązek złożenia sprawozdania występuje po wykonaniu zlecenia lub 'wcześniejszym’ rozwiązaniu umowy (tj. rozwiązaniu przed wykonaniem). W przypadku umów o charakterze stałym/bieżącym gdzie brak wyraźnego początku i końca wykonania zlecenia, uważam że właściwym jest przyjęcie jakichś czasookresów (np. miesiąc, kwartał) gdzie takie sprawozdanie jest składane. W umowach które przygotowuję zawsze staram się uregulować tę kwestie. W przypadku umów ustnych warto wypracować tu jakąś praktykę (cykliczność); taka praktyka per facta concludentia stanie się siłą rzeczy elementem ustnej umowy. w razie pytań dodatkowych zapraszam do kontaktu via email. Piotr Proniewski, adwokat

 14. Lena pisze:

  Jeżeli w umowie o świadczeniu usług edukacyjnych jest przewidziany miesięczny okres wypowiedzenia, natomiast szkoła w sposób rażący nie przestrzega umowy, ale jest zawarta klauzuła że „Szkole przysługuje odszkodowanie w wysokości jednomiesięcznego czesnego w przypadku zerwania przez rodziców niniejszej umowy z naruszeniem postanowień zawartych w umowie”, czy skole faktycznie przysługuje odszkodowanie?

  • piotr pisze:

   Witam. Generalnie aby bezpiecznie udzielić odpowiedzi na Pani Pytanie, należałoby przejrzeć całą umowę – stąd też zachęcam do przesłania jej na nasz mail kancelaria@ppsc.pl do analizy. Przy założeniu że w umowie nie ma jakichś specyficznych klauzul to przyjąć należy, że o ile do wypowiedzenia umowy dojdzie z ważnych powodów, to szkole nie będzie należne jakiekolwiek odszkodowanie w tym to zapisane w treści umowy. pozdrawiam. Piotr Proniewski, adwokat.

 15. Marta pisze:

  Dzień dobry,
  pracuje w szkole prywatnej na podstawie umowy o świadczenie usług i w tej umowie w paragrafie Wypowiedzenie Umowy zawarto punkt „Przyjmujący zlecenie w razie wypowiedzenia umowy przed upływem na jaki została zawarta zobowiązany jest zwrócić koszty szkolenia poniesione przez Zleceniodawcę, po którym uzyskał licencję na prowadzenie zajęć”. czy mimo braku zawarcia umowy szkoleniowej zapis ten obliguje mnie do zwrotu kosztów, mimo, iż ich wysokość nie została nawet określona?

  • piotr pisze:

   Witam. Pani Marto w mojej subiektywnej opini żądanie zwrotu kosztów nie będzie uzasadnione. Argumenty przeciw możliwości żądania zawrotu kosztów to przede wszystkim (i) brak ich określenia/sprecyzowania – co może rzutować na nieważność tego postanowienia, (ii) sprzeczność z regułą iż przyjmujący zlecenie nie ponosi odpowiedzialności (odszkodowawczej) o ile rozwiązuje umowę z ważnych powodów. Być może Pani umowa mogłaby być też kwalifikowana jednak jako stosunek pracy i wówczas taki zapis bez wątpienia byłby nieważny. Jednak pewne ryzyka odmiennej interpretacji bez wątpienia występują, co uzasadniałoby jednak wykonanie szczegółowej analizy tej sprawy. Zachęcam do ew. kontaktu via email. Piotr Proniewski, adwokat

 16. AN pisze:

  Proszę o informację jak wypowiedzenie umowy przez zleceniobiorcę, w tym wypadku firmę świadczącą usługę telekomunikacyjną, wpływa na odpowiedzialność i koszty związane ze zwrotem użyczonego sprzętu, niezbędnego do świadczenia usługi?

  Zleceniobiorca wypowiedział umowę że względu na brak zgody zleceniodawcy odnośnie podwyższenia stawki za usługę.

  Załącznik do umowy mówi, że w razie rozwiązania umowy, zleceniodawca powinien zwrócić sprzęt (data nie jest zdefiniowana), zdemontować go na własny koszt oraz ponieść koszt wysyłki.

  W przeciwnym razie zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty za brak zwrotu sprzętu. Opłaty szesciokrotnie wyższej, niż oferta odkupienia sprzętu.

  Czy żądanie zleceniobiorcy jest zasadne, skoro to on wypowiedział umowę?

  • piotr pisze:

   Witam. Konkretna odpowiedź na Pana pytanie/pytania wymagałaby jednak analizy dokumentów i poznania większej ilości szczegółów sprawy. Zachęcam do kontaktu via email. Nie ulega wątpliwości iż w przypadku braku zwrotu udostępnionego sprzętu (pomimo rozwiązania umowy) możliwe są roszczenia po stronie podmiotu udostępniającego sprzęt. Roszczenie te może mieć źródło w umowie (w formule kary umownej lub stricte za korzystanie bezumowne) lub wynikać wprost z przepisów prawa w ramach roszczenia odszkodowawczego. Przyczyna wypowiedzenia i to kto umowę wypowiedział będzie tu moim zdaniem miało drugorzędne znaczenie. Piotr Proniewski, adwokat

 17. Librus pisze:

  dzień dobry, a co w przypadku kiedy oboje rodziców podpisali umowę z niepubliczną placówką edukacyjną na kształcenie dziecka na okres trwania edukacji i jeden z rodziców chce odstąpić od umowy; czy jeden rodzic, który nie wyraża zgody na kontynuowanie edukacji może skutecznie wypowiedzieć lub odstąpić od umowy?

  • piotr pisze:

   Dzień dobry. We wpisie raz mówi pan o odstąpieniu raz o wypowiedzeniu; nie należy mieszać tych pojęć albowiem są to różne instytucje prawne wywołujące różny skutek i mogące być podjęte w różnych okolicznościach/z różnych przesłanek. Natomiast co do meritum to w mojej opinii wypowiedzenie umowy przez jednego z małżonków wywoła ten skutek iż umowa nadal wiązać będzie tego małżonka który umowy nie wypowiedział, zaś przestanie wiązać tego małżonka który umowę wypowiedział. Bez wątpienia taki pogląd jaki wyrażam powyżej może być kwestionowany albowiem regulacje prawne w tym zakresie nie są jasne oraz spotkać można się z różnymi poglądami w doktrynie prawniczej. Piotr Proniewski, adwokat

 18. Piotr pisze:

  Dzień dobry.
  Czy jest możliwe wypowiedzenie z ważnych powodów umowy zawartej na czas określony (np. opieszałość w wykonywaniu usługi, nie wywiązywanie się z obowiązków) jeżeli w umowie widnieje zapis cyt. „w przypadku rozwiązania niniejszej umowy przed dniem X Zleceniodawca zobowiązany będzie do zapłaty Zleceniobiorcy kary umownej w kwocie udzielonego rabatu tj. xxx złotych. ?
  Oczywiście chodzi o to, by tej kary uniknąć, bo xxx to 100 tys. zł. Mowa tu o umowie wspólnoty z administratorem zarządzającym nieruchomością. Jak można się domyślić deweloper wsadził wspólnotę na tę minę…
  Pozdrawiam

