Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy – termin na złożenie rozliczenia - PPSC Adwokat Kraków Proniewski, Przybyłka

tło_PPSC adwokat Kraków Proniewski Przybyłka, kancelaria adwokacka w Krakowie,

Twój cel
Nasza wiedza
Wspólny sukces

Publikacje

leszek

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy – termin na złożenie rozliczenia

Obowiązek rozliczenia

Nie ulega wątpliwości, że podmioty, które otrzymały ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dofinansowanie do wynagrodzeń dla pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy, będą musiały z właściwym miejscowo Wojewódzkim Urzędem Pracy rozliczyć się z otrzymanych środków. W samej treści art. 15g ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.374 z późn. zm.; dalej jako „ustawa covid”) nie ustanowiono podstawy prawnej dla obowiązku złożenia wspomnianego powyżej rozliczenia. Odnajdujemy go dopiero w umowie zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy. Z § 3 ust. 1 ww. umowy wyraźnie wynika, że „w terminie do 30 dni po upływie okresu, o którym mowa w § 2 ust. 2, Beneficjent składa do właściwego Wojewódzkiego Urzędu Pracy: (1) dokumenty potwierdzające prawidłowość wykorzystania środków; (2) dokumenty potwierdzające zatrudnienie pracowników, na których otrzymał świadczenie”. Z kolei przywołany § 2 ust. 2 stanowi, że: „Beneficjent zobowiązuje się, że pracownikom objętym świadczeniem dofinansowanym ze środków […] nie wypowie umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie pobierania przez pracownika świadczeń, o których mowa w art. 15g ustawy”. Powyższe przepisy pochodzą ze wzoru umowy opublikowanej na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, jednakże jest to najnowszy wzór – datowany na dzień 22 maja 2020 r.

Zmiany w treści art. 15g ustawy covid

Musimy zauważyć, że regulacja dotycząca obligatoryjnego okresu zatrudnienia pracownika na rzecz którego pracodawca wystąpił o dofinansowanie z Funduszu uległa zmianie w toku obowiązywania art. 15g ustawy covid. Jej obowiązująca wersja wynika z art. 15g ust. 17 ustawy covid, który obliguje do odpowiedniego stosowania przepisów art. 7-16 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (dalej jako: „o.m.p.”), z wyjątkiem art. 8 ust. 3pkt 8 oraz art. 13 pkt 2 o.m.p. To właśnie na podstawie wskazanego art. 13 ust. 1 o.m.p. przedsiębiorca, który na podstawie umowy o wypłatę świadczeń otrzymał z Funduszu środki nie może wypowiedzieć umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie za jaki otrzyma dofinansowanie.

Pierwotne brzmienie art. 15g ust. 17 ustawy covid nie zawierało wyłączenia odpowiedniego stosowania art. 13 pkt 2 o.m.p. W konsekwencji podmiot, który przez trzy kolejne miesiące otrzymywał dofinansowanie z Funduszu nie mógł wypowiedzieć umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika nie tylko w okresie pobierania świadczeń, lecz także w okresie 3 miesięcy bezpośrednio po ich pobieraniu. Wskazane wyłączenie zostało wprowadzone dopiero ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U.2020.695 z późn. zm.). Dlatego też w umowach zawieranych z Wojewódzkimi Urzędami Pracy przed datą wprowadzenia powyższej nowelizacji rozliczenie należy złożyć w terminie 30 dni po upływie „okresu ochronnego” przypadającego bezpośrednio po okresie pobierania świadczeń. Innymi słowy, w zależności od momentu podpisania umowy mamy do czynienia z dwoma różnymi terminami na złożenie rozliczenia.

Na szczęście, ustawodawca wyraźnie rozstrzygnął przedstawioną rozbieżność. W art. 114 ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wskazano, że „Do umów o wypłatę świadczeń i środków, o których mowa w art. 15g ustawy zmienianej w art. 73 [tj. ustawy covid], zawartych do dnia wejścia w życie ustawy, stosuje się art. 15g tej ustawy w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą”.

Podsumowując, także do umów zawartych z Wojewódzkimi Urzędami Pracy przed 16 kwietnia 2020 r. stosujemy art. 15g ustawy covid w wersji ograniczającej „okres ochronny” pracownika wyłącznie do okresu pobierania świadczeń z Funduszu. To niewątpliwie musi wpłynąć na termin składania rozliczeń z otrzymanych świadczeń, który zarówno dla umów zawieranych przed 16 kwietnia, jak i po tej dacie wynosi 30 dni od dnia otrzymania na konto bankowe ostatniej transzy dofinansowania.

Leszek Przybyłka, doradca podatkowy i adwokat Kraków, sierpień 2020 roku

pexels-photo-259251

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kontakt


NIP: 9442193874
REGON: 120814066

PPSC ADWOKAT KRAKÓW

ul. Konopnickiej 5/4
30-302 Kraków
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 68

PPSC ADWOKAT TYCHY

ul. Wschodnia 18
43-100 Tychy
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

PPSC ADWOKAT ŚWIĄTNIKI

Franciszka Bielowicza 57/3
32-040 Świątniki Górne
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

Panel klienta

Każdy z naszych Klientów otrzymuje swoje konto w Panelu Klienta.