Otwarcie likwidacji fundacji – procedura krok po kroku | PPSC

tło_PPSC adwokat Kraków Proniewski Przybyłka, kancelaria adwokacka w Krakowie,

Twój cel
Nasza wiedza
Wspólny sukces

Publikacje

leszek

Otwarcie likwidacji fundacji – procedura krok po kroku

Przesłanki do likwidacji fundacji

Fundacja może zostać postawiona w stan likwidacji w przypadku zaistnienia jednej z dwóch przesłanek. Art. 15 ust. 1 Ustawy o Fundacjach stanowi, iż fundacja może zostać zlikwidowana:
wówczas, gdy osiągnęła cel, dla którego została ustanowiona, lub
w razie wyczerpania środków finansowych i majątku fundacji.
Powyższe kwestie powinien zawierać statut fundacji, niemniej jednak w przypadku gdy statut nie przewiduje likwidacji fundacji lub jego postanowienia w tym przedmiocie nie są wykonywane, wówczas właściwy Minister lub starosta może zwrócić się do sądu o likwidację fundacji.

Likwidacja fundacji – jak rozpocząć proces?

Podstawą rozpoczęcia procesu likwidacji fundacji jest powzięcie decyzji
o zakończeniu jej działalności. Decyzję o zakończeniu działalności fundacji najczęściej podejmuje fundator, zarząd fundacji lub rada fundacji. Uprawnienia do podjęcia tej decyzji powinien regulować powołany statut fundacji. Decyzja o zakończeniu działalności fundacji i postawienia jej w stan likwidacji powinna zostać podjęta w formie stosownej uchwały. Ponadto, w decyzji tej należy wskazać także przyczynę jej rozwiązania.

Otwarcie likwidacji fundacji

Następnym krokiem w procesie likwidacji fundacji jest złożenie wniosku do Krajowego Rejestru Sądowego, celem dokonania wpisu o otwarciu likwidacji fundacji. W tym celu, oprócz złożenia stosownego wniosku, fundacja musi zgromadzić dokumenty, które przedłoży wraz z w/w wnioskiem.

Do wniosku o dokonanie otwarcia likwidacji fundacji, należy przedłożyć:

  •  Uchwałę uprawnionego o postawieniu fundacji w stan likwidacji i jej rozwiązania,
  • Uchwałę o powołaniu likwidatora fundacji wraz z określeniem sposobu reprezentacji fundacji w czasie likwidacji,
  • Oświadczenie likwidatora o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji,
  • Dowód opłaty od wniosku – w przypadku fundacji wpisanej zarówno do rejestru stowarzyszeń, jak i rejestru przedsiębiorców, jest to opłata w kwocie 350 zł, w przypadku z kolei fundacji nieprowadzącej działalności gospodarczej, a więc wpisanej wyłącznie do rejestru stowarzyszeń opłata ta wynosi 150 zł.

Wniosek wraz z w/w dokumentami należy złożyć i poczekać, aż sąd wyda postanowienie
w przedmiocie otwarcia likwidacji fundacji.

Publiczne ogłoszenie o likwidacji fundacji

Jednocześnie, likwidator musi podać do publicznej wiadomości informację o postawieniu fundacji
w stan likwidacji. Likwidator może wywiesić stosowne zawiadomienie w urzędzie gminy, budynku sądu lub lokalu fundacji, zamieścić ogłoszenie w gazecie lokalnej, ogólnokrajowej albo umieścić ogłoszenie o likwidacji na portalu internetowym np. www.ngo.pl

Co ważne, niezależnie czy fundacja prowadzi działalność gospodarczą czy też nie, fundacja nie składa odrębnego wniosku do Monitora Sądowego i Gospodarczego o publikację ogłoszenia otwarcia likwidacji, albowiem brak jest podstaw prawnych do publikacji ogłoszenia w w/w rejestrze.

Ostatnim krokiem po dokonaniu wpisu otwarcia likwidacji fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym, jest jej wykreślenie z w/w rejestru. Procedura wykreślenia fundacji z rejestru KRS zostanie opisana w następnym artykule, niemniej jednak w przypadku zainteresowania w/w tematyką, zapraszamy do kontaktu z kancelarią.

Leszek Przybyłka, adwokat Kraków, 24 czerwiec 2022 roku

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kontakt


NIP: 9442193874
REGON: 120814066

PPSC ADWOKAT KRAKÓW

ul. Konopnickiej 5/4
30-302 Kraków
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 68

PPSC ADWOKAT TYCHY

ul. Wschodnia 18
43-100 Tychy
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

PPSC ADWOKAT ŚWIĄTNIKI

Franciszka Bielowicza 57/3
32-040 Świątniki Górne
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

Panel klienta

Każdy z naszych Klientów otrzymuje swoje konto w Panelu Klienta.