Zwalczanie zatorów płatniczych a definicja dużego przedsiębiorcy - PPSC Adwokat Kraków Proniewski, Przybyłka

tło_PPSC adwokat Kraków Proniewski Przybyłka, kancelaria adwokacka w Krakowie,

Twój cel
Nasza wiedza
Wspólny sukces

Publikacje

piotr

Zwalczanie zatorów płatniczych a definicja dużego przedsiębiorcy

Nowe obowiązki dla dużych przedsiębiorców

Przez zator płatniczy należy rozumieć „sytuację, w której przedsiębiorstwa nie otrzymują w terminie zapłaty za swoje towary lub usługi oraz analogiczny w skutkach problem umownego narzucania uczestnikom rynku o słabszej pozycji kontraktowej nieuzasadnionych, zbyt długich terminów płatności”. Celem walki ze wspomnianą nierównością, objawiającą się szczególnie w relacjach pomiędzy mikro, małymi czy nawet średnimi a dużymi przedsiębiorcami, uchwalono dnia 19 lipca 2019 roku ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych. Niniejsza ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia bieżącego roku, nowelizując m. in. ustawę z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych  (znowelizowana ustawa otrzymała tytuł: „przeciwdziałanie nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych”; dalej jako: „UPNOTH”).

Przedmiotowa ustawa wprowadziła liczne mechanizmy służące eliminowaniu zjawiska zatorów płatniczych, jednocześnie obciążając dużych przedsiębiorców nowymi obowiązkami, między innymi są oni zobowiązani składać drugiej stronie transakcji oświadczenie o posiadaniu statusu dużego przedsiębiorcy (art. 4c UPNOTH) pod rygorem odpowiedzialności z art. 13za UPNOTH, statuującego możliwość orzeczenia kary grzywny. W transakcjach asymetrycznych (tj. w których wierzycielem jest mikro, mały lub średni, a dłużnikiem duży przedsiębiorca) maksymalny termin zapłaty został skrócony do 60 dni od dnia doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku (art. 7 ust. 2a UPNOTH).

Definicja dużego przedsiębiorcy

Istotnym w omawianej kwestii jest precyzyjne zdefiniowanie pojęcia „duży przedsiębiorca”. Ustawa w tym zakresie odsyła do załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu, Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 z późn. zm. (dalej jako: „Załącznik”) zaznaczając, iż przez dużego przedsiębiorcę należy rozumieć podmiot niebędący mikro, małym ani średnim przedsiębiorcą (art. 4 pkt 6 UPNOTH).

Mając na uwadze powyższe, dużym przedsiębiorcą jest podmiot, który:

 1. zatrudnia 250 lub więcej pracowników;
 2. zatrudnia mniej niż 250 pracowników, ale suma bilansowa przedsiębiorcy przekracza równowartość w złotych polskich 43 milionów EUR lub łączny roczny obrót przekracza równowartość w złotych polskich kwoty 50 milionów EUR.

Nadto, przedsiębiorstwa nie można uznać za małe lub średnie, jeżeli 25% lub więcej kapitału lub praw głosu kontroluje bezpośrednio lub pośrednio, wspólnie lub indywidualnie, co najmniej jeden organ publiczny.

Zgodnie z treścią art. 5 Załącznika liczbę zatrudnionych ustala się poprzez obliczenie tzw. rocznych jednostek pracy (RJP), którym odpowiada liczba pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy w obrębie danego przedsiębiorstwa lub w jego imieniu w ciągu całego uwzględnianego roku referencyjnego. Z kolei pracę osób, które nie przepracowały pełnego roku, osób pracujących w niepełnym wymiarze godzin i pracowników sezonowych oblicza się jako stosowna część ułamkowa RJP. Wspomniany przepis wymienia następujące kategorie osób wchodzących w skład przedsiębiorstwa:

 1. pracownicy;
 2. osoby pracujące dla przedsiębiorstwa, podlegające mu i uważane za pracowników na mocy prawa krajowego;
 3. właściciele-kierownicy;
 4. partnerzy prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiący z niego korzyści finansowe.

