Odpowiedzialność solidarna w podatku VAT- zmiany. - PPSC Adwokat Kraków Proniewski, Przybyłka

tło_PPSC adwokat Kraków Proniewski Przybyłka, kancelaria adwokacka w Krakowie,

Twój cel
Nasza wiedza
Wspólny sukces

Publikacje

leszek

Odpowiedzialność solidarna w podatku VAT- zmiany.

Z dniem 1 lipca 2015 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o VAT  rozszerzająca zastosowanie mechanizmu odpowiedzialności solidarnej na następujące towary:
• PKWiU ex 20.59.12.0 Emulsje do uczulania powierzchni do stosowania w fotografice; preparaty chemiczne do stosowania w fotografice, gdzie indziej niesklasyfikowane – wyłącznie tonery bez głowicy drukującej do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych;
• PKWiU ex 20.59.30.0 Atrament do pisania, tusz kreślarski i pozostałe atramenty i tusze – wyłącznie kasety z tuszem bez głowicy do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych;
• PKWiU ex 26.70.13.0 Aparaty fotograficzne cyfrowe i kamery cyfrowe – wyłącznie cyfrowe aparaty fotograficzne;
• PKWiU ex 28.23.26.0 Części i akcesoria do fotokopiarek – wyłącznie kasety z tuszem i głowicą drukującą do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych, tonery z głowicą drukującą do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych;
(dalej: „towary elektroniczne”).

Na czym polega odpowiedzialność nabywcy za zobowiązania VAT sprzedawcy?

Odpowiedzialność nabywcy polega na tym, że odpowiada on solidarnie wraz z podmiotem dokonującym dostawy towarów elektronicznych za jego zaległości podatkowe w części podatku proporcjonalnie przypadającej na dostawę dokonaną na rzecz tego podatnika.
Jeżeli zatem sprzedawca posiada zaległości podatkowe z tytułu różnych dostaw, nabywca towarów objętych tym mechanizmem będzie odpowiadał tylko za tę kwotę zaległości, która powstała w związku z dostawą towarów elektronicznych dokonywaną na jego rzecz.

O odpowiedzialności solidarnej nabywcy możemy mówić po spełnieniu następujących warunków:
1) wartość miesięcznych obrotów w transakcjach towarami elektronicznymi nabywanych od jednego podmiotu dokonującego ich dostawy przekracza kwotę 50.000 złotych netto;
2) w momencie dokonywania dostawy towarów elektronicznych nabywca wiedział lub miał uzasadnione podstawy do tego, aby przypuszczać, że cała kwota podatku przypadająca na dokonaną na jego rzecz dostawę tych towarów lub część tej dostawy, nie zostanie wpłacona do urzędu skarbowego.
O uzasadnionych podstawach, o których mowa w punkcie 2) możemy mówić, gdy okoliczności towarzyszące tej dostawie towarów lub warunki, na jakich dostawa ta została dokonana, odbiegały od okoliczności lub warunków zwykle występujących w obrocie tymi towarami, np. cena za dostarczone towary elektroniczne została (bez żadnego ekonomicznego uzasadnienia) ustalona na poziomie niższym od ich wartości rynkowej.

Przykład wystąpienia odpowiedzialności solidarnej

Podatnik A zakupi od podatnika B w sierpniu 2015 r. aparaty fotograficzne cyfrowe za kwotę netto 40.000 zł, części i akcesoria do fotokopiarek za 15.000 zł netto oraz konsole do gier za 20.000 zł netto. Łączny poziom obrotów w zakresie towarów wymienionych w załączniku nr 13 do ustawy o VAT (aparaty fotograficzne cyfrowe oraz części i akcesoria do fotokopiarek) wyniesie 55.000 zł netto – po stronie nabywcy może wystąpić odpowiedzialność solidarna.

Wyłączenie odpowiedzialności nabywcy za zobowiązania w VAT sprzedawcy

Nabywca towarów elektronicznych może być „zwolniony” od ponoszenia odpowiedzialności solidarnej za nieodprowadzony przez dostawcę podatek VAT, gdy dostawca towarów elektronicznych jest wymieniony w wykazie dostawców, którzy złożyli kaucję gwarancyjną.
Wykaz dostawców, którzy wpłacili kaucję gwarancyjną zamieszczony jest na stronie internetowej pod adresem: www.kaucja-gwarancyjna.mofnet.gov.pl

Instytucja kaucji gwarancyjnej

Wpłata przez dostawcę towarów elektronicznych kaucji gwarancyjnej spowoduje, że dostawca będzie kontrahentem wiarygodnym (bezpiecznym) dla nabywców towarów elektronicznych.

