Informatyzacja procesu cywilnego cz. II - wnoszenie pism w formie elektronicznej. - PPSC Adwokat Kraków Proniewski, Przybyłka

tło_PPSC adwokat Kraków Proniewski Przybyłka, kancelaria adwokacka w Krakowie,

Twój cel
Nasza wiedza
Wspólny sukces

Publikacje

justyna

Informatyzacja procesu cywilnego cz. II – wnoszenie pism w formie elektronicznej.

8 września 2016 roku wejdą w życie przepisy, w wyniku których nastąpi znaczący postęp w zakresie informatyzacji procesu cywilnego.

W tym roku art. 125 § 21 k.p.c. zostanie dwukrotnie znowelizowany. Od 1 kwietnia 2016 r. będzie możliwość wnoszenia pism za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe (wcześniej przepis posługiwał się sformułowaniem „drogą elektroniczną”), w sytuacji gdy przepis szczególny przewiduje taki tryb wnoszenia pism. Natomiast od 8 września 2016 r. będzie opcja wnoszenie i doręczania pism, w tym pism procesowych, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego – w każdej sprawie, a nie jak dotąd tylko w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Wyboru drogi wnoszenia pism w formie elektronicznej, zarówno strona działająca samodzielnie, jak i profesjonalny pełnomocnik ustanowiony w sprawie, będą dokonywać oddzielnie w każdej sprawie, a pisma już po dokonaniu wyboru, niewniesione za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, nie będą wywoływać skutków, jakie ustawa wiąże z wniesieniem pisma do sądu, o czym sąd pouczy wnoszącego pismo.

Jak postępować w przypadku, gdy wniesienie pisma drogą systemu teleinformatycznego będzie niemożliwe?

Po nowelizacji, jeżeli z przyczyn technicznych leżących po stronie sądu nie będzie możliwe wniesienie pisma za pośrednictwem systemu teleinformatycznego w wymaganym terminie, będzie można skorzystać z instytucji przywrócenia terminu (art. 168-172 k.p.c.). Ponadto w przypadku wyboru opcji wnoszenia pism za pomocą systemu teleinformatycznego, należy wnieść uwierzytelniony odpis pełnomocnictwa za pośrednictwem tego systemu (ten przepis nie ma zastosowania do pism wnoszonych w EPU).

W jaki sposób należy składać załączniki do pisma wnoszonego drogą systemu teleinformatycznego?

Jeżeli chodzi o załączniki do pisma procesowego wnoszonego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, to będą musiały zostać złożone w formie poświadczonych elektronicznie odpisów załączników (art. 128 § 2 k.p.c.). Natomiast elektroniczne poświadczenie odpisu dokumentu przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub radcą Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa nastąpi z chwilą wprowadzenia przez pełnomocnika dokumentu do systemu teleinformatycznego (art. 129 § 21). Formaty w jakich odpisy pism, dokumentów i pełnomocnictw mogą być poświadczane elektronicznie zostaną określone w rozporządzeniu ministra sprawiedliwości.

Zgodnie ze znowelizowanym art. 130 § 6 k.p.c., jeżeli przepis szczególny przewiduje, że pismo może być wniesione wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, pismo wnosi się wraz z opłatą. Pismo wniesione bez opłaty nie wywołuje skutków, jakie ustawa wiąże z wniesieniem pisma do sądu, o czym sąd ma obowiązek pouczyć wnoszącego pismo. W razie jednoczesnego wniesienia za pośrednictwem systemu teleinformatycznego więcej niż jednego pisma podlegającego opłacie, żadne z tych pism nie wywołuje skutków, jakie ustawa wiąże z wniesieniem pisma do sądu, jeżeli nie uiszczono opłaty w wysokości sumy opłat należnych od wszystkich pism. Należy zwrócić uwagę, że przepis nie ma zastosowania, jeżeli wnoszący pismo jest zwolniony z mocy prawa od kosztów sądowych w zakresie opłaty sądowej należnej od tego pisma, a także w razie zwolnienia od tych kosztów przyznanego przez sąd lub w razie zgłoszenia wniosku o takie zwolnienie.

W sytuacji, gdy postępowanie zostanie wszczęte za pośrednictwem systemu teleinformatycznego wyrok może być utrwalony w systemie teleinformatycznym i opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Kraków, marzec 2016 roku.

law-1898964_1280

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kontakt


NIP: 9442193874
REGON: 120814066

PPSC ADWOKAT KRAKÓW

ul. Konopnickiej 5/4
30-302 Kraków
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 68

PPSC ADWOKAT TYCHY

ul. Wschodnia 18
43-100 Tychy
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

PPSC ADWOKAT ŚWIĄTNIKI

Franciszka Bielowicza 57/3
32-040 Świątniki Górne
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

Panel klienta

Każdy z naszych Klientów otrzymuje swoje konto w Panelu Klienta.