Dofinansowanie wynagrodzenia pracowników ze środków FGŚP – obowiązek rozliczenia z właściwym WUP - PPSC Adwokat Kraków Proniewski, Przybyłka

tło_PPSC adwokat Kraków Proniewski Przybyłka, kancelaria adwokacka w Krakowie,

Twój cel
Nasza wiedza
Wspólny sukces

Publikacje

leszek

Dofinansowanie wynagrodzenia pracowników ze środków FGŚP – obowiązek rozliczenia z właściwym WUP

Wojewódzkie Urzędy Pracy przygotowują się do rozliczania świadczeń przyznanych ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy, w następstwie wystąpienia COVID-19.

Obowiązek rozliczenia

Mowa tutaj o dofinansowaniu uregulowanym w art. 15g ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.374 z późn. zm.; dalej jako „ustawa COVID”). O obowiązku rozliczenia wspomina art. 15g ust. 17-17b ustawy COVID, jednakże żaden z przywołanych przepisów nie precyzuje mechanizmu rozliczenia. Dopiero w umowie o dofinansowanie zawieranej z właściwym Wojewódzkim Urzędem Pracy natrafiamy na §3 ust. 1, który stanowi, że Beneficjent w terminie 30 dni po upływie okresu przyznawania świadczeń składa do WUP dokumenty potwierdzające prawidłowość wykorzystania środków oraz dokumenty, potwierdzające zatrudnienie pracowników, na których otrzymał świadczenie. Należy zauważyć, iż zarówno art. 15g ustawy COVID, jak i umowa nie definiują sankcji za niewywiązanie się z powyższego obowiązku.

Potencjalny skutek braku rozliczenia

Na podstawie art. 15g ust. 17 ustawy COVID do wypłaty i rozliczania świadczeń wypłacanych ze środków FGŚP stosuje się odpowiednio przepisy art. 7-16 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (Dz.U.2019.669; dalej jako „u.o.m.p.”), z wyjątkiem art. 8 ust. 3pkt 8 oraz art. 13 pkt 2 tej ustawy, oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy.
Naszą uwagę powinniśmy zwrócić w stronę art. 15 ust. 1 u.o.m.p., zgodnie z którym w przypadku, gdy przedsiębiorca, który zawarł umowę o wypłatę świadczeń, nie spełnił warunków w niej zawartych lub nie poddał się kontroli jest obowiązany do zwrotu całości otrzymanej pomocy wraz z odsetkami. Obowiązek rozliczenia dofinansowania wyraźnie wynika z umowy łączącej Beneficjenta i WUP, niewątpliwie można bronić stanowiska, że ww. obowiązek jest jednym z warunków zawartych w umowie. Wobec przyjęcia takiego poglądu, skutkiem niewywiązania się Beneficjenta z ww. obowiązku byłby zwrot całości otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami.

Nie sposób przewidzieć, w jaki sposób Wojewódzkie Urzędy Pracy będą reagowały na brak rozliczeń ze strony Beneficjentów. Należy jednak mieć na uwadze powyższą interpretację oraz okoliczność, że najdalej idącym skutkiem niewywiązania się z obowiązku rozliczenia może być zwrot całości otrzymanego dofinansowania.

Leszek Przybyłka, doradca podatkowy i adwokat Kraków, sierpień 2020 roku

connection-4884862_1280

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kontakt


NIP: 9442193874
REGON: 120814066

PPSC ADWOKAT KRAKÓW

ul. Konopnickiej 5/4
30-302 Kraków
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 68

PPSC ADWOKAT TYCHY

ul. Wschodnia 18
43-100 Tychy
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

PPSC ADWOKAT ŚWIĄTNIKI

Franciszka Bielowicza 57/3
32-040 Świątniki Górne
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

Panel klienta

Każdy z naszych Klientów otrzymuje swoje konto w Panelu Klienta.