Minimalna stawka godzinowa w przypadku umów zlecenie/ o świadczenie usług- czy mogę wypowiedzieć kontrahentowi umowę z uwagi na zmianę wysokości wynagrodzenia? - PPSC Adwokat Kraków Proniewski, Przybyłka

tło_PPSC adwokat Kraków Proniewski Przybyłka, kancelaria adwokacka w Krakowie,

Twój cel
Nasza wiedza
Wspólny sukces

Publikacje

justyna

Minimalna stawka godzinowa w przypadku umów zlecenie/ o świadczenie usług- czy mogę wypowiedzieć kontrahentowi umowę z uwagi na zmianę wysokości wynagrodzenia?

Z dniem 1 stycznia 2017 roku wchodzą w życie przepisy ustalające minimalną stawkę godzinową w przypadku umów zlecenia, wprowadzone ustawą z dnia 22 lipca 2016 roku
o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (dalej jako „ustawa nowelizująca”). Minimalna stawka godzinowa od 1 stycznia 2017 r. wynosić będzie 13 złotych brutto.

Nowe rozwiązania będą miały zastosowanie także do umów zawartych przed 2017 roku. W praktyce często spotykana będzie więc sytuacja, gdy należne zleceniobiorcy wynagrodzenie znacząco przewyższy ustalone przez strony na etapie zawierania umowy. W takim przypadku niejednokrotnie kontynuowanie współpracy może być dla zleceniodawcy nieopłacalne- co w takim przypadku?

Ustawodawca w odniesieniu do umów zawartych przed 1 września 2016 roku przewidział mechanizm renegocjacji warunków umowy.

Zgodnie z art. 11 ustawy w przypadku, gdy wprowadzenie stawki minimalnej będzie miało wpływ na koszty wykonania zlecenia albo świadczenia usług każda ze stron takiej umowy w terminie nie dłuższym niż do dnia 31 grudnia 2016 roku może zwrócić się do drugiej strony z pisemnym wnioskiem o przeprowadzenie negocjacji dotyczących zawarcia porozumienia w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Nie zawarcie w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku, porozumienia w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia uprawnia każdą ze stron do rozwiązania umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia określonego w umowie lub z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia (jeśli umowa wypowiedzenia nie przewidywała).

Jeśli więc którakolwiek ze stron wystąpi z wnioskiem o negocjacje w sprawie zmiany warunków wynagrodzenia w grudniu 2016 roku i strony nie dojdą do porozumienia to możliwe jest rozwiązanie umowy z zachowaniem 2 miesięcznego okresu wypowiedzenia, nawet jeśli takie wypowiedzenie nie zostało przez strony przewidziane w umowie. Należy jednak pamiętać, że od 1 stycznia 2016 roku do upływu okresu wypowiedzenia zleceniobiorcy będzie przysługiwało wynagrodzenie z uwzględnieniem stawki minimalnej.

Z uwagi na powyższe powstaje pytanie, czy w razie nie wystąpienia przez strony
z wnioskiem o negocjacje do dnia 31 grudnia 2016 roku istnieje możliwość rozwiązania takiej umowy? Należy pamiętać, iż zgodnie z art. 746 k.c. każdej ze stron umowy zlecenia przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy z ważnej przyczyny, a prawa tego nie można się w umowie zrzec. Pojęcie „ważnej przyczyny” nie zostało zdefiniowane, niemniej orzecznictwo i doktryna uznają, iż chodzi okoliczności zarówno natury obiektywnej jak i subiektywnej, tak zewnętrzne np. w postaci istotnej zmiany stosunków gospodarczych, jak i leżące po stronie zleceniobiorcy (np. nienależyte wykonywanie umowy), lub zleceniodawcy (np. restrukturyzacja). Zmianę w prawie obligującą do podwyższenia umówionego przez strony wynagrodzenia w mojej ocenie należałoby kwalifikować jako ważną, zewnętrzną przyczynę, uzasadniającą wypowiedzenie.

 

Justyna Olech, aplikantka adwokacka Kraków, grudzień 2016 roku.

coins-currency-investment-insurance

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kontakt


NIP: 9442193874
REGON: 120814066

PPSC ADWOKAT KRAKÓW

ul. Konopnickiej 5/4
30-302 Kraków
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 68

PPSC ADWOKAT TYCHY

ul. Wschodnia 18
43-100 Tychy
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

PPSC ADWOKAT ŚWIĄTNIKI

Franciszka Bielowicza 57/3
32-040 Świątniki Górne
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

Panel klienta

Każdy z naszych Klientów otrzymuje swoje konto w Panelu Klienta.