Zmiany w Kodeksie cywilnym w 2016 roku- cz. I - PPSC Adwokat Kraków Proniewski, Przybyłka

tło_PPSC adwokat Kraków Proniewski Przybyłka, kancelaria adwokacka w Krakowie,

Twój cel
Nasza wiedza
Wspólny sukces

Publikacje

justyna

Zmiany w Kodeksie cywilnym w 2016 roku- cz. I

Nowe zasady naliczania odsetek w transakcjach handlowych oraz w obrocie cywilnoprawnym:

a. Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1830). Nowelizacja ustawy jest spowodowana potrzebą implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 20011/7/UE dotyczącej zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych.

b. Obecnie w ustawie z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.;) funkcjonują tzw. odsetki ustawowe, które występować mogą jako tzw. odsetki kapitałowe (art. 359 KC) lub odsetki za opóźnienie (art. 481 KC). Istnieje także możliwość naliczania odsetek za opóźnienie w obrocie profesjonalnym na podstawie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, które stanowią lex specialis wobec regulacji k.c..

c. Wprowadzone zmiany przewidują jednolity mechanizm naliczania odsetek, zarówno w transakcjach w obrocie profesjonalnym, jak również w obrocie nieprofesjonalnym i w transakcjach z udziałem konsumentów. Od nowego roku wszystkie rodzaje odsetek w obrocie cywilnoprawnym będą związane z wysokością stopy referencyjnej NBP, która jest stopą podstawową NBP. Odsetki za opóźnienie będą wyższe od odsetek kapitałowych. Taka sama relacja zostanie zachowana między odsetkami maksymalnymi kapitałowymi a odsetkami maksymalnymi za opóźnienie. Wyższe odsetki za opóźnienie wynikają z ich sankcyjnego charakteru. Odsetki ustawowe za opóźnienie w zapłacie w obrocie profesjonalnym będą wyższe niż w obrocie konsumenckim.

I. Zmiana zasad ustalania odsetek ustawowych:

Do 31 grudnia 2015 roku zgodnie z ówcześnie obowiązującym art. 359 par. 2 k.c. stosowało się odsetki ustawowe, natomiast w umowie strony mogły określić inną wysokość odsetek, która nie mogła jednak przekraczać wysokości odsetek maksymalnych, czyli czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego NBP Od 1 stycznia, zgodnie ze znowelizowanym art. 359 k.c.:

-odsetki ustawowe wynosić mają sumę stopy referencyjnej NBP i 3,5 punktów procentowych;

odsetki maksymalne nie mogą przekraczać dwukrotności odsetek ustawowych.

II. Zmiana w naliczaniu odsetek za opóźnienie (art. 481 par. 2 k.c.):

Od stycznia należy je naliczać na odrębnych zasadach, tj. stopa referencyjna NBP ma być powiększona o 5,5 punków procentowych (znowelizowany art. 481 par. 2 k.c.) Maksymalna wysokość odsetek za opóźnienie nie może przekraczać dwukrotności podstawowej wartości odsetek za opóźnienie — uwzględniając aktualną stopę referencyjną NBP strony umowy nie mogłyby ustalić wyższych odsetek za nieterminową płatność niż 14%.

III. Nowelizacja ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych:

Zgodnie z art. 4 pkt 3 Ustawy odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych są równe sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 8 punktów procentowych.

IV. Przepisy przejściowe:

-w przypadku transakcji handlowych zawartych przed 1 stycznia 2016 r. stosuje się przepisy dotychczasowe (art. 55 ust.1 ustawy nowelizującej);

-wszystkie odsetki za okres do 31 grudnia 2015 r. są liczone na zasadach stosowanych przed 1 stycznia 2016 r. (art. 56 ustawy nowelizującej)

-w przypadku transakcji handlowych zawieranych w wyniku przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych przed 1 stycznia 2016 r. stosuje się przepisy dotychczasowe (art. 55 ust. 1 ustawy nowelizującej);

Justyna Olech, aplikantka adwokacka Kraków, marzec 2016 roku.

clause-2220818_1920

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kontakt


NIP: 9442193874
REGON: 120814066

PPSC ADWOKAT KRAKÓW

ul. Konopnickiej 5/4
30-302 Kraków
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 68

PPSC ADWOKAT TYCHY

ul. Wschodnia 18
43-100 Tychy
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

PPSC ADWOKAT ŚWIĄTNIKI

Franciszka Bielowicza 57/3
32-040 Świątniki Górne
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

Panel klienta

Każdy z naszych Klientów otrzymuje swoje konto w Panelu Klienta.