Zaliczki na koszty utrzymania nieruchomości wspólnej, a sprzedaż lokalu w drodze licytacji komorniczej - PPSC Adwokat Kraków Proniewski, Przybyłka

tło_PPSC adwokat Kraków Proniewski Przybyłka, kancelaria adwokacka w Krakowie,

Twój cel
Nasza wiedza
Wspólny sukces

Publikacje

justyna

Zaliczki na koszty utrzymania nieruchomości wspólnej, a sprzedaż lokalu w drodze licytacji komorniczej

Do Kancelarii zgłosił się Klient, wspólnota mieszkaniowa, z następującym problemem.

W związku z przeprowadzonym postępowaniem egzekucyjnym doszło do zmiany właściciela lokalu. Licytacja odbyła się w lipcu 2016 roku, postanowienie o przybiciu uprawomocniło się w sierpniu 2016 roku, a we wrześniu sąd wydał postanowienie o przybiciu, które uprawomocniło się w październiku 2016. Nowy właściciel protokolarnie przejął lokal w grudniu 2016.

W związku z powyższym powstała wątpliwość, od jakiego momentu nabywca lokalu jest zobowiązany do zapłaty zaliczek- od chwili protokolarnego przejęcia lokalu, od uprawomocnienia się postanowienia o przybiciu czy od jeszcze innego momentu?

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (dalej jako: „ustawa o własności lokali”) na pokrycie kosztów zarządu właściciele lokali uiszczają zaliczki w formie bieżących opłat, płatne z góry do dnia 10 każdego miesiąca. Obowiązek uiszczenia zaliczek jest więc zgodnie z wolą ustawodawcy związany ściśle z faktem bycia właścicielem lokalu, bez znaczenia natomiast pozostaje to czy i jak lokal przez właściciela jest użytkowany, jak również czy w ogóle właściciel jest w posiadaniu lokalu, czy z jakichś przyczyn jest tego posiadania pozbawiony. Sam fakt przejścia prawa własności jest źródłem powstania obowiązku zapłaty zaliczek na rzecz Wspólnoty. Tym samym, w „klasycznym” przypadku momentem, od którego nabywca nieruchomości jest zobligowany uiszczać zaliczki jest dzień zawarcia umowy sprzedaży lokalu. W sytuacjach mniej typowych, jak np. nabycie lokalu w drodze egzekucji komorniczej, należy przeanalizować w jakim momencie zgodnie z prawem dochodzi do przejścia prawa własności lokalu.

Zgodnie z art. 999§ 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 kodeks postępowania cywilnego: „Prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności przenosi własność na nabywcę i jest tytułem do ujawnienia na rzecz nabywcy prawa własności w katastrze nieruchomości oraz przez wpis w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów. Prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności jest tytułem wykonawczym do wprowadzenia nabywcy w posiadanie nieruchomości i opróżnienia znajdujących się na tej nieruchomości pomieszczeń bez potrzeby nadania mu klauzuli wykonalności.”.

Jak wynika z powyższego w przypadku egzekucji z nieruchomości dotychczasowy właściciel traci prawo własności z chwilą uprawomocnienia się postanowienia sądu o przysądzeniu własności na rzecz tego licytanta, który zaproponował najniższa cenę. Od tego momentu zobowiązanym do uiszczania zaliczek jest nabywca mieszkania, który nie odpowiada za zobowiązania swojego poprzednika (nie można dochodzić od niego zapłaty należności za okres sprzed uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu).  

Pamiętać należy jednocześnie, iż zgodnie z art. 14 ustawy o własności lokali na koszty zarządu nieruchomością wspólną składają się w szczególności:

1) wydatki na remonty i bieżącą konserwację;

2) opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody, w części dotyczącej nieruchomości wspólnej, oraz opłaty za antenę zbiorczą i windę;

3) ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne, chyba że są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali;

4) wydatki na utrzymanie porządku i czystości;

5) wynagrodzenie członków zarządu lub zarządcy.

Nie będą kosztami wspólnymi wydatki związane z korzystaniem z danego lokalu (np. opłaty za media zużywane w lokalu). Jeśli więc wspólnota mieszkaniowa łącznie z zaliczkami na koszty wspólne pobiera zaliczki na media zużywane w lokalu,a następnie dokonuje weryfikacji pobranych kwot w odniesieniu do ich faktycznego zużycia, to kluczową datą będzie tutaj data przekazania lokalu nowym właścicielom.  Do tej daty do zapłaty mediów zużytych w lokalu zobowiązany był dotychczasowy właściciel, po tej dacie natomiast opłaty za media w lokalu winien ponosić nabywca.

 

Justyna Olech, aplikantka adwokacka Kraków, grudzień 2016 roku.

clause-684504_1920

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kontakt


NIP: 9442193874
REGON: 120814066

PPSC ADWOKAT KRAKÓW

ul. Konopnickiej 5/4
30-302 Kraków
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 68

PPSC ADWOKAT TYCHY

ul. Wschodnia 18
43-100 Tychy
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

PPSC ADWOKAT ŚWIĄTNIKI

Franciszka Bielowicza 57/3
32-040 Świątniki Górne
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

Panel klienta

Każdy z naszych Klientów otrzymuje swoje konto w Panelu Klienta.