Zmiany w prawie administracyjnym. Ponaglenie w miejsce zażalenia w przypadkach przewlekłości lub bezczynności organów administracji - PPSC Adwokat Kraków Proniewski, Przybyłka

tło_PPSC adwokat Kraków Proniewski Przybyłka, kancelaria adwokacka w Krakowie,

Twój cel
Nasza wiedza
Wspólny sukces

Publikacje

admin

Zmiany w prawie administracyjnym. Ponaglenie w miejsce zażalenia w przypadkach przewlekłości lub bezczynności organów administracji

Z dniem 1 czerwca 2017 r. nowo wprowadzona instytucja procedury administracyjnej – ponaglenie – zastąpi zażalenie na bezczynność/przewlekłe prowadzenie postępowania oraz wezwanie do usunięcia naruszenia prawa.

Zgodnie z treścią art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego organy powinny załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki, w terminach wskazanych w tymże przepisie oraz w przepisach szczególnych.

Co do zasady mamy zatem do czynienia z następującymi terminami załatwienia spraw nie później niż w ciągu:

  1. Jednego miesiąca – jeżeli sprawa wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego;
  2. Dwóch miesięcy – w sprawie szczególnie skomplikowanej.

– od dnia wszczęcia postępowania. W postępowaniu odwoławczym natomiast nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Co jeśli organ nie załatwi sprawy w terminie?

O każdym takim przypadku organ powinien zawiadomić stronę podając przyczyny zwłoki, wskazując nowy termin do załatwienia sprawy oraz pouczając przy tym o prawie do wniesienia ponaglenia.

Dotychczas środkiem, który przysługiwał stronie w razie bezczynności organu lub przewlekłego prowadzenia postępowania było zażalenie albo wezwanie do usunięcia naruszenia prawa.

Jak jest po 1 czerwca 2017 roku?

Jak już powyżej zostało nadmienione, od 1 czerwca rolę środka służącego stronie w razie bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania pełnić będzie ponaglenie. Ponaglenie wnosi strona do organu wyższego rzędu za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie. Jeżeli od organu prowadzącego postępowanie nie ma organu wyższego stopnia, wówczas wnosi się je bezpośrednio do organu prowadzącego postępowanie.

Ponaglenie podobnie jak w przypadku skargi na bezczynność / przewlekłe prowadzenie postępowania musi zawierać uzasadnienie. Organ prowadzący postępowanie w razie wniesienia omawianego środka ma 7 dni na przekazanie ponaglenia, wraz z odpisem akt, do organu wyższego stopnia, który musi się do wniesionego ponaglenia ustosunkować. Organ wyższego stopnia ma również 7 dni na jego rozpatrzenie.

Jakie skutki rodzi wniesienie ponaglenia?

Organ wyższego stopnia wydaje w tym przedmiocie postanowienie, w którym:

wskazuje, czy organ rozpatrujący sprawę dopuścił się bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania. Stwierdza jednocześnie czy miało ono miejsce z rażącym naruszeniem prawa.

  1. W przypadku stwierdzenia przez organ wyższego stopnia bezczynności lub przewlekłości w prowadzonym przez organ niższego rzędu postępowaniu:
    a) zobowiązuje organ rozpatrujący sprawę do załatwienia sprawy, wyznaczając termin do jej załatwienia, jeżeli postępowanie jest niezakończone;
    b) zarządza wyjaśnienie przyczyn i ustalenie osób winnych bezczynności lub przewlekłości, a w razie potrzeby także podjęcie środków zapobiegających bezczynności lub przewlekłości w przyszłości.

Organ prowadzący postępowanie (ten od którego nie ma organu wyższego stopnia) w przypadku stwierdzenia swojej bezczynności lub przewlekłości niezwłocznie załatwia sprawę oraz zarządza wyjaśnienie przyczyn i ustalenie osób winnych bezczynności lub przewlekłości

Karol Rorat, aplikant radcowski Kraków, czerwiec 2017 r.

 

zmiany-w-prawie-administracyjnym

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kontakt


NIP: 9442193874
REGON: 120814066

PPSC ADWOKAT KRAKÓW

ul. Konopnickiej 5/4
30-302 Kraków
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 68

PPSC ADWOKAT TYCHY

ul. Wschodnia 18
43-100 Tychy
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

PPSC ADWOKAT ŚWIĄTNIKI

Franciszka Bielowicza 57/3
32-040 Świątniki Górne
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

Panel klienta

Każdy z naszych Klientów otrzymuje swoje konto w Panelu Klienta.