Zmiany w zasadach funkcjonowania Placówek Doskonalenia Nauczycieli - PPSC Adwokat Kraków Proniewski, Przybyłka

tło_PPSC adwokat Kraków Proniewski Przybyłka, kancelaria adwokacka w Krakowie,

Twój cel
Nasza wiedza
Wspólny sukces

Publikacje

admin

Zmiany w zasadach funkcjonowania Placówek Doskonalenia Nauczycieli

Zgodnie z treścią art. 77a ust. 4 obecnie obowiązującej ustawy o systemie oświaty placówki doskonalenia mogą uzyskać akredytację stanowiącą potwierdzenie, że dana placówka zapewnia wysoką jakość prowadzonych form doskonalenia nauczycieli.

Już z literalnej wykładni brzmienia tegoż przepisu można wyprowadzić, że placówkom kształcenia nauczycieli przyznano uprawnienie uzyskania akredytacji, a nie bezwzględny obowiązek. W świetle obowiązującego prawa akredytacja stanowi zatem coś w rodzaju certyfikatu jakości, który tylko w ograniczonym stopniu jest konieczny dla prowadzenia takiej placówki. Zgodnie bowiem z treścią §21 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli, doskonalenie zawodowe nauczycieli-konsultantów i nauczycieli-doradców metodycznych mogą prowadzić wyłącznie placówki doskonalenia posiadające akredytację i publiczne placówki doskonalenia. Zatem na gruncie obowiązujących przepisów jeżeli placówka doskonalenia nauczycieli nie prowadzi szkoleń dla nauczycieli-konsultantów oraz nauczycieli-doradców metodycznych, to nie jest nałożony na nią obowiązek posiadania akredytacji.

Sytuacja zmieni się jednak diametralnie po 1 września 2017 r., bowiem wtedy wejdzie w życie ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59). Zgodnie z treścią art. 184 tejże ustawy, placówki doskonalenia będą obowiązane uzyskać akredytację stanowiącą potwierdzenie, że dana placówka zapewnia wysoką jakość prowadzonych form doskonalenia nauczycieli.

Nie oznacza to jednak, że z dniem 1 września 2017 r. placówki nieposiadające akredytacji zostaną zamknięte.

Na czym polegają zmiany?

Zgodnie z treścią art. 320 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe placówki doskonalenia nauczycieli, które nie uzyskały akredytacji na podstawie przepisów aktualnie obowiązującej ustawy, w brzmieniu dotychczasowym, są obowiązane uzyskać akredytację na podstawie przepisów rozdziału 9 ustawy – Prawo oświatowe, w terminie do dnia 31 sierpnia 2019 r. W przypadku nieuzyskania akredytacji w tym terminie placówka doskonalenia nauczycieli ulegnie likwidacji z dniem 1 września 2019 r.

Jeżeli przed dniem  1 września zostanie wszczęte i niezakończone postępowanie akredytacyjne to zgodnie z treścią art. 319 ust. 1 ustawy wprowadzającej Prawo Oświatowe, stosuje się przepisy aktualnie obowiązującej ustawy.

W tym miejscu zwracam szczególną uwagę, że w związku z wejściem w życie Rozporządzenia MEN z dnia 7 kwietnia 2016 r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli nastąpił szereg zmian związanych z akredytacją placówek doskonalenia nauczycieli (m. in. całkowicie inny system oceniania). Prawodawca w § 5 omawianego rozporządzenia nałożył na podmiot kształcenia nauczycieli obowiązek złożenia wniosku o przeprowadzenie ewaluacji zewnętrznej do dnia 30 czerwca 2017 r., ale obowiązek ten dotyczy podmiotów, które już posiadają akredytację. Jeżeli placówka nie posiada akredytacji, to nie musi składać wniosku o dokonanie ewaluacji w terminie do 30 czerwca 2017 r.

Karol Rorat, aplikant radcowski

Kraków, czerwiec 2017 r.

 

zmiany-w-zasadach-funkcjonowania-placowek-doskonalenia-nauczycieli

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kontakt


NIP: 9442193874
REGON: 120814066

PPSC ADWOKAT KRAKÓW

ul. Konopnickiej 5/4
30-302 Kraków
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 68

PPSC ADWOKAT TYCHY

ul. Wschodnia 18
43-100 Tychy
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

PPSC ADWOKAT ŚWIĄTNIKI

Franciszka Bielowicza 57/3
32-040 Świątniki Górne
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

Panel klienta

Każdy z naszych Klientów otrzymuje swoje konto w Panelu Klienta.