  • piotr pisze:

   Wypowiedzenie umowy w trybie przepisów opisanych w artykule jest możliwe bez względu na to czy umowa zawarta jest na czas określony czy nie określony. Zatem także w tym wypadku taka możliwość istnieje. O ile faktycznie istnieją ważne powodu ku wypowiedzeniu o tyle co do zasady należy założyć możliwość uniknięcia obowiązku zapłaty kary umownej. Mając na uwadze możliwe skutki wypowiedzenia tj. ryzyko obciążenia karą zachęcam do kontaktu w sprawie analizy tego przypadku. Piotr Proniewski, adwokat

 19. Marek pisze:

  Czy umowę zlecenia można wypowiedzieć w część zadań zleconych np. dotyczących jednego z oddziałów Zleceniodawcy? Świadczę usługi dla Spółki w dwóch zakładach produkcyjnych. Co do jednego zadania są uregulowane w umowie ze względu na ich charakter, ale w drugim zakładzie nie ma precyzyjnego określenia moich obowiązków i obawiam się, żeby nie odpowiadać za cudze błędy. Czy mogę wypowiedzieć tylko co do drugiego miejsca świadczenia zlecenia?

  • piotr pisze:

   Wypowiadanie umów (nie tylko zlecenia, ale także innych) jedynie w części, jest tematem dość problematycznym i wymaga każdorazowo indywidualnej oceny tak w świetle treści samej umowy ale także w aspekcie 'zasady swobody umów’. Nie zawsze takie częściowe wypowiedzenie uznać należy za dozwolone. Zachęcam zatem do kontaktu via email w celu dokonania indywidualnej oceny Pana przypadku. Piotr Proniewski, adwokat

 20. Miłosz pisze:

  Umowa jest dopiero co zawarta. Jest na czas określony – 36 miesięcy. Jest to umowa o charakterze ciągłym – abonament na korzystanie z oprogramowania z miesięczną opłatą. W umowie nie ma żadnych zapisów dot. wypowiedzenia. Chciałbym wypowiedzieć taką umowę z przyczyn nieważnych – po prostu mi się nie podoba.
  Jakie byłby konsekwencje wypowiedzenia w takiej sytuacji?
  Nie za bardzo rozumiem fragment: „warto zaznaczyć że przy stosunkach umownych o charakterze ciągłym, szkodą będzie głównie utracone przez Zleceniobiorcę, a możliwe do uzyskania wynagrodzenie”.
  Czy to oznacza, że mimo wypowiedzenia muszę zapłacić abonament za cały okres 36 miesięcy?

  • piotr pisze:

   Po pierwsze zwrócę uwagę że skoro Pana umowa dotyczy „korzystania z oprogramowania z miesięczną opłatą” to najprawdopodobniej nie jest to umowa zlecenia tylko umowa licencji uregulowana w przepisach ustawy o prawie autorskim. Tam reguły rozwiązywania są zupełnie inne. Rekomenduję aby zasięgną pan fachowej pomocy i ocenił treść umowy pod kątem jej typu/charakteru i zastosowania właściwych regulacji.
   Odnośnie fragmentu : „warto zaznaczyć że przy stosunkach umownych o charakterze ciągłym, szkodą będzie głównie utracone przez Zleceniobiorcę, a możliwe do uzyskania wynagrodzenie” – oznacza to że szkodą będzie potencjalne wynagrodzenie jakie osiągnąłby Zleceniodawca w potencjalnym okresie wypowiedzenia umowy (jaki potencjalnie obowiązywałby zgodnie z przyjętymi zwyczajami – można założyć że w większości przypadków będzie to okres od 1 do 3 msc).
   Piotr Proniewski, adwokat

 21. Krzysztof pisze:

  Dzień dobry,
  w 06.2023 zawarłem umowę opieki nad dzieckiem z niepublicznym żłobkiem na okres zamknięty od 09.2023-08.2024. W umowie jest zapis mówiący o możliwości jej rozwiązania z zachowaniem 2-miesiecznego okresu wypowiedzenia że skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Czy fakt, że okres obowiązywania umowy jeszcze się nie rozpoczął zmienia moją sytuację w jakikolwiek sposób?

  • piotr pisze:

   Panie Krzysztofie w mojej opinii traktować tę sytuację należy w ten sposób iż umowa została zawarta natomiast świadczenie jednej ze stron (przedszkola) jeszcze nie rozpoczęło się. W tej sytuacji uważam że nie ma przeciwskazań do tego aby wypowiedzieć tę umowę pomimo że usługa przedszkola ma rozpocząć się dopiero w przyszłości. Piotr Proniewski, adwokat

 22. anastazja pisze:

  Dzień dobry, w jaki sposób mogę wypowiedzieć umowę zawartą z klubem fitness na 12 miesięcy, w której klub zastrzegł sobie, że strony mogą wypowiedzieć ją po upływie 12 okresów rozliczeniowych? Czy w tej sytuacji wyjątkowymi okolicznościami będzie np. wyprowadzka do innego miasta i czy klub ma prawo wymagać potwierdzenia tego faktu?
  Pozdrawiam

  • piotr pisze:

   Wypowiedzenie umowy bez wątpienia jest możliwe. W mojej opinii wyprowadzka jest tu 'ważnym powodem wypowiedzenia’ co może skutkować brakiem negatywnych/odszkodowawczych konsekwencji dla Pana. Jednak jest to oczywiście kwestia ocenna i w sporze sądowym ocena sądu może być różna. Nie wiedzę podstaw do przedstawiania klubowi potwierdzenia tego faktu, choć jeżeli nie jest to kłopot to rekomendowałbym udokumentowanie tego bo wiem może to przyczynić się do uniknięcia sporu sądowego. Bez wątpienia konieczna byłaby też szczegółowa lektura samej umowy aby finalnie potwierdzić właściwe kroki do podjęcia w tej sprawie. Piotr Proniewski, adwokat

 23. Marzena pisze:

  zień dobry
  od ponad trzech lat mam podpisaną umowę b2b z „pracodawcą”. Wykonuję dla niego prace graficzne. Jestem dyspozycyjna 8h dziennie w dni robocze, do tej pory pracę tę wykonywałam hybrydowo, to ja decydowałam czy pracuję z domu czy z biura. Dzisiaj mój „pracodawca” wyłączył wszystkim możliwość zdalnej pracy poza biurem, zmuszając wszystkich pracowników, w tym mnie, będąca na umowie b2b by wykonywać pracę tylko w biurze, w ustalonych przez niego godzinach. Teraz to on będzie decydował komu pozwoli pracować zdalnie a komu nie.Mnie odmówiono.

  Do tej pory to ja decydowałam kiedy jestem potrzebna w biurze fizycznie a kiedy pracuję z domu. Teraz taka praca ma znamiona umowy o pracę. Zdecydowanie chcę wypowiedzieć taką umowę, jednak mam zapis w niej o dwumiesięcznym terminie wypowiedzenia. Czyli oznacza to dla mnie wizytę w biurze przez kolejne dwa miesiące bez możliwości pracy zdalnej. To jest zbyt kosztowne i zdecydowanie łamie nasze ustalenia (na umowie b2b nie mam wskazanego miejsca wykonywania pracy). Czy mogę wypowiedzieć swoją umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia, z winy „pracodawcy”? Wyłączenie dostępu zdalnego powoduje że nie mogę wykonywać pracy poza firmą.

