tło_PPSC adwokat Kraków Proniewski Przybyłka, kancelaria adwokacka w Krakowie,

Twój cel
Nasza wiedza
Wspólny sukces
klienci

434

Klientów

lat na rynku

8

Lat na rynku

zakończone sprawy sądowe

1923

Zakończone sprawy sądowe

proekty inwestycji

33

Projektów inwestycyjnych

Dziedziny prawa

 • Prawo gospodarcze
  i spory sądowe
 • Spółki i prawo korporacyjne
 • Prawo pracy
 • Podatki
 • Własność intelektualna
  i przemysłowa
 • Restrukturyzacja
  i prawo upadłościowe

Prawo gospodarcze i spory sądowe

Kancelaria od samego początku swojego istnienia koncentruje się na kompleksowej obsłudze przedsiębiorców. Obecnie stałą obsługę prawną zapewniamy 23 firmom z różnych branż. W ramach obsługi prawnej przedsiębiorców prowadziliśmy przed sądami około 980 spraw. Przez 7 lat działalności stworzyliśmy od podstaw 856 umów, analizowaliśmy dalsze 654 umowy.

 • KOGO OBSŁUGUJEMY:
 • Spółki kapitałowe (sp. z o.o. , S.A.)
 • Spółki osobowe (jawne, komandytowe, komandytowo – akcyjne, partnerskie)
 • Spółki cywilne
 • Przedsiębiorców działających w formie indywidualnej
 • Organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia)
 • Szkoły, uczelnie
 • Zakłady opieki zdrowotnej
 • CO ROBIMY:
 • Bieżąca pomoc prawna związana z prowadzeniem działalności gospodarczej
 • Tworzenie, analizy i weryfikacja umów w obrocie gospodarczym
 • Wsparcie w negocjacjach handlowych
 • Analizy i opracowywanie dokumentów wewnętrznych (regulaminów pracowniczych, statutów, programów motywacyjnych itp.)
 • Kompleksowe wsparcie projektów reorganizacyjnych, inwestycyjnych
 • Zastępstwo procesowe w sprawach sądowych w tym cywilnych, upadłościowych, karnych i administracyjnych
 • Pomoc w sporach sądowych pomiędzy firmami, z ubezpieczycielami, z klientami
 • Windykacja należności i dochodzenie odszkodowań
 • Stała pomoc prawna wewnątrz firmy (in house lawyer)
 • Obsługa projektów inwestycyjnych i reorganizacyjnych (fuzje, przejęcia, due diligence)

Czytaj więcej

Jak przygotować się na pierwsze spotkanie z adwokatem ?

Publikacje

Spółki i prawo korporacyjne

Przez 8 lat działalności pomagaliśmy w założeniu 35 spółek prawa handlowego (17 spółek z o.o., 6 spółek jawnych, 11 spółki komandytowe, 1 spółka akcyjna).

Ponadto przeprowadziliśmy 12 projektów związanych z optymalizacją formy prowadzonej działalności, stworzyliśmy 3 grupy kapitałowe, przeprowadziliśmy projekty związane z podziałem spółek, fuzjami, przejęciami. Obecnie stale obsługujemy 19 spółek prawa handlowego udzielając im średnio około 8 porad każdego dnia.