Należy podkreślić, iż w przypadku przekroczenia lub obniżenia liczby zatrudnionych lub pułapów finansowych uzyskanie lub utrata statusu dużego przedsiębiorcy następuje tylko wówczas, gdy zjawisko to powtórzy się w ciągu dwóch kolejnych okresów obrachunkowych.

Dane przedsiębiorstwa samodzielnego (tj. liczba pracowników, suma bilansowa, roczny obrót) ustalane są wyłącznie na podstawie jego ksiąg obrachunkowych, natomiast w przypadku przedsiębiorstwa posiadającego przedsiębiorstwo partnerskie lub powiązane przedmiotowe dane określa się na podstawie ksiąg rachunkowych i innych danych przedsiębiorstwa lub, jeżeli istnieją, skonsolidowanego sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa lub skonsolidowanego sprawozdania innego przedsiębiorstwa, w którym interesujące nas przedsiębiorstwo zostało ujęte.

Oświadczenie o statusie dużego przedsiębiorcy

Jak już zostało wspomniane w ramach niniejszego artykułu, zgodnie z art. 4c UPNOTH, „Dłużnik będący dużym przedsiębiorcą składa drugiej stronie transakcji handlowej oświadczenie o posiadaniu statusu dużego przedsiębiorcy. Oświadczenie składa się w formie, w jakiej jest zawierana transakcja handlowa, najpóźniej w momencie jej zawarcia.” Z kolei w myśl art. 13za UPNOTH, kto nie złoży takiego oświadczenia lub złoży oświadczenie niezgodne ze stanem faktycznym, podlega karze grzywny.

Przykładowo, powyższe oświadczenie może brzmieć w następujący sposób:

„W związku z brzmieniem art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 118) informujemy, że [DANE PRZEDSIĘBIORCY] zalicza się do kategorii dużego przedsiębiorcy, w rozumieniu Załącznika nr I Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, z późn. zm.).”

czy

„Niniejszym, w imieniu [DANE PRZEDSIĘBIORCY] oświadczam, że posiadam status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 118).”

Piotr Proniewski, adwokat Kraków, marzec 2020 r.

2 odpowiedzi na “Zwalczanie zatorów płatniczych a definicja dużego przedsiębiorcy”

 1. Agnieszka pisze:

  Czy przypadkiem definicja nie wskazuje, że kryterium liczby zatrudnienia musi być spełnione łącznie z kryterium finansowym (w definicji jest „i”). Nie jest zatem prawdą, że dużym przedsiębiorcą jest podmiot. który zatrudnia mniej niż 250 pracowników, ale spełnia kryterium finansowe.
  Proszę o wyjaśnienie.

  • piotr pisze:

   Dzień dobry. Dziękuję za uważną lekturę artykułu. Literalnie jego treść faktycznie może być myląca. Generalnie duży przedsiębiorca (w rozumieniu Załącznika) to taki który nie jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorcom. Zgodnie z Załącznikiem „Do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw („MŚP”) należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR”. A contrario duży przedsiębiorca to taki który: 1) zatrudnia więcej niż 250 pracowników, albo 2) zatrudnia mniej niż 250 pracowników ale jego obrót przekracza 50 milionów Euro, 3) zatrudnia mniej niż 50 pracowników ale jego roczna suma bilansowa przekracza 43 mln Euro.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kontakt


NIP: 9442193874
REGON: 120814066

PPSC ADWOKAT KRAKÓW

ul. Konopnickiej 5/4
30-302 Kraków
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 68

PPSC ADWOKAT TYCHY

ul. Wschodnia 18
43-100 Tychy
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

PPSC ADWOKAT ŚWIĄTNIKI

Franciszka Bielowicza 57/3
32-040 Świątniki Górne
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

Panel klienta

Każdy z naszych Klientów otrzymuje swoje konto w Panelu Klienta.