  • piotr pisze:

   Dzień dobry.
   Słusznie wskazuje Pani iż nie wykluczone iż w tym przypadku w ogóle mamy do czynienia ze stosunkiem pracy ukrytym pod umową B2B.
   Umowę zlecenia co do zasady (o ile nie ma jakichś specyficznych zapisów) zawsze można rozwiązać z ważnych powodów także bez zachowania okresu wypowiedzenia. W mojej subiektywnej opinii zmiana formuły wykonywania zlecenia (ze zdalnego na stacjonarny) może stanowić „ważny powód” wypowiedzenia co oznaczałoby że takie wypowiedzenie jest możliwe i nie będzie wiązać się z ryzykiem odpowiedzialności odszkodowawczej po Pani stronie (z uwagi na istnienie owego ważnego powodu). Należy mieć jednak na uwadze, że ocena tego czy mamy czy też nie mamy do czynienia z ważnym powodem jest dość ocenna i w razie sporu sądowego sądowe stanowisko w tej kwestii może być odmienne. Warto także prze złożeniem wypowiedzenia gruntownie ocenić całość umowy. Pozdrawiam. Piotr Proniewski, adwokat

 24. Mario pisze:

  Dzień dobry,
  3 msc temu zawarłem umowę z kancelarią o dochodzenie roszczeń z tytuły kredytu hipotecznego. Umowa gwarantuje mi doradztwo, analizy ale nie ma z ich strony żadnego zainteresowania sprawą. Do tej pory złożyli jedynie wniosek do banku o dokumenty. Bank przysłał, że wniosek jest wadliwy, poinformowałem o tym beż żadnej reakcji. Bank złożył mi ofertę polubownego zakończenia umowy co zgłosiłem do kancelarii bez żadnej odpowiedzi, konsultacji, doradztwa, wyjaśnienia kto ma negocjować ja czy kancelaria. Za ugodę w umowie są spore należności dla kancelarii, ale przecież jeśli ja tą umowę wynegocjuję bo kancelaria nie jest sprawą zainteresowana to też mam płacić? Za co? Złożyłem Reklamację e-mail opisując szereg nieprawidłowości, żądając rozwiązania/unieważnienia umowy i zwrotu poniesionych kosztów. 3 razy prosiłem o potwierdzenie przyjęcia, kompletna cisza. Ignorują mnie na każdym kroku. W mojej ocenie są to ważne okoliczności + strata zaufania i teraz mam dylemat, odstąpić od umowy czy ją wypowiedzieć z jakiego paragrafu. Umowa na czas do zakończenia postępowania z bankiem, bez daty końcowej, bez zapisu o możliwości jej wypowiedzenia (poza 14dniowym z uwagi „na odległość”).

  • piotr pisze:

   Witam. W orzecznictwie przyjmuje się że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy może być podstawą do wypowiedzenia umowy i w określonych okolicznościach może być traktowane jako „ważny powód” wypowiedzenia. Nie można wykluczyć że przytaczane przez Pana okoliczności kwalifikują się na wypowiedzenie umowy z ważnych powodów. Piotr Proniewski, adwokat

 25. Czesław pisze:

  Dzień dobry,

  Jestem na B2B za wykonaną usługę/prace wystawiam fakturę. Czy w momencie kiedy zamawiający nie płaci za wykonanie usługi ( opóźnienia są po 2-3 tygodnie w płatnościach po wskazanym terminie) czy mogę rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym bez zachowania okresy wypowiedzenia? ( w umowie mam okres 30 dni z podaniem przyczyny)

  • piotr pisze:

   Brak płatności w terminie z reguły można traktować jako ważny powód wypowiedzenia. Oznaczałby to że o ile w treści umowy nie ma jakichś specyficznych zapisów dot. wypowiedzenia umowy z 'ważnych powodów’ o tyle możliwym byłoby wypowiedzenie umowy w trybie natychmiastowym. Piotr Proniewski, adwokat

 26. Michał pisze:

  Dzień dobry,

  W umowie B2B znajdue się następujący fragment:

  „Umowa może zostać wypowiedziana ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia jej
  warunków przez jedną ze stron. Umowa może zostać wypowiedziana przez Zamawiającego ze skutkiem
  na dzień doręczenia tego wypowiedzenia w przypadku, gdy uzna, że Wykonawca lub jego przedstawiciele
  nie spełniają jego oczekiwań w zakresie wiedzy, umiejętności lub nastawienia do wykonywanych prac, lub
  gdy terminy wykonywania prac będą przekraczały uzgodnione.”

  Czy to oznacza, że Zamawiający może w każdej chwili zakończyć współpracę ze skutkiem natychmiastowym bez ważnego powodu? Według tego zapisu wynika, że wystarczy, że Zamawiający UZNA, a więc oceni subiektywnie, że nie spełniam jego wymagań. W jaki sposób uchronić się przed możliwością natychmiastowego zerwania współpracy ?

  • piotr pisze:

   Pana interpretacja fragmentu jest co do zasady prawidłowa. W mojej opinii nie ma przeciwskazań aby na zasadzie swobody umów wprowadzić taką konstrukcję natychmiastowego wypowiedzenia. W jakiejś ekstremalnej sytuacji procesowej być może można by rozważać forsowanie tezy o nieważności takiego zapisu jako jednak wykraczającego poza zasadę swobody kontraktowania; wymagałoby to oceny w konkretnym stanie faktycznym. Uchronienie się przed natychmiastowym wypowiedzeniem mogłoby nastąpić np. poprzez wprowadzenie do umowy jakiejś procedury 'naprawczej’ tj. wymogu uprzedniego wezwania do należytego wykonywania umowy (zgodnie z oczekiwaniami). Piotr Proniewski, adwokat

 27. Karolina pisze:

  Czy w okresie wypowiedzenia można żądać wydania dokumentów które były przechowywane przez biuro rachunkowe? Czy biuro może odmówić ich wydania?

  • piotr pisze:

   Rozumiem że firma księgowa odmawia Pani wydania dokumentacji księgowej. Szczerze współczuję albowiem jest to niezwykle częsty problem z którym spotykam się nie po raz pierwszy, a który zarazem nie jest jednoznacznie uregulowany w przepisach. Osobiście zawsze do umów o prowadzenie ksiąg rachunkowych wprowadzam zapisy o obowiązku zdania ksiąg (papierowych, elektronicznych w plikach otwartych) na każde żądanie Zleceniodawcy. Miałem okazję prowadzić sprawy odszkodowawcze p.ko. biurom księgowym o koszty 'ręcznego’ odtwarzania ksiąg wobec braku wydania ich zapisów. Rekomenduję zażądanie wydania ksiąg powołując się na regulacje zarówno kc jak i ustawy o rachunkowości – wskazując że księgi te są częścią i własnością przedsiębiorstwa zleceniodawcy. W razie odmowy rekomenduję kontakt z fachowcem. Piotr Proniewski, adwokat

 28. Krzysztof pisze:

  Dzień dobry,
  Firma ,z którą miałem podpisaną umowę na ochronę mienia,przestała świadczyć usługi,ponieważ okazało się że jest podwykonawcą innej firmy,której przestała płacić za usługi przyjazdu po uruchomieniu się alarmu u mnie w domu ,od tej firmy dostałem pismo że zostałem odłączony od monitoringu ,czy mogę wypowiedzieć tę umowę ze skutkiem natychmiastowym z powodu braku wykonywania usług ?

