Czym jest Rejestr Dłużników Niewypłacalnych - PPSC Adwokat Kraków Proniewski, Przybyłka

tło_PPSC adwokat Kraków Proniewski Przybyłka, kancelaria adwokacka w Krakowie,

Twój cel
Nasza wiedza
Wspólny sukces

Publikacje

leszek

Czym jest Rejestr Dłużników Niewypłacalnych

Czym jest Rejestr Dłużników Niewypłacalnych w KRS? Kiedy możemy do niego trafić?

Kilka słów o Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Na samym początku warto rozwiać wątpliwości związane z pojęciem Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.  Pojęcie ,,rejestru dłużników,, daje nam tak naprawdę możliwość weryfikacji przyszłych lub obecnych kontrahentów, klientów pod względem ich wiarygodności płatniczej, a także jest doskonałym narzędziem służącym do skutecznego dochodzenia roszczeń.

Rejestr ten został wprowadzony przez ustawę z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym i na ma celu zapewnienie bezpieczeństwa i pewności obrotu gospodarczego w kraju.

Kiedy możemy zostać wpisani do RDN?

Zapewne każdy przedsiębiorca obawia się wpisania do Krajowego Rejestru Dłużników Niewypłacalnych z uwagi, że rejestr ten należy do instytucji państwowej i wpisy w nim mają bardzo dotkliwe, a zarazem szerokie znaczenie.

Osoba wnioskująca o umieszczenie dłużnika w RDN poniesie jedynie koszt opłacenia wniosku, który należy opłacić, naklejając znaczki opłaty sądowej na wniosku. Opłata za złożenie wniosku wynosi 400 zł.

Ustawa o KRS wyróżnia dwa tryby wpisu do tegoż rejestru: z urzędu i na wniosek.

Jakie wpisy są realizowane z urzędu określa ściśle art. 55 ustawy o KRS i jest to katalog zamknięty.

Do rejestru dłużników niewypłacalnych wpisuje się z urzędu :

1) osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą, jeżeli ogłoszono ich upadłość lub jeżeli wniosek o ogłoszenie ich upadłości został prawomocnie oddalony z tego powodu, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania albo umorzono prowadzoną przeciwko nim egzekucję sądową lub administracyjną z uwagi na fakt, iż z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych;

2) wspólników ponoszących odpowiedzialność całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki, z wyłączeniem komandytariuszy w spółce komandytowej, jeżeli ogłoszono jej upadłość lub jeżeli wniosek o ogłoszenie jej upadłości został prawomocnie oddalony z tego powodu, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania albo umorzono prowadzoną przeciwko nim egzekucję sądową lub administracyjną z uwagi na fakt, iż z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych;

3) dłużników, którzy zostali zobowiązani do wyjawienia majątku w trybie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu egzekucyjnym;

4) osoby, które przez sąd upadłościowy zostały pozbawione prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu;

5) dłużników, o których mowa w art. 1086 § 4 Kodeksu postępowania cywilnego.

Na wniosek wpisy w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych dokonywane są na podstawie zgłoszenia wierzyciela.

Aby dokonać wpisu muszą łącznie zajść dwie przesłanki:

  • wierzyciel musi dysponować tytułem wykonawczym przeciw danemu dłużnikowi,
  • wierzyciel nie został zaspokojony w ciągu 30 dni od daty wezwania do spełnienia świadczenia.

Należy dodać, iż wniosek o dokonanie wpisu w rejestrze dłużników niewypłacalnych składany jest na formularzu KRS-D1.

Sąd po złożeniu wniosku przeprowadzi odpowiednie postępowanie w terminie 14 dni od złożenia wniosku i wyda postanowienie o wpisaniu osoby do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Co zamieszcza się w rejestrze dłużników niewypłacalnych?

Zgodnie a art. 57 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym zamieszcza się przede wszystkim dane:

  • oznaczenie dłużnika, zgodnie z art. 35;

(w przypadku osoby fizycznej będzie to jej imię, nazwisko, identyfikator nadany w systemie ewidencji ludności, zwany dalej „numerem PESEL”, inny podmiot – zamieszcza się nazwę lub firmę oraz numer identyfikacyjny nadany w rejestrze podmiotów gospodarki narodowej, na podstawie przepisów o statystyce publicznej, zwany dalej „numerem REGON”),

  • podstawę wpisu wraz z sygnaturą akt sprawy upadłościowej lub postępowania o wyjawienie majątku w trybie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu egzekucyjnym; w sprawie dłużników, którzy nie zaspokoili wierzycieli,
  • datę wpisu oraz datę złożenia wniosku o wpis, jeżeli wpisu dokonano na wniosek.

Jak sprawdzić, czy nasz przyszły kontrahent nie figuruje w RDN?

Zasięgnięcie informacji o dłużniku z RDN nie powinno przysparzać trudności. W tym celu należy albo udać się do sądu rejestrowego, przy którym prowadzony jest oddział Centralnej Informacji KRS, albo wejść na stronę internetową www.ekrs.pl. Tam należy złożyć odpowiedni, opłacony wniosek o wydanie odpisu lub wyciągu z RDN. Opłata za złożenie takiego wniosku wynosi obecnie 30 złotych. Żądany odpis lub wyciąg zazwyczaj wydawany jest natychmiastowo dzięki temu, iż Centralna Informacja prowadzona jest w formie elektronicznej.

Wykreślenie z RDN.

Przepisy ustawy o KRS stanowią, że sąd rejestrowy z urzędu wykreśla wpisy z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych w następujących przypadkach:

  • uchylenia lub zmiany postanowienia, na którego podstawie wpisy były dokonane,
  • gdy uchylono orzeczenie o ogłoszeniu upadłości.

Dłużnik mając świadomość, iż figuruje w RDN, po ustaniu przyczyny, która spowodowała umieszczenie go w RDN, sam powinien zadbać o to, by został wykreślony z RDN. W tym celu musi złożyć odpowiedni wniosek do sądu rejestrowego o dokonanie odpowiedniego wpisu (wykreślenie też jest wpisem). Dłużnik będzie tak długo figurował w RDN, dopóki sam nie postara się o wykreślenie go z tego rejestru, chyba że upłynie 10 lat od dokonania wpisu, wtedy taki wpis wykreślany jest z urzędu.

Istotną sprawą jest fakt, iż wierzyciel nie ma obowiązku składania wniosku o wykreślenie dłużnika jeśli ten spłaci zobowiązanie.

Leszek Przybyłka, adwokat Kraków, listopad 2016 roku

presentation-835429_1920

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kontakt


NIP: 9442193874
REGON: 120814066

PPSC ADWOKAT KRAKÓW

ul. Konopnickiej 5/4
30-302 Kraków
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 68

PPSC ADWOKAT TYCHY

ul. Wschodnia 18
43-100 Tychy
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

PPSC ADWOKAT ŚWIĄTNIKI

Franciszka Bielowicza 57/3
32-040 Świątniki Górne
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

Panel klienta

Każdy z naszych Klientów otrzymuje swoje konto w Panelu Klienta.