 • KOGO OBSŁUGUJEMY:
 • Organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia)
 • Przedsiębiorców działających w formie indywidualnej
 • Spółki cywilne
 • Spółki osobowe (jawne, komandytowe, komandytowo-akcyjne, partnerskie)
 • Spółki kapitałowe (sp. z o.o. , S.A.)
 • CO ROBIMY:
 • Przekształcenia spółek
 • Obsługa projektów inwestycyjnych i reorganizacyjnych (fuzje, przejęcia, due diligence)
 • Wsparcie procesu uzyskanie zgody na koncentrację przedsiębiorstw
 • Opracowywanie i analizy umów spółek i statutów
 • Opracowywanie i analizy regulacji wewnętrznych (regulaminów rad nadzorczych, zarządów, walnych zgromadzeń itp.)
 • Zastępstwo w sprawach przed Krajowym Rejestrem Sądowym
 • Stała obsługa korporacyjna (przygotowywanie protokołów, uchwał, zawiadomień itp.)
 • Wsparcie projektów startupowych, tworzenie, analizy i weryfikacja umów inwestycyjnych, term sheetów, porozumień wspólników/akcjonariuszy
 • Wsparcie w tworzeniu i weryfikacji umów dla kadry zarządzającej i dyrektorskiej
 • Wsparcie projektów związanych z podwyższeniem i obniżeniem kapitału, umorzeniami, emisją akcji, obligacji, wdrażaniem rozwiązań drag along, tag along, opcji call, opcji put i in.

Czytaj więcej

Jakie są korzyści przekształcenia spółki jawnej w spółkę z o.o.

Publikacje

Prawo pracy

Dzięki stałej obsłudze szeregu przedsiębiorców posiadamy bogate doświadczenia w problematyce prawa pracy. W ciągu 8 lat praktyki m.in. tworzyliśmy od podstaw 10 Regulaminów pracy i wynagradzania, w tym z elementami skomplikowanych systemów motywacyjnych, 8 Regulaminów ZFŚS; 3 krotnie braliśmy udział w negocjacjach ze związkami zawodowymi nt. regulaminów i układów zbiorowych. 3 razy przeprowadzaliśmy procedurę zwolnień grupowych. Prowadziliśmy 73 spory sądowe z pracownikami przed sądami pracy w tym o nieuzasadnione zwolnienia, godziny nadliczbowe. Przygotowywaliśmy szereg umów o pracę, o zakazie konkurencji, o zachowaniu poufności, umów motywacyjnych.

 • KOGO OBSŁUGUJEMY:
 • Spółki kapitałowe (sp. z o.o. , S.A.)
 • Spółki osobowe (jawne, komandytowe, komandytowo – akcyjne, partnerskie)
 • Spółki cywilne
 • Przedsiębiorców działających w formie indywidualnej
 • Organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia)
 • Przedsiębiorców z wielu branż: handel, usługi, hotelarstwo, budownictwo, IT, sieci handlowe
 • CO ROBIMY:
 • Wsparcie przy tworzeniu i zmianach regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, programów motywacyjnych, regulaminów ZFŚS
 • Wsparcie przedsiębiorców we współpracy ze związkami zawodowymi, radami pracowniczymi
 • Wsparcie przedsiębiorców przy kontrolach inspekcji pracy
 • Pomoc w sporach sądowych z pracownikami w tym w sporach o nadgodziny, odszkodowania
 • Wsparcie prawne procesów zwolnień grupowych i innych związanych z reorganizacją zatrudnienia
 • Tworzenie i weryfikacja umów dot. pracy, w tym umów o pracę, kontraktów managerskich, umów o współpracy, umów o zakazie konkurencji, umów o zachowaniu poufności, umów motywacyjnych

Czytaj więcej

Jak przygotować się na pierwsze spotkanie z adwokatem ?

Publikacje

Podatki

W zakresie prawa podatkowego dla naszych klientów uzyskaliśmy 34 pozytywne interpretacje podatkowe, wdrożyliśmy 10 projektów w zakresie optymalizacji podatkowej; średniomiesięcznie udzielamy około 14 porad z zakresu prawa podatkowego.

 • KOGO OBSŁUGUJEMY:
 • Spółki kapitałowe (sp. z o.o. , S.A.)
 • Spółki osobowe (jawne, komandytowe, komandytowo – akcyjne, partnerskie)
 • Spółki cywilne
 • Przedsiębiorców działających w formie indywidualnej
 • Organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia)
 • Przedsiębiorców z wielu branż: handel, usługi, hotelarstwo, budownictwo, IT, sieci handlowe
 • CO ROBIMY:
 • Opinie i doradztwo podatkowe
 • Wsparcie projektów optymalizacyjnych
 • Zastępstwo w sprawach o wydanie wiążących interpretacji podatkowych oraz w sporach z organami skarbowymi
 • Weryfikacja rozwiązań gospodarczych pod kątem podatkowym

 

Czytaj więcej

Czym jest ordynacja podatkowa?

