Procedura uzyskiwania pozwolenia na pobyt na terenie Polski dla cudzoziemca pełniącego funkcję członka zarządu spółki kapitałowej. - PPSC Adwokat Kraków Proniewski, Przybyłka

tło_PPSC adwokat Kraków Proniewski Przybyłka, kancelaria adwokacka w Krakowie,

Twój cel
Nasza wiedza
Wspólny sukces

Publikacje

justyna

Procedura uzyskiwania pozwolenia na pobyt na terenie Polski dla cudzoziemca pełniącego funkcję członka zarządu spółki kapitałowej.

I. Informacje ogólne.

Regulacje prawne legalizacji pobytu na terenie Polski

Warunki dotyczące legalizacji pobytu na terenie Polski reguluje ustawa z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach. Ustawa przewiduje m.in. możliwość uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy przez cudzoziemców, którzy chcą przebywać legalnie na terenie RP w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 142 ust. 3 ustawy zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej udziela się także cudzoziemcowi, którego celem pobytu jest wykonywanie pracy poprzez pełnienie funkcji w zarządzie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej, którą utworzył lub której udziały lub akcje objął lub nabył, o ile cudzoziemiec spełnia określone w ustawie warunki.

Na jaki okres czasu wydawane jest zezwolenie na pobyt?

Zezwolenie na pobyt czasowy jest wydawane na okres niezbędny dla realizacji celu pobytu- w przypadku pełnienia funkcji w zarządzie będzie to okres kadencji. Zezwolenie wydaje się jednak maksymalnie na okres 3 lat (jeśli więc kadencja przewidziana w umowie spółki jest dłuższa to konieczne będzie ponowne złożenie wniosku).

Zezwolenie na pobyt czasowy nie przedłuża się automatycznie- jeżeli planowany jest dłuższy pobyt należy złożyć kolejny wniosek.

II. Wymogi.

Jakie należy spełnić kryteria, aby uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy?

a/ kryteria względem cudzoziemca- wnioskodawcy:

• Posiada ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
• Posiada źródło stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu,
• Posiada zgodę właściwego organu na zajmowanie określonego stanowiska lub wykonywanie zawodu, gdy obowiązek jej uzyskania wynika z przepisów odrębnych- przy czym dla pełnienia funkcji członka zarządu spółki prawa handlowego nie jest wymagana żadna dodatkowa zgoda;
• ma zapewnione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsce zamieszkania;

Wysokość dochodu ustala się zgodnie z art. 114 ust. 4 ustawy o cudzoziemcach, tj. powinna ona być wyższa niż wysokość dochodu uprawniającego do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z późn. zm.18)), w odniesieniu do cudzoziemca oraz każdego członka rodziny pozostającego na jego utrzymaniu.

Powyższe oznacza, że jeżeli cudzoziemiec samodzielnie prowadzi gospodarstwo domowe to jego dochód powinien wynosić co najmniej 542 zł, a w przypadku osób gospodarujących wspólnie co najmniej 456 zł/ osobę w rodzinie.

b/ kryteria względem spółki:

• w roku podatkowym poprzedzającym złożenie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemca osiągnął dochód nie niższy niż 12-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwie, w którym podmiot ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w trzecim kwartale roku poprzedzającego złożenie wniosku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 255) lub zatrudnia na czas nieokreślony i w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej przez okres 1 roku poprzedzającego złożenie wniosku co najmniej 2 pracowników będących obywatelami polskimi lub cudzoziemcami, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 1-9 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, lub
• wykaże, że posiada środki pozwalające na spełnienie w przyszłości warunków określonych powyżej lub prowadzi działania pozwalające na spełnienie w przyszłości tych warunków, w szczególności przyczyniające się do wzrostu inwestycji, transferu technologii, wprowadzania korzystnych innowacji lub tworzenia miejsc pracy.

Pełnienie funkcji w zarządzie spółki prawa handlowego nie stanowi natomiast przesłanki do uzyskania zezwolenia na pobyt stały (wydawanego bezterminowo).

III. Procedura.

Do kogo należy złożyć wniosek o wydanie zezwolenia? Jak przebiega procedura?

Wniosek o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy składa się do wojewody właściwego dla miejsca pobytu Wnioskodawcy.

Do wniosku (formularz dostępny np. tu: [link])należy dołączyć następujące dokumenty:
1. Potwierdzenie uiszczenia opłaty od wniosku,
2. Kopia ważnego dokumentu podróży,
3. 4 fotografie (spełniające poniższe kryteria: nieuszkodzone, kolorowe, o dobrej ostrości; wymiary 35 mm x 45 mm; wykonane nie wcześniej niż w ciągu 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; przedstawiające wizerunek twarzy cudzoziemca od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, na jednolitym jasnym tle, w pozycji frontalnej, patrzącego na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, a także odwzorowujące naturalny kolor jego skóry; przedstawiające wyraźnie oczy cudzoziemca, a zwłaszcza źrenice, linia oczu cudzoziemca jest równoległa do górnej krawędzi fotografii;),
4. Dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego,
5. Dokument potwierdzający wysokość dochodu,
6. Dokument potwierdzający posiadanie miejsca zamieszkania (np. umowa najmu),
7. Dokument potwierdzający dochody osiągane przez spółkę/ zatrudnienie wymaganej liczby pracowników,
8. Inne- np. umowa spółki, uchwała o powołaniu do zarządu- celem wykazania pełnienia funkcji w zarządzie i okresu na jaki zezwolenie winno zostać wydane.

Wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 340 zł. Dodatkowo w razie pozytywnego rozpatrzenia wniosku należy dopłacić 50 zł za wydanie karty pobytu.

Justyna Olek, aplikantka adwokacka. Kraków, sierpień 2015 roku.

clause-684504_1920

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kontakt


NIP: 9442193874
REGON: 120814066

PPSC ADWOKAT KRAKÓW

ul. Konopnickiej 5/4
30-302 Kraków
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 68

PPSC ADWOKAT TYCHY

ul. Wschodnia 18
43-100 Tychy
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

PPSC ADWOKAT ŚWIĄTNIKI

Franciszka Bielowicza 57/3
32-040 Świątniki Górne
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

Panel klienta

Każdy z naszych Klientów otrzymuje swoje konto w Panelu Klienta.