Podmiot uprawniony do złożenia kaucji gwarancyjnej

Kaucję gwarancyjną może złożyć podmiot dokonujący dostawy towarów elektronicznych, który nie posiada zaległości podatkowych w dniu składania kaucji gwarancyjnej. Składający kaucję gwarancyjną nie ma obowiązku dokumentowania faktu niezalegania w płatnościach podatków stanowiących dochód budżetu państwa – fakt ten podlega sprawdzeniu przez organ podatkowy.

Moment weryfikacji, czy dostawca widnieje w wykazie podmiotów, które wpłaciły kaucję gwarancyjną

Weryfikacji, czy dostawca towarów elektronicznych widnieje w wykazie podmiotów, które wpłaciły kaucję gwarancyjną, nabywca powinien dokonać na dzień dokonywania dostawy towarów elektronicznych.

Wysokość kaucji gwarancyjnej od dnia 1 lipca 2015 r.

Dostawca towarów elektronicznych może zdecydować, w jakiej wartości chce złożyć kaucję gwarancyjną. Wartości te kształtują się następująco:

Kaucja gwarancyjna minimalna: wartość powinna odpowiadać co najmniej 1/5 kwoty podatku należnego w danym miesiącu od wartości sprzedaży towarów elektronicznych i nie może być niższa niż 200.000 zł.
Jeżeli okaże się, że w danym miesiącu wysokość kaucji gwarancyjnej nie będzie stanowiła co najmniej 1/5 kwoty podatku należnego w danym miesiącu od wartości sprzedaży towarów elektronicznych – dostawca zostanie wykreślony z wykazu podmiotów.

Kaucja gwarancyjna maksymalna: wartość ustalona w ustawie na kwotę 3.000.000 zł.
Dostawca, który złożył kaucję gwarancyjną w maksymalnej wysokości, pozostaje w wykazie podmiotów niezależnie od tego, jaka jest relacja wysokości kaucji gwarancyjnej do kwoty podatku należnego w danym miesiącu od wartości sprzedaży towarów elektronicznych.

Wartość wpłaconej kaucji gwarancyjnej ma również znaczenie dla nabywcy towarów elektronicznych.
Jeśli dostawca wpłaci kaucję gwarancyjną w maksymalnej wysokości 3.000.000 zł – nabywca towarów jest w pełni chroniony i w żadnym zakresie nie ponosi odpowiedzialności solidarnej za zaległości podatkowe dostawcy.
Jeżeli zaś dostawca wpłaci kaucję w niższej wysokości i przy okazji weryfikacji wartości tej kaucji przez organ podatkowy okaże się, że na dzień dokonywania dostawy była ona niższa niż 1/5 kwoty podatku należnego w danym miesiącu od wartości sprzedaży towarów elektronicznych – nabywca towarów nie będzie chroniony i będzie ponosił odpowiedzialność solidarną za zaległości podatkowe dostawcy, o ile zostaną spełnione przesłanki do zastosowania odpowiedzialności solidarnej.

Zasady postępowania w sprawie kaucji gwarancyjnej od dnia 1 lipca 2015 r.

Kaucję gwarancyjną w odpowiedniej wysokości należy uiścić na rachunek bankowy urzędu skarbowego właściwego dla podatnika składającego tę kaucję. Od dnia 1 lipca 2015 r. wraz ze złożeniem kaucji gwarancyjnej dostawca towarów elektronicznych zobowiązany będzie złożyć wniosek w sprawie jej przyjęcia.

Leszek Przybyłka, adwokat, doradca podatkowy. Kraków, lipiec 2015 roku.

income-tax-491626_1920

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kontakt


NIP: 9442193874
REGON: 120814066

PPSC ADWOKAT KRAKÓW

ul. Konopnickiej 5/4
30-302 Kraków
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 68

PPSC ADWOKAT TYCHY

ul. Wschodnia 18
43-100 Tychy
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

PPSC ADWOKAT ŚWIĄTNIKI

Franciszka Bielowicza 57/3
32-040 Świątniki Górne
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

Panel klienta

Każdy z naszych Klientów otrzymuje swoje konto w Panelu Klienta.