  • piotr pisze:

   Dzień dobry. Zawsze na początku warto zweryfikować szczegółowo zapisy w kontekście przewidzianych w umowie trybów jej rozwiązania. Dopiero po takiej analizie można rozważać wypowiedzenie umowy w trybie omówionego w artykule przepisu kc. Niewykonanie/nienależyte wykonanie umowy w szczególności w tak istotnym zakresie jaki Pan przedstawił stanowi w mojej opinii „ważny powód” wypowiedzenia. Tym samym zakładając brak jakichś specyficznych uregulowań w treści umowy założyć można dopuszczalność wypowiedzenia tej umowy z ważnych powodów i w trybie natychmiastowym. Piotr Proniewski, adwokat

 29. Monika pisze:

  Dzien dobry. A co w przypadku umowy cywilno-prawnej o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne przez ratowników medycznych, która została rozwiązana w trybie natychmiastowym przez Udzielającego zamówienie (pogotowie ratunkowe) z podaniem tylko § tej umowy w wypowiedzeniu: (utrata zaufania i działanie na szkodę firmy)? Brak uzasadnienia i wskazania faktycznych okoliczności które miały wpływa na taką decyzję. Zaznaczyć należy że żadne moje działanie nie mogło stanowić podstawy dla powodów wskazanych w rozwiązaniu umowy. czy jest jakaś szansa żeby się od tego odwołać? unieważnić to rozwiązanie umowy które jest zwykłym oszczerstwem a nie prawda?

  • piotr pisze:

   Dzień dobry. Co do zasady do tego typu umów też stosować powinno się odpowiednio przepisy o umowie zlecenia. Ale w ramach formy walki z dokonanym wypowiedzeniem być może warto rozważyć ew. ustalenie że w rzeczywistości umowa była umową o pracę. To mogło by ułatwić kwestionowanie wypowiedzenia. Także bez ustalenia istnienia stosunku pracy istnieje możliwość kwestionowania wypowiedzenia wskazując na brak wystąpienia „ważnego powodu” – jakim w tym wypadku zdaniem udzielającego zamówienie jest 'utrata zaufania i działanie na szkodę’. Reasumując – temat jest najpewniej do ruszenia; konieczna byłaby analiza umowy i okoliczności faktycznych w celu oceny szans i ew. scenariusza działania. Piotr Proniewski, adwokat

 30. Kasia pisze:

  Dzień dobry. Klient mojego biura rachunkowego wypowiedział umowę o prowadzenie księgowości która wygasa z dniem 31 grudnia br. Wg mnie ostatnim miesiącem świadczenia usługi jest miesiąc grudzień. W tym miesiącu księguje dostarczone dokumenty i wyliczam należności podatkowe za miesiąc listopad. Klient jednak uważa że mam obowiązek księgowań również za grudzień. Ale jak to zrobić skoro od 1 stycznia umowa z Klientem wygasa. Dodam że Klient jest bardzo konfliktowy i nie wiem kto ma rację?

  • piotr pisze:

   Dzień dobry. Nie wiedzę podstaw prawnych do tego aby Klient mógł domagać się realizacji usługi w styczniu, o ile nic specyficznego nie wynika z Umowy. Skoro umowa wygasa z końcem grudnia to nie ma podstawy do tego aby w styczniu wykonywała Pani jakiekolwiek czynności; zarazem nie da się przecież wykonać czynności księgowań grudnia bez zakończenia tego miesiąca i dostarczenia dokumentów. Grudzień winien być już księgowany przez klienta lub inne/nowe biuro. Piotr Proniewski ,adwokat

 31. Kasia pisze:

  Dziękuję

 32. Magda pisze:

  Dzień dobry.
  Proszę o interpretacje zapisu, ponieważ sama nie mam pewnosci. Umowa B2B na czas nieokreślony.
  Czy zapis „Każda ze stron umowy ma prawo wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia bez podania przyczyny. Wypowiedzenie powinno zostać przedstawione drugiej stronie w formie pisemnej pod rygorem nieważności”
  Czy to oznacza, że gdy wypowiem umowę np. 10 grudnia to okres wypowiedzenia rozpoczyna się 10 grudnia i trwa miesiąc, czyli do 10 stycznia? Nie ma zapisu „ze skutkiem na koniec nastepnego miesiaca kalendarzowego.

  Będę wdzięczna za szybką odpowiedź.

  • piotr pisze:

   Dzień dobry. Dobrze oblicza Pani okres wypowiedzenia. Liczenie tego typu terminów (gdy brak klauzuli o skutku na konie miesiąca) reguluje art.112 kc zgodnie z którym „Termin oznaczony w tygodniach, miesiącach lub latach kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu…”. Piotr Proniewski, adwokat

 33. Magda pisze:

  Bardzo dziękuje 🙂

 34. Rafał pisze:

  Dobry wieczór,
  Czy mogę wypowiedzieć umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca?
  Pierw kilka punktów z umowy:
  – umowa na pozycjonowanie strony www.
  – przeszła już na czas nieokreślony, z 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia liczonym od końca miesiąca
  – jest standardowy zapis „Wszelkie zmiany w treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do
  umowy pod rygorem nieważności.”
  – oraz „Wszelkie zawiadomienia, w tym wypowiedzenie i oświadczenie o odstąpieniu od umowy, dotyczące niniejszej umowy będą uznane za skutecznie doręczone, jeżeli zostaną sporządzone na piśmie i dostarczone drugiej stronie osobiście z potwierdzeniem odbioru lub wysłane za zwrotnym potwierdzeniem odbioru za pośrednictwem Poczty Polskiej lub renomowanej firmy kurierskiej, pod rygorem nieważności”
  – co 6 msc mam możliwość zmiany jednej pozycjonowanej frazy na nową
  Teraz w skrócie kontekst sprawy.
  Zleciłem w październiku zeszłego roku dyspozycję zmiany frazy.
  Otrzymałem odpowiedź „dokonamy zmiany”. W tej samej wiadomości zostałem poinformowany, że obecna podstrona mojej www odnosząca się do „nowej frazy” jest bardzo uboga i wymaga poprawy, żeby „przebić się na rozsądne pozycje top10”. Zostały zaproponowane pewne czynności, które należałoby zrobić, z lakonicznym, że nie powinno to wynieść więcej niż jednorazowo kilkaset zł. (nie było wspomniane w tej wiadomości, że trzeba podpisać aneks).
  Odpowiedziałem, że podstrona zostanie przeze mnie poprawiona, że w obecnej formie jest tylko po to aby zacząć pozycjonowanie „nowej frazy” oraz poprosiłem o ofertę na zaproponowane czynności. A ja dam odpowiedź czy zrobię to sam czy zlecę im.
  Odpowiedzi już nie dostałem. Ja również się nie odzywałem. Powiedzmy, że w zabieganiu zapomniałem o tej sprawie.
  Do chwili obecnej fraza nie została zmieniona (nie ma jej w comiesięcznych raportach).
  Pytanie więc, czy mogę wypowiedzieć umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca, tj. 31-12-2023 r.?