Publikacje

Własność intelektualna i przemysłowa

Dotychczas w ramach naszej działalności przygotowaliśmy ponad 500 umów dotyczące praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich i praw pokrewnych. Wydajemy opinie dotyczące sporów na tle własności intelektualnej. Pomagaliśmy we wdrożeniu procedur zarządzania własnością intelektualną w przedsiębiorstwie. Zarejestrowaliśmy przeszło 100 znaków towarowych oraz prowadziliśmy sprawy związane z naruszeniem własności intelektualnej.

 • KOGO OBSŁUGUJEMY:
 • Firmy w szczególności z branży IT, agencje reklamowe, twórców i pomysłodawców, wydawców
 • Spółki kapitałowe (sp. z o.o. , S.A.)
 • Spółki osobowe (jawne, komandytowe, komandytowo – akcyjne, partnerskie)
 • Spółki cywilne
 • Przedsiębiorców działających w formie indywidualnej
 • CO ROBIMY:
 • Tworzenie i weryfikacja umów dot. praw autorskich, w tym umów przenoszących prawa autorskie, licencyjnych, wykonawczych
 • Tworzenie i weryfikacja innych umów w obrocie gospodarczym, których elementem jest wykorzystanie, tworzenie własności intelektualnej
 • Pomoc w sporach o naruszenia praw własności intelektualnej
 • Pomoc przy rejestracji znaków towarowych

Czytaj więcej

Jak przygotować się na pierwsze spotkanie z adwokatem ?

Publikacje

Restrukturyzacja i prawo upadłościowe

W każdej działalności gospodarczej pojawiają się okresy wymagające wprowadzanie znaczących zmian w celu utrzymania lub odzyskania rentowności. Restrukturyzacja może mieć charakter wewnętrzny, ale może też być prowadzona w ramach postępowania upadłościowego likwidacyjnego lub z możliwością zawarcia układu albo w ramach postępowania naprawczego. Pomagaliśmy w ogłoszeniu upadłości przedsiębiorstw prowadzonych w formie spółek kapitałowych, a także w doprowadzeniu do zawarcia układów z wierzycielami, osiągając redukcję zadłużenia na poziomie mln zł.

 • KOGO OBSŁUGUJEMY:
 • Spółki kapitałowe (sp. z o.o. , S.A.)
 • Spółki osobowe (jawne, komandytowe, komandytowo – akcyjne, partnerskie)
 • Spółki cywilne
 • Przedsiębiorców działających w formie indywidualnej
 • CO ROBIMY:
 • Kompleksowe wsparcie prawne procesów restrukturyzacyjnych
 • Obsługa procesu zwolnień pracowniczych w tym zwolnień grupowych
 • Pomoc w ogłoszeniu upadłości
 • Pomoc na etapie postępowania upadłościowego, w tym na etapie zawierania układu z wierzycielami
 • Wsparcie w odzyskaniu zaległych należności
 • Wsparcie w zawieraniu ugód dot. realizacji zobowiązań

Czytaj więcej

Jak przygotować się na pierwsze spotkanie z adwokatem ?

Publikacje

Branże

 • Nieruchomości
  i wspólnoty mieszkaniowe
 • Firmy handlowe i usługowe
 • Turystyka, hotelarstwo
  i gastronomia
 • IT, e-commerce
 • Edukacja i media
 • Startupy
  i projekty inwestycyjne

Nieruchomości i wspólnoty mieszkaniowe

Dynamicznie rozwijającą się grupą klientów Kancelarii są podmioty zajmujące się zarządzaniem nieruchomościami. W ramach wsparcia prawnego udzielamy stale pomocy 23 wspólnotom mieszkaniowym prowadząc m.in. 164 sprawy windykacyjne przeciwko mieszkańcom zalegającym z opłatami na rzecz wspólnoty i udzielając 143 porad prawnych, oraz uczestnicząc w zebraniach wspólnot.

