Wydanie świadectwa pracy - PPSC Adwokat Kraków Proniewski, Przybyłka

tło_PPSC adwokat Kraków Proniewski Przybyłka, kancelaria adwokacka w Krakowie,

Twój cel
Nasza wiedza
Wspólny sukces

Publikacje

piotr

Wydanie świadectwa pracy

Zgodnie z art. 97 § 1 kodeksu pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy. Wydanie świadectwa pracy nie może być uzależnione od uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą.

Kiedy więc pracodawca zobowiązany jest do wydania świadectwa pracy?

Niemniej jednak jeżeli pracownik kontynuuje zatrudnienie u tego samego pracodawcy na podstawie umów terminowych tj.:

to wówczas pracodawca obowiązany jest wydać pracownikowi świadectwo pracy obejmujące zakończone okresy zatrudnienia umów zawartych w okresie 24 miesięcy.  Rozpoczęcie biegu tego okresu wskazuje się na dzień zawarcia pierwszej umowy terminowej. Jeżeli jednak rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy o pracę nawiązanej przed upływem 24 miesięcy przypada po upływie tego terminu, świadectwo pracy wydaje się w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia takiej umowy o pracę.

Ile czasu ma pracodawca na wydanie pracownikowi świadectwa pracy?

W kontekście paragrafu pierwszego art. 97 k.p. istotne jest też ustalenie jaki termin oznacza niezwłoczne wydanie pracownikowi świadectwa pracy. Odpowiedź na to pytanie możemy znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (Dz.U. 1996 nr 60 poz. 282), gdzie w § 2 ust. 1 – 2 wskazano, że pracodawca, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia ustania stosunku pracy, przesyła świadectwo pracy pracownikowi lub osobie upoważnionej za pośrednictwem poczty albo doręcza je w inny sposób. Zauważyć jednak należy, że pracodawca powinien mieć przygotowane takie świadectwo już w dniu ustania stosunku pracy.

A co jeśli pracodawca nie wyda nam świadectwa pracy?

Wówczas grozi mu sankcja z art. 282 kodeksu pracy, który stanowi, że kto, wbrew obowiązkowi nie wydaje pracownikowi świadectwa pracy, podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.

Po wydaniu świadectwa pracy, pracownik – w ciągu 7 dni od otrzymania świadectwa – ma możliwość wystąpienia do pracodawcy z wnioskiem o sprostowanie (gdy brak wszystkich niezbędnych informacji bądź są one błędne lub niekompletne). Pracodawca natomiast ma 7 dni na ustosunkowanie się do powyższego i zajęcie swojego stanowiska. W przypadku nieuwzględnienia uwag pracownika, ten może w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia go o odmowie sprostowania świadectwa pracy, wystąpić do sądu pracy z żądaniem sprostowania świadectwa.

Co najistotniejsze, prawo pracownika do wydania świadectwa pracy nie podlega przedawnieniu – Obowiązek wydania świadectwa pracy nie tworzy praw podmiotowych ani ich nie pozbawia, tym samym nie może być przedmiotem roszczenia pracownika i nie może podlegać przedawnieniu z art. 291 § 1 k.p. (por. wyrok SN z dnia 2.06.2006 r. I PK 250/05, Monitor Prawa Pracy 2006/9/491).

Piotr Proniewski, adwokat Kraków, czerwiec 2016 roku

energy-certificate-428300_1920

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kontakt


NIP: 9442193874
REGON: 120814066

PPSC ADWOKAT KRAKÓW

ul. Konopnickiej 5/4
30-302 Kraków
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 68

PPSC ADWOKAT TYCHY

ul. Wschodnia 18
43-100 Tychy
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

PPSC ADWOKAT ŚWIĄTNIKI

Franciszka Bielowicza 57/3
32-040 Świątniki Górne
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

Panel klienta

Każdy z naszych Klientów otrzymuje swoje konto w Panelu Klienta.