  Z góry dziękuję za odpowiedź.

  • piotr pisze:

   Jak zwykle rekomendowanym byłaby jednak całościowa analiza umowy; Nie mniej jednak o ile przyjąć że brak uwzględnienia frazy jest „ważnym powodem” wypowiedzenia o tyle należy dopuścić możliwość wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym. Jak zapewne przeczytał Pan w treści artykułu, pojęcie „ważnych powodów” jest niedookreślone i podlega samodzielnej ocenie sędziego w razie gdy spór trafia na drogę sądową. Pytanie na ile w tym konkretnych okolicznościach monitował Pan brak frazy, wzywał do należytego wykonywania umowy itp. albowiem bez wątpienia byłoby to pomocne przy kwalifikacji powodu jako „powód ważny”. Piotr Proniewski ,adwokat

 35. Rafał pisze:

  Dziękuję za odpowiedź.
  Proszę o przesłanie na adres mailowy kosztorysu takiej analizy.

 36. Aleksandra pisze:

  Dzień dobry
  Czy jest możliwe rozwiązanie umowy o świadczenie usług (B2B) w trybie natychmiastowym, ale z datą wsteczną. Np otrzymałam oświadczenie o rozwiązaniu umowy 18.12.2023 w trybie natychmiastowym, ale z mocą od dnia 14.11.2023?

  • piotr pisze:

   Nie, nie ma możliwości aby wypowiedzenie wywołało skutek wsteczny. Wypowiedzenie wywołuje skutek w dacie jego wręczenia (względnie w dacie w której adresat miał możliwość zapoznania się z jego treścią). Wsteczne rozwiązanie jest możliwe wyłącznie na mocy porozumienia stron. Piotr Proniewski, adwokat

 37. Aleksandra pisze:

  Dziękuję bardzo

 38. Ania pisze:

  Dzień dobry, wypowiedziałam umowę o opieke żłobkowa bez zachowania okresu wypowiedzenia z powodów nienależytego wykonywania warunków umowy (opieki edukacyjnej i pielegnacyjnej) I braku zaufania do personelu. O szczegółach informowałam dyrekcję wcześniej oraz powody wyjaśniłam mailowo. Dostałam odpowiedź że spółka uznaje to wypowiedzenie jako bezskuteczne co skutkuje naliczeniem oplat i obowiązuje mnie miesięczny okres wypowiedzenia zgodny z umową. Czy stanowisko spółki jest zgodne z prawem? Czy to spółka może decydować o „odrzuceniu” wypowiedzenia?

  • piotr pisze:

   Dzień dobry. Wypowiedzenie jest czynnością prawną jednostronną – co oznacza że adresat wypowiedzenia jedynie przyjmuje treść wypowiedzenia do wiadomości i nie jest wymagana jego akceptacja faktu złożenia wypowiedzenia. Oczywiście adresat wypowiedzenia ma prawo subiektywnie uznać że w jego opinii wypowiedzenie np. nie wywołuje skutków prawnych. Finalnie jednak to sąd rozstrzyga które stanowisko jest prawidłowe. W przypadku wypowiedzenia umowy w trybie art.746 kc co do zasady przyjąć należy iż możliwe jest wypowiedzenie umowy ze skutkiem natychmiastowym (bez zachowania okresu wypowiedzenia); takie jest też dominujące stanowisko w orzecznictwie. Nie wynika to jednak wprost z przepisu prawa, stąd też w każdej sprawie należy sytuacje ocenić indywidualnie i zawsze pozostaje pewien margines ryzyka ew. odmiennej oceny sprawy w razie sporu sądowego. Istotne są też zapisy samej umowy. Piotr Proniewski, adwokat

 39. PATG pisze:

  Dzień dobry,
  Przewidywany okres świadczenia usług na podstawie umowy zlecenie kończy się z dniem 20 stycznia. Z jaką datą sporządzić wypowiedzenie umowy zlecenia? Z data 20 czy 21 stycznia?

  • piotr pisze:

   Dzień dobry. Nie do końca rozumiem Pani pytanie. Proszę o jego sprecyzowanie. Na jaki okres zawarta jest umowa (czas określony do danej daty czy na czas nie określony), jaki jest ustalony w umowie okres wypowiedzenia ? pozdrawiam, Piotr Proniewski, adwokat

 40. Tomek pisze:

  Najpierw przytoczę fragment regulaminu: „Umowa członkowska jest zawierana na czas określony wskazany na druku zawartej umowy o członkostwo albo na czas nieokreślony z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia. Jeżeli umowa członkowska została zawarta na czas określony wskazany na druku umowy o członkostwo, a Klient lub nie złoży najpóźniej na cztery tygodnie przed zakończeniem okresu jej obowiązywania oświadczenia o nieprzedłużaniu umowy, wówczas umowa ulega przedłużeniu na czas nieokreślony. Każda ze stron może rozwiązać umowę przedłużoną na czas nieokreślony z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie zostanie przyjęte ze skutkiem na dzień, który datą odpowiada dniowi zawarcia umowy członkowskiej. Jeżeli umowa członkowska została zawarta na czas nieokreślony Klient lub mogą wypowiedzieć umowę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie zostanie przyjęte ze skutkiem na dzień, który datą odpowiada dniowi zawarcia umowy członkowskiej. Klient może złożyć wypowiedzenie, na adres poczty elektronicznej: (Biuro Obsługi Klienta), na piśmie kierowanym do na aktualny adres Polska wskazany na stronie internetowej , lub faksem pod numer . Klient w wypowiedzeniu podaje swój numer Klienta. W przypadku wypowiedzenia umowy przez wypowiedzenie zostanie złożone na adres e-mail wskazany przez Klienta do korespondencji. Zmiana okresu obowiązywania umowy zawartej na czas określony w czasie jej trwania jest niedopuszczalna. ” Czy w związku z art 746 kc, mogę rozwiązać umowę w dowolnej chwili, nawet jeśli czas określony jeszcze się nie skończył? Jaki czas wypowiedzenia w tej sytuacji obowiązuje? Jest to umowa z siłownią. Przeprowadziłem się o ponad 100 km od najbliższej placówki i nie jestem w stanie korzystać.

