Jak liczyć okres wypowiedzenia? | Adwokat Kraków Proniewski Przybyłka

tło_PPSC adwokat Kraków Proniewski Przybyłka, kancelaria adwokacka w Krakowie,

Twój cel
Nasza wiedza
Wspólny sukces

Publikacje

leszek

Jak liczyć okres wypowiedzenia?

W artykułach dotyczących Wypowiadania umów o świadczenie usług oraz okresów wypowiedzenia szeroko opisana została problematyka możliwości wypowiadania, skutków wypowiadania oraz okresów wypowiadania tego typu umów.

W niniejszym artykule chciałbym pokrótce wyjaśnić występujące często w praktyce problemy z liczeniem okresów wypowiedzenia. Chodzi w szczególności o wyjaśnienie od kiedy i do kiedy należy liczyć okres wypowiedzenia umów o świadczenie usług.

Na wstępie warto wyjaśnić, iż wypowiedzenie jest jednostronną czynnością prawną. Oznacza to, że do wywołania skutków prawnych nie ma tu potrzeby współdziałania stron (zgody na wypowiedzenie, podpisania porozumienia etc.) wystarczy zaś jedynie złożenie stosownego oświadczenia przez jedną ze stron umowy.

Od kiedy liczyć okres wypowiedzenia?

Okres wypowiedzenia (lub skutek wypowiedzenia w przypadku wypowiedzeń dokonywanych ze skutkiem natychmiastowym) liczymy zawsze od momentu, w którym adresat wypowiedzenia mógł zapoznać się z jego treścią.
Należy zatem zdecydowanie zaprzeczyć często występującym mitom zgodnie z którymi:

– wypowiedzenie wywołuje skutek z chwilą jego nadania listem poleconym

Nie. Data nadania listu poleconego nie jest datą, od której należy liczyć okres wypowiedzenia. Data nadania listu poleconego ma co do zasady znaczenie tylko w przypadku korespondencji natury procesowej np. w postępowaniach cywilnych lub administracyjnych w odniesieniu do korespondencji kierowanej do sądu.

– wypowiedzenie wywołuje skutek z chwilą jego doręczenia (faktycznego wręczenia adresatowi)

Nie. Nie ma znaczenia data faktycznego doręczenia a jedynie data możliwości zapoznania się z treścią przesyłki. Stosuje się tu wprost art. 61§1 kodeksu cywilnego zgodnie z którym „oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią”. Zatem nawet w przypadku braku odbioru przesyłki poleconej (dwukrotnej awizacji) możemy przyjąć, iż wypowiedzenie zostało faktycznie dokonane.

W przypadku wypowiedzeń dokonywanych za pomocą listu poleconego mogą wystąpić m.in. następujące przypadki:

1. Adresat odebrał przesyłkę przy pierwszej próbie doręczenia – wówczas datą, od której liczymy okres wypowiedzenia będzie data odebrania przesyłki;
2. Adresat odmówił przyjęcia przesyłki (i taka adnotacja pocztowa znajduje się na przesyłce) – wówczas okres wypowiedzenia co do zasady możemy liczyć od daty odmowy przyjęcia przesyłki;
3. Przesyłka była jednokrotnie lub dwukrotnie awizowana, i następnie adresat odebrał przesyłkę w placówce pocztowej – wówczas okres wypowiedzenia co do zasady możemy liczyć od daty faktycznego odbioru przesyłki;
4. Przesyłka była dwukrotnie awizowana i adresat nie odebrał przesyłki – wówczas co do zasady można przyjąć, iż doręczenie nastąpiło z chwilą upływu terminu do odbioru przesyłki po drugiej awizacji.

Powyższe przypadki nie są wprost uregulowane w przepisach prawa, a wysnute powyżej wnioski są ‘wypadkową’ przyjętych poglądów doktryny i orzecznictwa. Z całą mocą należy jednak podkreślić, iż w indywidualnym przypadku nie można wykluczyć innego momentu, od którego należy liczyć okres wypowiedzenia – nie można w szczególności wykluczyć np. możliwości liczenia okresu wypowiedzenia od pierwszej awizacji przesyłki poleconej itp..

Kiedy upływa okres wypowiedzenia?

Skoro wiemy już od kiedy liczyć okres wypowiedzenia należy ustalić kiedy następuje upływ okresu wypowiedzenia. Zależy to w szczególności od tego czy okres wypowiedzenia w umowie określony został w dniach, tygodniach, czy miesiącach (nie można przy tym wykluczyć innego sposobu formułowania tego okresu np. w kwartałach czy też uzależnionego od wystąpienia określonych okoliczności).

