Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) - PPSC Adwokat Kraków Proniewski, Przybyłka

tło_PPSC adwokat Kraków Proniewski Przybyłka, kancelaria adwokacka w Krakowie,

Twój cel
Nasza wiedza
Wspólny sukces

Publikacje

leszek

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR)

Szanowni Państwo,

w związku z utworzeniem Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR), poniżej przedstawiamy w pytaniach i odpowiedziach podstawowe informacje dotyczące rejestru, które wyjaśniają czym jest CRBR oraz pomogą przy rejestracji w tym systemie. Sama rejestracja nie jest skomplikowana, jednak w przypadku jakichkolwiek pytań służmy Państwu pomocą.

1. Co to jest Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) i kim jest beneficjent rzeczywisty?

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych to rejestr, który powstał w wyniku implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego do polskiego porządku prawnego. Jest to system, w którym są gromadzone oraz przetwarzane informacje o beneficjentach rzeczywistych, tj. osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką. Jednym z głównych zadań, dla których powstał CRBR jest przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Beneficjent rzeczywisty to osoba fizyczna, która ma decydujący wpływ na działanie spółki, na przykład:

  • osoba fizyczna będąca udziałowcem lub akcjonariuszem spółki, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej,
  • osoba fizyczna dysponująca więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
  • osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji spółki, lub łącznie dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie spółki, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,

lub

  • osoba fizyczna zajmująca wyższe stanowisko kierownicze w organach spółki w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w powyższych punktach oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

2. Kto podlega wpisowi do CRBR?

Obligatoryjnemu wpisowi do CRBR podlegają wszystkie spółki jawne, komandytowe, komandytowo-akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne, które nie są notowane na giełdzie.

3. Jakie dane podlegają wpisowi do CRBR?

Informacjami podlegającymi zgłoszeniu do CRBR są dane identyfikacyjne spółki tj. jej nazwa, forma organizacyjna, siedziba, nr KRS i NIP oraz dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego i członka organu lub wspólnika uprawnionego do reprezentowania spółki tj. imię i nazwisko, obywatelstwo, państwo zamieszkania, numer PESEL a w przypadku jego braku data urodzenia, informacje o wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach przysługujących beneficjentowi rzeczywistemu.

Przez charakter udziału lub uprawnienia przysługujące beneficjentowi rzeczywistemu należy rozumieć czy akcje/udziały będące w posiadaniu beneficjenta są uprzywilejowane tj. przyznanie dodatkowych uprawnień udziałowcom i akcjonariuszom, uprzywilejowanie może dotyczyć przede wszystkim prawa głosu prawa do dywidendy lub sposobu uczestniczenia w podziale majątku w przypadku likwidacji spółki.

Jeśli umowa spółki nie przewiduje uprzywilejowanych udziałów lub akcji, w danej części formularza nic nie zaznaczamy.

4. Terminy do dokonania wpisu do CRBR:

Spółki wpisane do KRS przed 13 października 2019 roku – termin wpisu do CRBR to 13 kwietnia 2020 roku

Spółki wpisane do KRS po 13 października 2019 roku – termin wpisu do CRBR wynosi 7 dni licząc od dnia wpisu.

Termin 7-dniowy dotyczy także zmian, które zaszły w spółkach, a początek biegu terminu w przypadku zmian konstytutywnych liczy się od daty wpisu, a w przypadku zmian deklaratoryjnych od daty zmiany.

5. Klauzule zawiązane z wpisem oraz sankcje wynikające z braku terminowego wpisu:

W przypadku braku terminowego wpisu do CRBR grozi kara administracyjna do 1 000 000 zł (jeden milion).

Wypełniając formularz należy zaznaczyć klauzulę odpowiedzialności, która jest klauzulą odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, w ten sposób osoba dokonująca wpisu potwierdza zgodność wprowadzonych do formularza danych z rzeczywistością. Osoba dokonująca wpisu jest także odpowiedzialna odszkodowawczo w związku z wpisaniem błędnych danych do rejestru.

6. Kto i gdzie może dokonać wpisu do CRBR oraz jakie są wymagania związane z dokonaniem rejestru:

Wpisu spółki do CRBR oraz zmian w wpisie może (bądź mogą) dokonać jedynie osoba, która zgodnie z umową spółki jest uprawniona do jej reprezentacji. Wpisu takiego nie może dokonać pełnomocnik. Do dokonania wpisu niezbędny jest podpis kwalifikowany lub profil zaufany ePUAP.

Wpisu można dokonać jedynie drogą elektroniczną, poprzez wypełnienie formularza online na stronie: https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/utworz-zgloszenie oraz opatrzenie formularza podpisem kwalifikowanym lub za pomocą profilu zaufanego przez ePUAP.

Z poważaniem

Leszek Przybyłka, adwokat Kraków, listopad 2019 roku

Kancelaria Adwokacka Proniewski Przybyłka s.c.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kontakt


NIP: 9442193874
REGON: 120814066

PPSC ADWOKAT KRAKÓW

ul. Konopnickiej 5/4
30-302 Kraków
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 68

PPSC ADWOKAT TYCHY

ul. Wschodnia 18
43-100 Tychy
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

PPSC ADWOKAT ŚWIĄTNIKI

Franciszka Bielowicza 57/3
32-040 Świątniki Górne
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

Panel klienta

Każdy z naszych Klientów otrzymuje swoje konto w Panelu Klienta.