  • piotr pisze:

   Panie Tomku, umowa o korzystanie z Siłowni jest w mojej opinii umową o świadczenie usług i w związku z tym znajduje do niej zastosowanie także reguła z art.746 (stosowana odpowiednio zgodnie z art.750 kc). Przyjmując korzystaną dla Pana linię orzeczniczą należy założyć, że wypowiedzenie umowy zlecenia – wówczas gdy dokonywane jest z ważnych powodów – może być dokonana także w stosunku do umów zawartych na czas określony; będąc konsekwentnym w zakresie stosowania wytycznych orzeczniczych należałoby przyjąć że wypowiedzenie dokonane z ważnych powodów wywołuje w tym wypadku skutek natychmiast. Ważny powód wypowiedzenia może mieć także postać subiektywną (tj. zależną od jednej ze stron), stąd też nie wykluczone że wyprowadzka 100 km od miejsca świadczenia usługi i niemożliwość korzystania z niej – byłaby w razie sporu sądowego uznana za powód ważny. Piotr Proniewski, adwokat

 41. Anna Buczek pisze:

  Mam zawartą umowę o nazwie świadczenie usług doradczych w zakresie przygotowania dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dotacje). Przedmiotem umowy jest sporządzenie kompletnego wniosku o dofinansowanie oraz działania w ramach rozliczenia wniosku i inne w zakresie korekt i uzupełnień. Brak informacji w umowie że można wypowiedzieć. Płatność w umowie była wskazana w ten sposób ze płatność za sporządzenie wniosku ale płatna zaraz po podpisaniu umowy co też zrobiliśmy. Do dnia dzisiejszego wniosek nie został sporządzony w terminie wskazanym w umowie do której to miał być sporządzony. Firma uważa że nie jest sporządzony bo nie dosłali wszystkich dokumentów ode mnie – co jest prawdą. To co opisuje dotyczy trzeciego wniosku ( 1 został oceniony kiepsko a drugi zapewne też będzie kiepsko) Straciłam zaufanie do firmy i nie chce dosyłać dokumentów – chcę wypowiedzieć umowę i odzyskać pieniądze czy jest jakaś inna podstawa prawna do odzyskania pieniędzy niż niewykonanie umowy ( powiedzą że to nasza wina że nie wykonali umowy). Czy mogę w tej sytuacji złożyć skutecznie wypowiedzenie i wskazać że wypowiadamy bo nie mamy już do nich zaufania i minął termin do wykonania umowy i już nie chcemy jej dalej kontynuować i wnieść o zwrot pieniędzy? Czy jest jakiś pozew do tego?

 42. Łukasz pisze:

  A co w przypadku gdy umowa B2B przewiduje możliwość wypowiedzenia umowy z zachowaniem 1 miesiecznego okresu wypowiedzenia, ale jest zastrzeżenie że jeżeli wypowiem umowę w czasie 2 pierwszych miesięcy od rozpoczęcia zlecenia to firma ma prawo pociągnąć mnie do odpowiedzialności i żądać zapłaty kary finansowej w wysokości poniesionej przez firmy straty tą sytuacją. Czy jest to zgodne z prawem cywilnym ?

  • piotr pisze:

   Dzień dobry. Zapis uważam za dopuszczalny, jednakże należy go interpretować w powiązaniu z art.746 kc i w związku z tym w przypadku w którym wypowiedzenie umowy w tym początkowym okresie nastąpiłoby z „ważnych powodów” – wówczas roszczenie odszkodowawcze byłoby moim zdaniem nie uzasadnione. Piotr Proniewski, adwokat

 43. Ela pisze:

  Dzień dobry

  Około 10 lat temu zawarłam umowę na świadczenie usług pośrednictwa w sprzedaży przedpłaconych kart prepaidowych. Pierwsza umowa była zawarta na okres określony 2 lat – z możliwością automatycznego jej przedłużenia na kolejny dwuletni okres. Obecnie trwa kolejna 5 umowa na czas określony i kończy się we wrześniu bieżącego roku. W pierwszej umowie była zawarta możliwość wyegzekwowania kary 1500 zł za przedterminowe rozwiązanie umowy, której firma obecnie domaga się ode mnie. Pragnę dodać że podczas przedłużanej automatycznie umowy na kolejne okresy – przez firmę pośredniczącą w sprzedaży kart – nigdy nie otrzymałam żadnego aneksu – pomimo że wielokrotnie samodzielnie obniżali oni prowizję za sprzedaż kart. Z ważnych powodów ekonomicznych ( wzrost kosztów prowadzenia działalności ) z dniem 31 grudnia br zawiesiłam prowadzenie działalności gospodarczej, informując o tym firmę z miesięcznym wypowiedzeniem a także zwróciłam dzierżawiony terminal do sprzedaży kart.
  Czy w takiej sytuacji Firma może domagać się ode mnie zapłacenia w/w kary ?

 44. ADW pisze:

  Czy w przypadku, gdy zagraniczna firma zamiast umowy o pracę proponuje umowę o świadczenie usług, ale jednocześnie zapewnia płatne chorobowe, urlop oraz okres wypowiedzenia w umowie, to czy umowa taka ma jakieś niekorzystne skutki dla pracownika (poza brakiem zaliczenia przepracowanego okresu do stażu pracy)? Oferta jest bardzo dobra, ale obawiam się tej formy umowy.

  • piotr pisze:

   Dzień dobry. Bez wątpienia kodeks pracy przewiduje szerszą ochronę pracownika aniżeli umowa o świadczenie usług. Zapewnienie urlopu, okresu wypowiedzenia chorobowego – bez wątpienia należy ocenić pozytywnie, nie mniej jednak ochrona kodeksu pracy jest zdecydowanie szersza. (PS: na marginesie wskażę że ujęcie w ramach umowy o świadczenie usług instytucji typu urlop, chorobowe etc. może finalnie skutkować powstaniem przesłanek do żądania ustalenia że rzeczona umowa jest jednak umową o pracę). Piotr Proniewski, adwokat

   • piotr pisze:

    Dzień dobry. Pani sprawa wymagałaby jednak szczegółowej analizy poprzedzonej weryfikacją umowy i rozmową o przebiegu współpracy. Zachęcam do kontaktu via email w celu umówienia terminu spotkania lub telekonferencji. Piotr Proniewski, adwokat

 45. Jerry pisze:

  Proszę o poradę. Jestem na kontrakcie b2b firma dla , której świadczę usługi ( od 11 miesięcy ) nie wywiązuje się z umowy tj. Notorycznie opóźnienia w przesyłaniu plików prowizyjnych , które winny być mi udostępnione zgodnie z umową do 5 każdego miesiąca są notorycznie wysłane z opóźnieniem , co skutkuje opóźnieniem należnego mi wynagrodzenia i doprowadzenia do sytuacji , że mam mniej czasu na sprawdzenie poprawności tego pliku , ostatnim czasie nadużycie przez firmę związane z dostępem do GPS samochodu , którym się poruszam skutkujące śledzeniem i kontrola( o której wyjechałem, wróciłem do domu i gdzie mój samochód stał i dlaczego przez xyz czasu) spowodowało totalny brak zaufania do zleceniodawcy, nie wywiązywanie się z umowy w kontekście braku spotkań z klientami , na które firma się ze mną umówiła, jak też w ostatnich miesiącach kolejny ANEKS do umowy tym razem mocno rażący, narażający moją firmę na ogromne straty finansowe i nieakceptowalny przeze mnie, zrzucającym całą odpowoedzialnosc na mnie.
  Złożyłem wypowiedzenie z dniem 12.04 chcąc się rozstać ugodowo deklarując swoje usługi do końca miesiąca , prosząc o skrócenie okresu wypowiedzenia, którego datę zaproponowałem na dzień 30.04 ( okres wypowiedzenia w umowie jest 30 dni ze skutkiem na koniec miesiąca ) i zniesienie zakazu konkurencji , który w tym przypadku wynosi 3 miesięce, Firma natomiast do tej pory nieustosunkowala się do mojej propozycji.
  Czy w takim wypadku jestem w stanie wypowiedzieć tą umowę w trybie natychmiastowym ? Jeśli w umowie jest zapis , że usługobiorca może wypowiedzieć w trybie natychmiastowym , ale nie ma nic wspomniane o usługodawcy ?
  Jak to jest z tym zakazem konkurencji na umowach b2b, czy na podstawie art 764[8] mogę go rozwiązać ?