Przy ustaleniu ostatniego dnia wypowiedzenia pomocna będzie znajomość art. 110 do 116 kodeksu Cywilnego. Przepisy te określają sposób obliczania terminów w prawie cywilnym w przypadku gdy co innego nie wynika z treści ustawy, orzeczenia, decyzji administracyjnej lub umowy stron.

Jeżeli okres wypowiedzenia oznaczono w dniach np.: „Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia” wówczas zastosowanie znajdzie art. 111 kodeksu cywilnego:
Art. 111. § 1. Termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia.
§ 2. Jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.”
Jeżeli zatem druga strona umowy odebrała wypowiedzenie w dniu 4 marca 2013 r. to wówczas 14-dniowy okres wypowiedzenia upłynie z dniem 18 marca 2013 r..

Jeżeli okres wypowiedzenia oznaczono w tygodniach/miesiącach/latach np.: „Każda ze stron jest uprawniona do wypowiedzenia umowy z zachowaniem 3-tygodniowego okresu wypowiedzenia” wówczas zastosowanie znajdzie art. 112 Kodeksu Cywilnego:
Art. 112. Termin oznaczony w tygodniach, miesiącach lub latach kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca.
Jeżeli zatem druga strona umowy odebrała wypowiedzenie w dniu 4 marca 2013 r. (poniedziałek) to wówczas 3 tygodniowy okres wypowiedzenia skończy się z upływem poniedziałku 25 marca 2013 r..
W tym aspekcie warto jednak wskazać, iż w umowach lub w treści wypowiedzeń często spotyka się sformułowania o ‘wypowiedzeniu np. ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego’. Wówczas mogą wystąpić dwa przypadki (w zależności od użytych w umowie sformułowań)

Przykład pierwszy to zapis o brzmieniu:  „Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 2 tygodniowego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego” wówczas początkiem okresu wypowiedzenia jest data jego doręczenia (możliwości zapoznania się z jego treścią) zaś umowa ulegnie rozwiązaniu z końcem miesiąca w którym przypada upływ dwu tygodniowego okresu wypowiedzenia. (doręczenie 20 stycznia 2024 r., upływ 2 tygodni  3 lutego 2024 r. rozwiązanie umowy na koniec lutego 2024 r.)

Przykład drugi to zapis o brzmieniu „Okres wypowiedzenia umowy wynosi 2 tygodnie i rozpoczyna się ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego”. W takim przypadku ww. 2 tygodnie liczyć będziemy od końca miesiąca kalendarzowego w którym doręczono wypowiedzenie. (doręczenie 20 stycznia 2024 r. , 1 lutego 2024 r. początek liczenia 2 tygodni, 15 lutego 2024 r. – zakończenie obowiązywania Umowy).

Warto zatem każdorazowo bardzo dokładnie zweryfikować treść klauzuli umownej opisującej tryb wypowiedzenia Umowy.

Powierz swoje umowy profesjonalistom z naszej kancelarii prawnej, którzy zapewnią Ci kompleksową obsługę prawną w tym bezpieczeństwo i pewność podczas okresu wypowiedzenia, dbając o pełną zgodność z przepisami prawa.

Leszek Przybyłka, adwokat Kraków, marzec 2013 r.

 

14 odpowiedzi na “Jak liczyć okres wypowiedzenia?”

 1. Andrzej Śliwak pisze:

  Zgoda,że przy wypowiedzeniu umowy liczy się data otrzymania pisma/ poleconego/a co w przypadku,gdy list polecony wysłany jest 28.04 , a adresat kilkast km od nadawcy twierdzi,że otrzymał go 4.05 br /długi wekend/Kiedy zatem pwinienem wysłaćm list,by mieć pewność,że przesyłka dotarła w tym terminie do 30.04, a adresat i jego ludzie mają od 28.04 do 3.05 wolne. Jest to ważne , bo nawet zachowując termin wypowiedzenia/ stempel pocztowy ,muszę płacić dodatkowo za miesiąc nie wykonywania przez odbiorce usługi?

  • piotr pisze:

   W gwoli wyjaśnienia/doprecyzowania. Oświadczenie woli (w tym wypowiedzenie) uznaje się za doręczone z chwilą w której adresat miał możliwość zapoznania się z jego treścią (art.61 kc). Zazwyczaj jest to data otrzymania; w przypadku jednak w którym np. nie dochodzi do skutecznego doręczenia możemy przyjąć datę np. awizacji przesyłki. Tego typu sytuacji należy każdorazowo oceniać indywidualnie, zachęcam ew. do kontaktu via email i szczegółowe opisanie Pana przypadku. Adwokat – Piotr Proniewski

 2. Magdalena pisze:

  Dzień dobry, Jak wypowiedzieć umowę Zleceniobiorcy , która ma zapis „Niniejsza umowa może być wypowiedziana przez każdą ze stron z zachowaniem 2 tygodniowego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego”.?

