Tarcza antykryzysowa: „zawieszenie” umów najmu - PPSC Adwokat Kraków Proniewski, Przybyłka

tło_PPSC adwokat Kraków Proniewski Przybyłka, kancelaria adwokacka w Krakowie,

Twój cel
Nasza wiedza
Wspólny sukces

Publikacje

piotr

Tarcza antykryzysowa: „zawieszenie” umów najmu

Podpisany w dniu wczorajszym przez Prezydenta pakiet ustaw nazywany „tarczą antykryzysową” ma na celu zapewnienie mechanizmów służących minimalizowaniu negatywnych skutków szerzącej się epidemii koronawirusa. Jeden z wprowadzonych przepisów zakłada czasowe „zawieszenie” obowiązywania umów najmu, jednakże wyłącznie w stosunku do wskazanych w ustawie podmiotów.

Zwolnienie z zapłaty czynszu i innych opłat eksploatacyjnych – komu przysługuje?

Zgodnie z art. 15ze ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374 i 567 z późn. zm. – dalej jako „ustawa COVID-19”) „w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia działalności w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2 zgodnie z właściwymi przepisami, wygasają wzajemne zobowiązania stron umowy najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy, przez którą dochodzi do oddania do używania powierzchni handlowej (umowy).” Sama ustawa COVID-19 nie wprowadza definicji obiektu handlowego o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, jednak jej treść możemy odczytać odwołując się do ustawy z dnia 27 marca 2004 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz.U.2020.293) – w myśl art. 2 pkt 19 przez powierzchnię sprzedaży należy rozumieć „tę część ogólnodostępnej powierzchni obiektu handlowego stanowiącego całość techniczno-użytkową, przeznaczonego do sprzedaży detalicznej, w której odbywa się bezpośrednia sprzedaż towarów (bez wliczania do niej powierzchni usług i gastronomii oraz powierzchni pomocniczej, do której zalicza się powierzchnie magazynów, biur, komunikacji, ekspozycji wystawowej itp.)”. Zestawiając dwie powyższe normy prawne dochodzimy do wniosku, iż ze zwolnienia wynikającego z art. 15ze ustawy COVID-19 mogą skorzystać najemcy lokali usytuowanych w obiektach, których powierzchnia sprzedaży obliczona zgodnie z cytowaną definicją przekracza 2000 m2. W praktyce, będzie to najczęściej dotyczyło lokali znajdujących się w dużych galeriach handlowych.

Przedłużenie okresu obowiązywania dotychczasowej umowy

Art. 15ze ust. 2 ustawy COVID-19 przewiduje, iż najemca powinien złożyć wynajmującemu bezwarunkową i wiążącą ofertę woli przedłużenia obowiązywania umowy na dotychczasowych warunkach o okres obowiązywania zakazu przedłużony o sześć miesięcy. Ratio legis komentowanego ustępu możemy dopatrzeć się w chęci zrekompensowania wynajmującemu strat jakie odniósł w okresie w którym nie otrzymywał czynszu poprzez przedłużenie umowy najmu o dodatkowy okres. Przy tym należy zauważyć, iż decyzja w przedmiocie przedłużenia umowy najmu zależy wyłącznie od najemcy. Ustawa zobowiązuje go do złożenia wynajmującemu przedmiotowej oferty woli w terminie 3 miesięcy od dnia zniesienia zakazów.

Ostatnią kwestią wymagającą omówienia jest skutek niezłożenia powyższej oferty woli. Art. 15ze ust. 2 in fine stanowi, iż postanowienia ust.1 przestają wiązać wynajmującego z chwilą bezskutecznego upływu terminu na złożenie oferty. Oznacza to, iż niezłożenie oferty przedłużenia umowy najmu przez najemcę sprawia, iż nie zostaje on objęty zakresem zastosowania zwolnienia określonego w ust. 1, a w konsekwencji jest on zobowiązany do uiszczenia czynszu oraz pozostałych opłat eksploatacyjnych za okres obowiązywania zakazu.

Piotr Proniewski, adwokat – Kraków, kwiecień 2020 r.

laptop-3196481_1920

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kontakt


NIP: 9442193874
REGON: 120814066

PPSC ADWOKAT KRAKÓW

ul. Konopnickiej 5/4
30-302 Kraków
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 68

PPSC ADWOKAT TYCHY

ul. Wschodnia 18
43-100 Tychy
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

PPSC ADWOKAT ŚWIĄTNIKI

Franciszka Bielowicza 57/3
32-040 Świątniki Górne
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

Panel klienta

Każdy z naszych Klientów otrzymuje swoje konto w Panelu Klienta.