Jak założyć księgę wieczystą dla lokalu wyodrębnionego na podstawie postanowienia o zniesieniu współwłasności? - PPSC Adwokat Kraków Proniewski, Przybyłka

tło_PPSC adwokat Kraków Proniewski Przybyłka, kancelaria adwokacka w Krakowie,

Twój cel
Nasza wiedza
Wspólny sukces

Publikacje

admin

Jak założyć księgę wieczystą dla lokalu wyodrębnionego na podstawie postanowienia o zniesieniu współwłasności?

Koszty założenia księgi wieczystej dla lokalu na podstawie postanowienia o zniesieniu współwłasności

Zgodnie z art. 44 ust.1 pkt. 1. Ustawy z dn. 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych: „Opłatę stałą w kwocie 60 złotych pobiera się od wniosku o założenie księgi wieczystej.” Należy również zwrócić uwagę, iż w nawiązaniu do ust. 2 wskazanego wyżej artykułu: „Jeżeli założenie księgi wieczystej następuje w związku z odłączeniem nieruchomości lub jej części z istniejącej księgi wieczystej, pobiera się tylko jedną opłatę stałą określoną w ust. 1.”

Art. 42 ust. 3 ww. ustawy stanowi natomiast, że „Od wniosku o wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na podstawie dziedziczenia, zapisu lub działu spadku albo zniesienia współwłasności pobiera się jedną opłatę stałą w wysokości 150 złotych niezależnie od liczby udziałów w tych prawach.”

Art. 45 ust. 1 ww. ustawy mówi, iż: opłatę stałą określoną w art. 44 ust. 1 pkt 1-3, a zatem wskazane powyżej 60 zł, pobiera się niezależnie od opłaty za dokonanie wpisu własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

Podkreślenia wymaga również, iż opłatę stałą 150 zł należną od ww. wniosku pobiera się odrębnie od wniosku o wpis każdego prawa, choćby wpis dwu lub więcej praw miał być dokonany na tej samej podstawie prawnej, o czym stanowi art. 45 ust. 2 omawianej ustawy.

Z powyższego wynika zatem, że za złożenie wniosku o założenie księgi wieczystej dla lokalu, który przypadł danej osobie z tytułu zniesienia współwłasności, wraz z wnioskiem o wpis prawa własności do niego, musi ona zapłacić w sumie 210 zł.

Warto również dodać, że wskazana wyżej kwota 210 zł nie uwzględnia dodatkowych kosztów związanych z pozyskaniem niezbędnych do złożenia wniosku o założenie księgi wieczystej dokumentów. Te dodatkowe koszty to przede wszystkim: koszt wypisu z rejestru gruntów, jak również koszt wyrysu z mapy.

Dokumenty niezbędne do założenia księgi wieczystej dla lokalu na podstawie postanowienia o zniesieniu współwłasności

Aby założyć księgę wieczystą dla lokalu, należy w wydziale ksiąg wieczystych właściwego sądu rejonowego, w obszarze którego położona jest dana nieruchomość, na formularzu KW-ZAL złożyć wniosek o założenie księgi wieczystej.

Do ww. wniosku o założenie księgi wieczystej należy dołączyć formularz KW-ZAD: „Żądanie wpisu w księdze wieczystej”.

Omawiany wniosek wypełnia się wraz z poniższymi załącznikami:

  • wypis i wyrys z rejestru gruntów lub kartoteki budynków – składając wniosek w starostwie o pozyskanie wypisu i wyrysu z rejestru gruntów należy zaznaczyć, że dokumenty, o które się wnosi, winny posiadać klauzulę, że są niezbędne „dla celów prawnych”.
  • dokument poświadczający prawo własności – istotne jest, iż musi on poświadczać zarówno prawa obecnego właściciela, jak również osoby, od której nastąpiło nabycie, np. postanowienie o zniesieniu współwłasności.

W przypadkach opisanych poniżej należy do wniosku dołączyć również inne formularze, takie jak:

  • KW-ZAD – żądanie wpisu ograniczonego prawa rzeczowego lub hipoteki (dokumenty te winny być potwierdzone notarialnie),
  • KW-WU – w przypadku większej ilości uczestników postępowania,
  • KW-OZN – jeżeli dana księga wieczysta obejmować ma więcej niż jedną działkę ewidencyjną,
  • KW-PP – gdy omawiany wniosek będzie składany przez pełnomocnika właściciela nieruchomości.

Wszystkie dokumenty będące podstawą wpisu muszą być złożone w oryginałach lub odpisach wydanych i poświadczonych przez instytucje, które je sporządziły, czyli np. sądy, organy administracji czy notariusza. W przypadku decyzji administracyjnych i orzeczeń sądowych, powinny one posiadać klauzulę prawomocności.

Warto w tym miejscu zaznaczyć również, iż w sytuacji, w której zniesienie współwłasności nastąpiło na podstawie jednego postanowienia w ten sposób, że dana osoba uzyskała wyłączną własność kilku lokali i planuje dla nich założyć osobne księgi wieczyste, nie jest konieczne uzyskanie osobnych postanowień co do każdego z lokali. Wystarczy złożyć wniosek o założenie księgi wieczystej dla jednego lokalu i załączyć do niego ww. postanowienie. Następnie, po nadaniu wnioskowi odpowiedniego numeru, należy w kolejnych wnioskach odnoszących się do pozostałych lokali powołać się na postanowienie dołączone do pierwszego wniosku, wskazując jego numer. W razie jakichkolwiek wątpliwości czy potrzeby uzyskania dodatkowej pomocy prawnej, zaleca się skonsultowanie się z dobrym adwokatem. Wyjście takie przewiduje bowiem sam opis do wniosku, stanowiąc iż: „Jeżeli dokument niezbędny do rozpoznania wniosku znajduje się przy innym wniosku, w danych identyfikujących dokument należy dodatkowo wskazać numer takiego wniosku lub numer księgi wieczystej, do której akt dokument został dołączony”.

Anna Kuźniak, aplikantka radcowska

Kraków, listopad 2017 roku.

Jak założyć księgę wieczystą dla lokalu wyodrębnionego na podstawie postanowienia o zniesieniu współwłasności?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kontakt


NIP: 9442193874
REGON: 120814066

PPSC ADWOKAT KRAKÓW

ul. Konopnickiej 5/4
30-302 Kraków
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 68

PPSC ADWOKAT TYCHY

ul. Wschodnia 18
43-100 Tychy
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

PPSC ADWOKAT ŚWIĄTNIKI

Franciszka Bielowicza 57/3
32-040 Świątniki Górne
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

Panel klienta

Każdy z naszych Klientów otrzymuje swoje konto w Panelu Klienta.