  • piotr pisze:

   Dzień dobry. Sytuacja jest tu dość prosta tj. umowa wygaśnie z upływem ostatniego dnia miesiąca w którym upłynął termin 2 tygodniowego wypowiedzenia. Jeżeli zatem np. wypowiedzenie dokonane jest 12 stycznia 2024 r. (piątek) to okres wypowiedzenia upłynie 26 stycznia 2024 r. (piątek) zaś sama umowa wygaśnie z końcem stycznia 2024 r. Gdyby zaś wypowiedzenie było dokonane np. 24 stycznia 2024 r. (środa) to okres wypowiedzenia upłynie 7 lutego 2024 r. (środa) zaś sama umowa wygaśnie z końcem lutego 2024 r. (itd.). Piotr Proniewski, adwokat.

 3. Magdalena pisze:

  Dziękuje!

 4. Mateusz pisze:

  Dzień dobry, pojawiła nam się sprzeczność, bo zgodnie z tym przykładem, gdzie mamy dopisek „ze skutkiem na koniec miesiąca” stwierdził Pan: „początek okresu wypowiedzenia zaczynami liczyć nie z chwilą jego odebrania (możliwości zapoznania się z jego treścią), tylko z upływem np. danego miesiąca”, a Pani Magdalenie wskazał Pan inaczej, tj. że nie liczymy okresu wypowiedzenia od końca miesiąca tylko że „umowa wygaśnie z upływem ostatniego dnia miesiąca w którym upłynął termin 2 tygodniowego wypowiedzenia.”

  Bardzo proszę o wyjaśnienie.

  • piotr pisze:

   Dzień dobry. Dziękuję za Pana uwagę. Pana wątpliwość jest po części uzasadniona. Dlatego też lekko z edytowałem obecnie treść artykułu aby wyeliminować wątpliwości. Poniżej wyjaśnienie przyczyn tej korekty.
   Użycie sformułowania „ze skutkiem na koniec danego miesiąca” w zależności od faktycznej treści zapisów umowy może mieć różne znaczenie. Jeżeli zapis w umowie brzmi „Okres wypowiedzenia umowy wynosi 2 tygodnie i rozpoczyna się ze skutkiem na koniec miesiąca” (lub podobnie) – wówczas początkiem okresu wypowiedzenia będzie koniec tego miesiąca w którym odebrano wypowiedzenie (w którym adresat miał możliwość zapoznania się z jego treścią. Taki też przypadek opisano w treści artykułu. Jeżeli zaś zapis w umowie brzmi „Każda ze stron jest uprawniona do wypowiedzenia umowy z zachowaniem 2 tygodniowego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca” (lub podobnie) – wówczas początkiem okresu wypowiedzenia będzie data doręczenia (możliwości zapoznania się z treścią) zaś końcem, koniec tego miesiąca w którym upływają 2 tygodnie od momentu odbioru (możliwości zapoznania się z treścią). Należy zatem zawsze wnikliwie zweryfikować konkretną treść umowy. W przypadku komentowanym przez p. Magdalenę – występuje właśnie ta druga sytuacja. pozdrawiam; Piotr Proniewski, adwokat

 5. Mateusz pisze:

  Dziękuję bardzo za odpowiedź.
  Dodałbym też do tego jedną kwestię, a mianowicie, jaki cel, czy może bardziej odpowiednio, jak ten zapis „ze skutkiem na koniec miesiąca” rozumiały strony umowy, co miały na myśli stosując taki zapis, ponieważ widziałbym tu możliwość interpretowania takiego zapisu (zarówno w jednej i drugiej wersji) analogicznie do umowy najmu – gdzie też stoi „na koniec miesiąca”.
  Chyba pozostaje to w pewnej mierze, kwestią interpretacji.

 6. Grzegorz Konieczny pisze:

  Dzień dobry, proszę o rozwianie wątpliwości nt. biegu okresu wypowiedzenia oraz faktycznego/skutecznego zakończenia umowy. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług zostało przeze mnie złożone oraz przyjęte przez pracownika punktu świadczeniodawcy w dniu 31 stycznia 2024 roku. W regulaminie do umowy widnieje zapis: „Abonent może rozwiązać Umowę bez podania przyczyn z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem
  na koniec miesiąca kalendarzowego. Bieg terminu wypowiedzenia rozpoczyna się w pierwszym dniu Okresu rozliczeniowego następującego po dniu złożenia wypowiedzenia”. Czy w związku z powyższym umowa ulega skutecznemu rozwiązaniu na koniec lutego czy w związku z tym. że luty ma 29 dni (w 2024 roku) umowa ulega rozwiązaniu na koniec marca (wersja Świadczeniodawcy).
  Bardzo proszę o wyjaśnienie.