 46. Jerry pisze:

  Jestem na kontrakcie b2b firma dla , której świadczę usługi ( od 11 miesięcy ) nie wywiązuje się z umowy tj. Notorycznie opóźnienia w przesyłaniu plików prowizyjnych , które winny być mi udostępnione zgodnie z umową do 5 każdego miesiąca są notorycznie wysłane z opóźnieniem , co skutkuje opóźnieniem należnego mi wynagrodzenia i doprowadzenia do sytuacji , że mam mniej czasu na sprawdzenie poprawności tego pliku , ostatnim czasie nadużycie przez firmę związane z dostępem do GPS samochodu , którym się poruszam skutkujące śledzeniem i kontrola( o której wyjechałem, wróciłem do domu i gdzie mój samochód stał i dlaczego przez xyz czasu) spowodowało totalny brak zaufania do zleceniodawcy, nie wywiązywanie się z umowy w kontekście braku spotkań z klientami , na które firma się ze mną umówiła, jak też w ostatnich miesiącach kolejny ANEKS do umowy tym razem mocno rażący, narażający moją firmę na ogromne straty finansowe i nieakceptowalny przeze mnie, zrzucającym całą odpowoedzialnosc na mnie.
  Złożyłem wypowiedzenie z dniem 12.04 chcąc się rozstać ugodowo deklarując swoje usługi do końca miesiąca , prosząc o skrócenie okresu wypowiedzenia, którego datę zaproponowałem na dzień 30.04 ( okres wypowiedzenia w umowie jest 30 dni ze skutkiem na koniec miesiąca ) i zniesienie zakazu konkurencji , który w tym przypadku wynosi 3 miesięce, Firma natomiast do tej pory nieustosunkowala się do mojej propozycji.
  Czy w takim wypadku jestem w stanie wypowiedzieć tą umowę w trybie natychmiastowym ? Jeśli w umowie jest zapis , że usługobiorca może wypowiedzieć w trybie natychmiastowym , ale nie ma nic wspomniane o usługodawcy ?
  Jak to jest z tym zakazem konkurencji na umowach b2b, czy na podstawie art 764[8] mogę go rozwiązać ?

  • piotr pisze:

   Witam. Co do zasady tak, mógłby Pan spróbować wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym mimo że nic na ten temat nie ma w umowie. Co do zakazu konkurencji to jest spora szansa że zapisy dot. tego zakazu są nieważne i niewiążące. Jednakże zarówno pierwsze (wypowiedzenie) jak i druga kwestia (zakaz konkurencji) wymagałby dla pewności ww. wniosków weryfikacji Pana umowy i pozyskania większej ilości informacji co do stanu faktycznego. W razie zainteresowania konsultacją, proszę o kontakt mailowy kancelaria@ppsc.pl ; Piotr Proniewski, adwokat

 47. Karol pisze:

  Dzień dobry,

  Pracuję w IT i zawarłem umowę b2b o współpracę z jedną firmą. Umowa zawiera zapis o 30-dniowym wypowiedzeniu na koniec miesiąca kalendarzowego.

  W ubiegły piątek 19.04 dostałem maila, że nie chcą kontynuuować współpracy. Nie było to poparte żadnym feedbackiem ze strony tej firmy, ani tym bardziej rażącym naruszeniem postanowień umowy z mojej strony. Zaproponowali rozwiązanie umowy za porozumieniem stron i zakończenie współpracy 30.04.

  Napisałem, że nie jest to zgodne z 30-dniowym okresem wypowiedzenia i zgodnie z nim zakończenie współpracy powinno być 31.05. Na co dostałem odpowiedź, że nie proponują wypowiedzenia, tylko rozwiązanie umowy za porozumieniem stron, a jeśli się na to nie zgadzam to powinienem przedstawić plan pracy na maj 2024.

  Jednocześnie w dniu otrzymania maila (19.04) zabrano mi wszelkie dostępy do oprogramowania które miałoby umożliwiać rzeczoną pracę. Dodam, że sama sytuacja pracy w tym miejscu byłaby dość niezręczna, więc mówiąc wprost, nie chciałbym mieć z nimi już żadnego kontaktu, ale jednocześnie móc wystawić fakturę także za maj.

  Chciałem zapytać czy w tej sytuacji prawo jest po mojej stronie i powinienem trzymać się postanowień zawartych w umowie , czy lepiej zgodzić się na rozwiązanie umowy za porozumieniem stron.

  Pozdrawiam serdecznie

  • piotr pisze:

   Dzień dobry. „Diabeł tkwi w szczegółach”, i aby móc precyzyjnie poradzić co dalej musielibyśmy poznać bliższe szczegóły stanu faktycznego i samej umowy. W pewnej ogólności mogę wskazać że najpewniej 'prawo jest po Pana/Pani” stronie a to z uwagi na charakter umowy zlecenia jako umowy 'starannego działania’ a nie umowy rezultatu. Zachęcam do umówienia terminu konsultacji via email kancelaria@ppsc.pl. Piotr Proniewski, adwokat

 48. Magda pisze:

  Dzień dobry,

  zawarłam umowę o utrzymanie nieruchomości, brak w umowie okresu wypowiedzenia. Moim zdaniem jest tak 2 letni okres przedawnienia, gdzie deweloper będący właścicielem drogi twierdzi że 3 lata. czy mogę wypowiedzieć bez konkretnej przyczyny, poprostu nie chce korzystać z ich usług …? kiedy będzie skuteczne?

  pozdrawiam

  • piotr pisze:

   Dzień dobry. Jeśli chodzi o przedawnienie to podstawowy okres przedawnienia wynosi 3 lata.. O ile traktować Umowę jako umowę zlecenia (umowę o świadczenie usług) wówczas termin przedawnienia roszczeń o wyangrodzeń wynosi 2 lata. Zatem kluczowa jest wersyfikacja typu umowy która została zawarta. Jeśli zaś chodzi o wypowiedzenie – rozumiem że w umowie nie ma wskazanego okresu – to zgodnie z art.365(1) kodeksu cywilnego należałoby przyjąć 'zwyczajowy okres wypowiedzenia’ i zapewne najbezpieczniej byłoby przyjąć okres 3 msc. Piotr Proniewski, adwokat

 49. Marek pisze:

  Dzień dobry
  Czy chęć wypowiedzenia umowy o świadczenie usług w trybie natychmiastowym z uwagi na nienależyte wykonywanie umowy obliguje do wcześniejszego poinformowania usługodawcy o takim zamiarze z wezwaniem do poprawy, czy jeśli taka procedura nie była przewidziana w umowie, to zachowania takiego trybu nie jest konieczne?

