Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym - PPSC Adwokat Kraków Proniewski, Przybyłka

tło_PPSC adwokat Kraków Proniewski Przybyłka, kancelaria adwokacka w Krakowie,

Twój cel
Nasza wiedza
Wspólny sukces

Publikacje

leszek

Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym

Od 8 września 2016 roku wejdą w życie przepisy (art. 8791 i nast.) dot. sprzedaży w drodze licytacji elektronicznej. Głównym celem nowelizacji ma być zwiększenie efektywności sprzedaży zajętych ruchomości, przy jednoczesnym zachowaniu gwarancji procesowych. Znajdą do niej zastosowanie przepisy o tradycyjnej licytacji,
z zastrzeżeniem wprowadzonych zmian.

W jaki sposób będzie można przystąpić do elektronicznej licytacji?

Przeprowadzenie elektronicznej licytacji będzie możliwe po złożeniu wniosku przez wierzyciela przed wyznaczeniem terminu licytacji lub razem z wnioskiem o wyznaczenie terminu drugiej licytacji.
Licytacja elektroniczna będzie mogła zostać przeprowadzona tylko wówczas gdy zajęte ruchomości zostały oddane pod dozór osobie innej niż dłużnik.

Licytacja będzie obsługiwana za pomocą systemu teleinformatycznego, do którego dostęp będzie zapewniony
w każdym sądzie rejonowym. W systemie komornik będzie zamieszczał także obwieszczenia o licytacjach.

W jaki sposób osoba biorąca udział w licytacji będzie mogła złożyć rękojmię?

Osoba przystępująca do przetargu będzie mogła złożyć rękojmię za pośrednictwem systemu albo bezpośrednio komornikowi, przy czym fakt jej uiszczenia zostanie potwierdzony przez komornika w systemie. Natychmiast po zakończeniu licytacji, komornik udzieli  w systemie teleinformatycznym przybicia tej osobie, która zaofiarowała najwyższą cenę w chwili zakończenia licytacji. Zawiadomienie o przybiciu ma być doręczane licytantom w formie elektronicznej.

Wprowadzenie licytacji elektronicznej, to nie jedyna zmiana, jaką zdecydował się wprowadzić ustawodawca
w postępowaniu egzekucyjnym. Warto zwrócić uwagę, że przepisy k.p.c. dotyczące pośrednictwa systemu teleinformatycznego i doręczeń elektronicznych znajdą odpowiednie zastosowanie również w postępowaniu egzekucyjnym (art. 13 § 2) Co więcej, zgodnie z art. 760 § 1 w nowym brzmieniu, przepisy szczególne mogą przewidywać, iż pisma (wnioski i oświadczenia) mogą być składane wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (chodzi m.in. o licytację elektroniczną i zajęcie rachunku bankowego). Przepis ten pozwoli także na wybranie sposobu wnoszenia pism za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, podobnie jak ma to miejsce w postępowaniu rozpoznawczym.

Brak wymogu wysłuchania stron przed zawieszeniem lub umorzeniem postępowania

W wyniku nowelizacji art. 827 § 1 zniknie wymóg obligatoryjnego wysłuchania stron przed zawieszeniem lub umorzeniem postępowania. Decyzja w tym przedmiocie będzie fakultatywnie podejmowana  przez organ egzekucyjny.

Zmianie ulegnie także art. 840 § 1 pkt 2. Po nowelizacji zostanie wyeliminowana podstawa dla pozbawienia wykonalności tytułu wykonawczego obejmującego orzeczenie sądowe w razie zgłoszenia takich okoliczności faktycznych, które zostały pominięte w postępowaniu rozpoznawczym jako spóźnione albo nie zostały w ogóle zgłoszone. Od 8 września 2016 roku nie będzie możliwości skorygowania orzeczenia wydanego w procesie, w którym dłużnik nie przytoczył faktów we właściwym terminie na drodze powództwa przeciwegzekucyjnego.

Właściwość sądów w sprawach przeciwegzekucyjnych

Nowelizacja art. 843 § 1 rozstrzygnęła kwestię właściwości sądów w sprawach przeciwegzekucyjnych, która budziła wiele wątpliwości w praktyce. Zgodnie z nowym brzmieniem przepisu, sądem właściwym w tych sprawach będzie sąd rzeczowo właściwy, w którego okręgu prowadzi się egzekucję. Natomiast miejsce prowadzenia egzekucji będzie określane na podstawie przepisów kodeksu regulujących właściwość ogólną organu egzekucyjnego, także wtedy gdy do prowadzenia egzekucji został wybrany komornik poza właściwością ogólną.

Zmiany w zakresie składanej rękojmi w postępowaniu egzekucyjnym

Od 8 września 2016 roku zajdą także zmiany w zakresie rękojmi w postępowaniu egzekucyjnym. Przystępujący do przetargu nie będzie musiał składać rękojmi jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych (art. 8671 § 1). Ponadto, do tego przepisu dodano § 4, który stanowi, że „rękojmi nie składa wierzyciel przystępujący do przetargu, któremu przysługuje wierzytelność o wartości nie niższej od wysokości rękojmi i jeżeli do tej wysokości jego wierzytelność oraz prawa korzystające z pierwszeństwa przed tą wierzytelnością znajdują pokrycie w cenie wywołania. Jeżeli wartość wierzytelności jest niższa od wysokości rękojmi albo znajduje tylko częściowe pokrycie
w cenie wywołania, wysokość rękojmi obniża się – w pierwszym przypadku do różnicy między pełną rękojmią,
a wartością wierzytelności, w drugim przypadku – do części wartości wierzytelności niepokrytej w cenie wywołania”.

Zmiany zaszły także w zakresie zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej. Po wejściu w życie nowelizacji organem właściwym w razie zaistnienia zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej do tej samej rzeczy albo prawa majątkowego będzie ten organ, który jako pierwszy dokonał zajęcia. Jeżeli ustalenie tego pierwszeństwa będzie niemożliwe, organem właściwym będzie ten organ, który  dokonał zajęcia na poczet należności w wyższej kwocie (art. 773 § 1). Wyjątek od tej zasady znajduje się w art. 773 § 2 i dotyczy egzekucji prowadzonej na podstawie jednolitego tytułu wykonawczego państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo zagranicznego tytułu wykonawczego, określonych w ustawie z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych. Zbieg egzekucji nie będzie wstrzymywał czynności egzekucyjnych (art. 773 § 3). Natomiast w razie kolejnego zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej do tej samej rzeczy albo prawa majątkowego łączną egzekucję będzie przejmował sądowy organ egzekucyjny, który łącznie prowadzi egzekucje w wyniku pierwszego zbiegu.

W wyniku nowelizacji, części kompetencji sądu w sprawach egzekucji z nieruchomości przekazano komornikom, ponieważ uznano, że waga i charakter niektórych czynności nie uzasadnia angażowania w nie sądu.

Leszek Przybyłka, adwokat, doradca podatkowy Kraków maj 2016 roku

law-1898964_1280

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kontakt


NIP: 9442193874
REGON: 120814066

PPSC ADWOKAT KRAKÓW

ul. Konopnickiej 5/4
30-302 Kraków
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 68

PPSC ADWOKAT TYCHY

ul. Wschodnia 18
43-100 Tychy
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

PPSC ADWOKAT ŚWIĄTNIKI

Franciszka Bielowicza 57/3
32-040 Świątniki Górne
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

Panel klienta

Każdy z naszych Klientów otrzymuje swoje konto w Panelu Klienta.