  • piotr pisze:

   Dzień dobry, skoro wypowiedzenie zostało przyjęte w punkcie świadczeniodawcy w dn. 31.01.2024 r. to należy uznać, że w tym dniu mógł się on z powyższym zapoznać, a zatem w w/w dacie wypowiedzenie zostało świadczeniodawcy doręczone. Umownie strony uregulowały początek biegu terminu wypowiedzenia na „pierwszy dzień Okresu rozliczeniowego następującego po dniu złożenia wypowiedzenia”. Podstawową kwestią zatem, jaką należałoby zweryfikować to umowna definicja „Okresu rozliczeniowego”. Jeżeli w/w Okres rozliczeniowy wynosi od pierwszego do ostatniego dnia każdego miesiąca kalendarzowego, to wówczas należałoby uznać, że początek biegu okresu wypowiedzenia przypada na dzień 01.02.2024 r., natomiast wypowiedzenie odniesie skutek dopiero z dniem 31.03.2024 r. (termin 1 miesiąca upłynie bowiem w dniu 01.03.2024 r., jednak wypowiedzenie będzie miało skutek na koniec miesiąca, czyli 31.03.2024 r.). Piotr Proniewski, adwokat

 7. Krystian pisze:

  Dzień dobry,
  zwracam się do Państwa z zapytaniem w kwestii wypowiedzenia umowy najmu. W umowie widnieje zapis: „Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę bez podania przyczyny z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia”.
  W Internecie jest dużo różnych opinii, natomiast nie wiem w jaką wierzyć. Czy zgodnie z tym zapisem, jeśli wypowiem umowę 4 marca, będzie mnie ona obowiązywała miesiąc od tej daty, tj. do 4 kwietnia, czy będę zobowiązany umową do 30 kwietnia?
  Również jeśli data rozwiązania umowy przypadnie na 4 kwietnia, a opłaty mam wykonywać do 2 dnia każdego miesiąca, to w tym przypadku nie będę musiał płacić za kwiecień?

  • piotr pisze:

   Dzień dobry. Nie ulega wątpliwości że w tym wypadku okres wypowiedzenia liczymy 'dzień do dnia’ tj. wypowiedzenie złożone 4 marca spowoduje rozwiązanie umowy 4 kwietnia. Natomiast co do obowiązku zapłaty wynagrodzenia to co do zasady należałoby przyjąć rozliczenie proporcjonalne za okres w którym umowa obowiązywała; nie mnie jednak potwierdzenie tego wymagało by weryfikacji treści umowy w tym w szczególności jej rodzaju i przedmiotu. Piotr Proniewski, adwokat

 8. Bernard pisze:

  Dzień dobry,
  Umowa najmu mieszkania jest czasu nieokreślonego i może być zakończoną jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia, jednak w treści umowy nie umieszczono sposobu zliczania dni wypowiedzenia.
  Czy okres wypowiedzenia umowy (jestem najemcą) rozpocznie się od dnia powiadomienia pisemnego wynajmującego (np. powiadomienie 9 marca a zatem ważność umowy potrwa do 9 kwietnia), czy jednak zapis ustawowy t.j. Art. 623, §2, w tym przypadku będzie prawomocnym.
  Pojaśniam, iż wynajmujący opiera swe twierdzenia mocą Art. 623, paragrafu 2.

  Słowami poważania
  Bernard

  • piotr pisze:

   Dzień dobry.
   Terminy wypowiedzenia umów najmu lokalu (przez Najemcę) regulowane są przez art.688 kc który przewiduje, że o ile czynsz płatny jest miesięcznie o tyle wypowiedzenie następuje z zachowaniem trzy miesięcznego okresu na koniec miesiąca kalendarzowego. Z orzecznictwa i poglądów doktryny wyczytać można iż przepis ten jest wiążący i skrócenie okresu wypowiedzenia (w treści Umowy) nie jest co do zasady możliwe. Wypowiedzenie umowy najmu przez najemcę złożone w styczniu spowoduje zatem rozwiązanie umowy na koniec maja itd. Piotr Proniewski ,adwokat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kontakt


NIP: 9442193874
REGON: 120814066

PPSC ADWOKAT KRAKÓW

ul. Konopnickiej 5/4
30-302 Kraków
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 68

PPSC ADWOKAT TYCHY

ul. Wschodnia 18
43-100 Tychy
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

PPSC ADWOKAT ŚWIĄTNIKI

Franciszka Bielowicza 57/3
32-040 Świątniki Górne
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

Panel klienta

Każdy z naszych Klientów otrzymuje swoje konto w Panelu Klienta.