  • piotr pisze:

   Dzień dobry. Panie Marku jeżeli umowa nie przewiduje takiego trybu to jego zachowanie nie jest wymagane. Jednakże w zależności od okoliczności faktycznych konkretnej sprawy – np. wówczas gdy zależy nam na trybie wypowiedzenia jako wypowiedzeniu z „ważnych powodów” a sytuacja dowodowa nie jest dobra/jednoznaczna – wówczas właśnie w celu gromadzenia materiału dowodowego warto rozważyć realizacje takiego wezwania w ramach procedury poprzedzającej wypowiedzenie. Piotr Proniewski, adwokat

 50. Artur pisze:

  Dzień dobry,

  Będę wdzięczny za poradę do poniższej sytuacji:

  1. Jestem zatrudniony na kontrakcie b2b od lutego 2021.
  2. Do tej pory obowiązywało wynagrodzenie ryczałtowe za miesiąc kalendarzowy.
  3. W grudniu 2023 przedłużono umowę do końca 2024, przy czym dostałem zapewnienie, że firma ma intencję, abym świadczył usługi do końca kontraktu i polecono mi, abym nie poszukiwał innych zleceń od kwietnia, do kiedy obowiązywał poprzedni numer zamówienia (tzw. nr PO, który umożliwia mi wystawienie FV dla kontrahenta. Ten numer jednocześnie potwierdza budżet firmy przewidziany na mnie w okresie obowiązywania tego numeru.).
  4. Pod koniec marca 2024 nadano mi nowy numer zamówienia obowiązujący do końca 2024 roku.
  5. Ze względu na niezdolność firmy do utrzymania dotychczasowego klienta, nieumiejętność pozyskania nowego klienta od ponad roku, brak woli zaangażowania mnie (i jeszcze kilku osób) w projektach prowadzonych w innych jednostkach firmy, firma dąży do zawarcia umowy w systemie rozliczania godzinowego / dniówkami. W obecnej sytuacji braku perspektyw pozyskania nowych projektów oznacza to, że byłbym związany z firmą, której nie jestem w stanie wystawić faktury i ewentualnie doprowadziłoby mnie do zawieszenia działalności.
  6. Kontrahent najprawdopodobniej zaproponuje rozwiązanie dotychczasowej umowy z ryczałtowym wynagrodzeniem, podpisanie umowy z rozliczaniem godzinowym / dniowym bez gwarancji minimum godzin, a w razie braku zgody na te propozycje zakładam, że po prostu wypowie umowę. Umowa zawiera zapis o możliwości jednostronnego wypowiedzenia z zachowaniem 30 dniowego terminu.

  Ponieważ kontrahent świadomie podpisywał przedłużenie kontraktu do końca roku, dawał mi zapewnienia (od szefowej HR, na potwierdzenie czego mam zrzut ekranu), aby nie poszukiwać innej pracy; niedawno nadał numer zamówienia (nr PO) z potwierdzonym budżetem do końca roku, spodziewałem się, że w istocie kontrakt się dopełni. Co więcej, są osoby, którym kontrakt przedłużono na starych zasadach w w połowie maja 2024, a teraz zostały postawione w tej samej sytuacji.

  Nie mogę podpisać aneksu na rozliczanie godzinowe wiedząc, że nie będę miał za co wystawić faktury, zatem zakładam scenariusz, w którym kontrahent jednostronnie i z własnej inicjatywy wypowie umowę.
  Wywodzę z zasady pacta sunt servanda oraz z art. 746. § 1 kc, że w takim przypadku można by się ubiegać o rekompensatę za szkodę, tj. utratę dochodu z niedopełnienia kontraktu do daty do której został zawarty, w mojej opinii bez ważnego powodu, ponieważ w mojej ocenie kontrahent był stale świadom sytuacji rynkowej i powyższymi działaniami dawał mi znać, że kontrakt będzie dopełniony. Zasadniczo firma dalej chce mieć osoby związane z nią umową, mówiąc, że *może* będzie praca, jednak nie udzielając na to żadnej gwarancji ani nie przyjmując jakiejś formuły pokrycia podstawowych kosztów prowadzenia działalności. Jednocześnie przekazywanie mi, bym nie poszukiwał innej ‘pracy’ w moim odczuciu powoduje stratę czasu, jaki mogłem już od kilku miesięcy poświęcić na szukanie i w tej chwili być może już wykonywanie innego zlecenia.


  Uprzejmie proszę o poradę, czy posługiwanie się chociażby w trakcie rozmów z kontrahentem art. 746. § 1 kc jest w tej sytuacji zasadne, czy też w żadnej mierze nie.

  • piotr pisze:

   Dzień dobry. Powołanie się na art.746 w negocjacjach będzie uzasadnione, natomiast należy mieć wątpliwość co do tego czy faktycznie powstaje w tym stanie faktycznym jakaś szkoda w zakresie której mógłby Pan domagać się zapłaty odszkodowania. Przedstawiony przez Pana stan faktyczny jest dość zawiły, stąd też o ew. szersze wyjaśnienia zachęcam do skorzystania z naszej konsultacji prawnej. W razie zainteresowania proszę o kontakt mailowy. Adwokat, Piotr Proniewski

 51. Ewa Borowska pisze:

  Dzień dobry, jeżeli umowa na usługi z Vectrą wygasła w marcu( nawet nie zwróciłam uwagi) usługi dalej były świadczone. Dostałam tel z propozycją zawarcia nowej umowy, odmówiłam gdyż tak naprawdę nie korzystam z telewizji i ich internetu. To czy w tej sytuacji gdy umowa wygasła w marcu obowiązuje mnie okres wypowiedzenia ?

  • piotr pisze:

   Dzień dobry. Pani Ewo umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych nie podlegają pod regulacje kodeksu cywilnego i art. 746. Umowy te stanowią odrębny typ umów uregulowany w art.56 i n. prawa telekomunikacyjnego. Regułą jest że umowy terminowe przedłużają się na czas nieokreślony i wówczas zgodnie z art.56(2) ustawy prawo telekomunikacyjne umowa może być wypowiedziana z miesięcznym okresem wypowiedzenia. Piotr Proniewski, adwokat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kontakt


NIP: 9442193874
REGON: 120814066

PPSC ADWOKAT KRAKÓW

ul. Konopnickiej 5/4
30-302 Kraków
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 68

PPSC ADWOKAT TYCHY

ul. Wschodnia 18
43-100 Tychy
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

PPSC ADWOKAT ŚWIĄTNIKI

Franciszka Bielowicza 57/3
32-040 Świątniki Górne
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

Panel klienta

Każdy z naszych Klientów otrzymuje swoje konto w Panelu Klienta.