Upadłość konsumencka a kredyt hipoteczny - PPSC Adwokat Kraków Proniewski, Przybyłka

tło_PPSC adwokat Kraków Proniewski Przybyłka, kancelaria adwokacka w Krakowie,

Twój cel
Nasza wiedza
Wspólny sukces

Publikacje

piotr

Upadłość konsumencka a kredyt hipoteczny

Upadłość konsumencka jest bardzo dobrym rozwiązaniem dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej, które z nie swojej winy popadły w zadłużenie. W poprzednich artykułach dokładnie wskazałem czym dokładnie jest upadłość konsumencka, jak należy złożyć odpowiedni wniosek, co powinno być w nim zawarte itp. W dzisiejszym artykule przedstawię konsekwencje związane z posiadaniem w swoim majątku mieszkania/domu w kredycie hipotecznym.

Czym jest kredyt hipoteczny?

Kredyt hipoteczny to kredyt bankowy, w wyniku którego bank zobowiązuje się udostępnić określoną kwotą na dany cel oraz czas, a kredytobiorca zobowiązuje się wykorzystać kredyt zgodnie z jego przeznaczeniem. Co istotne, jest to kredyt długoterminowy, zabezpieczony hipoteką.

Co się dzieje z kredytem hipotecznym i nieruchomością w trakcie postępowania upadłościowego?

Jeżeli Sąd orzeknie o ogłoszeniu naszej upadłości, istnieją dwie drogi rozwiązania problemu naszego majątku. Po pierwsze, można zastosować układ, tj. porozumieć się z wierzycielami co do spłaty ich zadłużeń oraz sposobów tej spłaty. Po drugie, może nastąpić likwidacja majątku i plan spłaty wierzycieli. Pierwsze z rozwiązań zdarza się bardzo rzadko, stąd też istotnym jest omówienie przede wszystkim likwidacji majątku.

Zgodnie z art. 345 Prawa upadłościowego jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, wierzytelności zabezpieczone hipoteką, a także wygasające według przepisów ustawy prawa oraz skutki ujawnienia praw i roszczeń osobistych ciążące na nieruchomości, użytkowaniu wieczystym, spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu lub statku morskim wpisanym do rejestru okrętowego, podlegają zaspokojeniu z sumy uzyskanej z likwidacji obciążonego przedmiotu, pomniejszonej o koszty likwidacji tego przedmiotu oraz inne koszty postępowania upadłościowego w wysokości nieprzekraczającej dziesiątej części sumy uzyskanej z likwidacji, nie więcej jednak niż o taką część kosztów postępowania upadłościowego, która wynika ze stosunku wartości obciążonego przedmiotu do wartości całej masy upadłości.

Oznacza to, że po podaniu syndykowi składników naszego majątku, nastąpi ogłoszenie o licytacji całego majątku upadłego. Jeżeli w tym majątku oprócz nieruchomości zabezpieczonej hipoteką znajduje się inny majątek, to wówczas ten „inny” majątek dzielony jest między „zwykłych wierzycieli” – czyli tych, którzy nie roszczą sobie praw do wierzytelności z tytułu hipoteki. Jeżeli natomiast chodzi o nieruchomość zabezpieczoną hipoteką to wówczas syndyk sprzeda daną nieruchomość, a kwotę którą uzyska podzieli na pokrycie kosztów postępowania oraz spłatę banku, który był wierzycielem hipotecznym.

Czy sprzedaż nieruchomości zabezpieczonej kredytem hipotecznym w trakcie postępowania upadłościowego doprowadzi do tego, że upadły może stać się osobą bezdomną?

W żadnym wypadku! Chroni go przed tym art. 49113 Prawa upadłościowego – jeżeli w skład masy upadłości wchodzi lokal mieszkalny albo dom jednorodzinny, w którym zamieszkuje upadły, a konieczne jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych upadłego i osób pozostających na jego utrzymaniu, z sumy uzyskanej z jego sprzedaży wydziela się upadłemu kwotę odpowiadającą przeciętnemu czynszowi najmu lokalu mieszkalnego w tej samej lub sąsiedniej miejscowości za okres od dwunastu do dwudziestu czterech miesięcy.

Tak więc, należy stwierdzić, że upadłość konsumencka jest bardzo opłacalna dla osoby upadłej – podczas gdy w trakcie postępowania przed komornikiem sądowym stracimy cały majątek, a długi nadal będą nad nami „ciążyły” – upadłość konsumencka powoduje, że zostajemy z czystym kontem i mamy gdzie mieszkać. Pamiętać jednak należy, że w trakcie postępowania upadłościowego trzeba być szczerym w zakresie wskazania swojego majątku i wierzycieli, gdyż nawet jedno potknięcie może spowodować, że Sąd oddali nasz wniosek o ogłoszenie upadłości.

Piotr Proniewski, adwokat Kraków, luty 2017 roku

rejst fd

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kontakt


NIP: 9442193874
REGON: 120814066

PPSC ADWOKAT KRAKÓW

ul. Konopnickiej 5/4
30-302 Kraków
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 68

PPSC ADWOKAT TYCHY

ul. Wschodnia 18
43-100 Tychy
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

PPSC ADWOKAT ŚWIĄTNIKI

Franciszka Bielowicza 57/3
32-040 Świątniki Górne
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

Panel klienta

Każdy z naszych Klientów otrzymuje swoje konto w Panelu Klienta.