 • KOGO OBSŁUGUJEMY:
 • Wspólnoty mieszkaniowe
 • Zarządców nieruchomości
 • Firmy projektowe i budowlane
 • Inwestorów indywidualnych
 • CO ROBIMY:
 • Stała i kompleksowa obsługa wspólnot mieszkaniowych w tym windykacja należności, doradztwo, obsługa korporacyjna (protokoły, uchwały)
 • Tworzenie, weryfikacja i analizy umów (umowy przedwstępne, sprzedaży, zamiany, darowizny, umowy deweloperskie, umowy o usługi związane z utrzymaniem nieruchomości)
 • Wsparcie w przygotowywaniu dokumentacji wspólnotowej (regulaminy, statuty, uchwały)
 • Spory sądowe związane z wadami, rękojmią, o zapłatę i odszkodowania

Czytaj więcej

Jak przygotować się na pierwsze spotkanie z adwokatem ?

Publikacje

Firmy handlowe i usługowe

Posiadamy bogate doświadczenie w obsłudze firm handlowych i usługowych. Prowadzimy stałą obsługę handlowej sieci detalicznej posiadającej w szczytowym okresie ok. 300 placówek handlowych działających w systemie własnym i agencyjnym. Prowadzimy stałą obsługę 2 znaczących sieci usługowych – agentów operatorów telekomunikacyjnych. Dla klientów z branży handlu i usług w ciągu 8 lat tworzyliśmy od podstaw lub weryfikowaliśmy blisko 1450 umów w obrocie gospodarczym.

 • KOGO OBSŁUGUJEMY:
 • Detaliczne sieci handlowe
 • Sieci agencyjne handlowe i usługowe
 • Indywidualne przedsiębiorstwa handlowe i usługowe
 • Warsztaty samochodowe
 • Przedsiębiorców z branży najmu i sprzedaży pojazdów specjalistycznych w branży budowlanej
 • Przedsiębiorców z branży gospodarki odpadami (odbiór, transport, składowanie, odzysk)
 • Hotele, restauracje
 • CO ROBIMY:
 • Stała obsługa prawna w ramach abonamentów prawnych
 • Windykacja należności
 • Spory pracownicze i doradztwo w zakresie prawa pracy
 • Zamówienia publiczne
 • Wsparcie przy tworzeniu i zarządzaniu sieciami agencyjnymi i franczyzowymi
 • Tworzenie i analizy umów branżowych, typowych i nietypowych, umowy partnerskie, agencyjne, franczyzowe, o współpracy, umowy pomiędzy spółkami kapitałowymi
 • Fuzje, przekształcenia, konsolidacje
 • Wsparcie przy tworzeniu regulaminów akcji promocyjnych, konkursów
 • Prowadzenie sporów z konsumentami, w tym o naruszenie zbiorowych praw konsumentów
 • Spory dotyczące ubezpieczeń komunikacyjnych, w szczególności dotyczące napraw powypadkowych, zaniżania odszkodowań

Czytaj więcej

Dlaczego warto korzystać z usług adwokata przy zakładaniu firmy ?

Publikacje

Turystyka, hotelarstwo i gastronomia

Główne biuro Kancelarii znajduje się w Krakowie, niewątpliwie najczęściej odwiedzanym przez turystów mieście w Polsce, stąd też naszymi klientami są także firmy z sektora turystycznego. Możemy się pochwalić stałą obsługą 5 obiektów hotelowych. Prowadziliśmy obsługę budowy od podstaw 2 hoteli.

 • KOGO OBSŁUGUJEMY:
 • Hotele, hostele, pensjonaty
 • Przewoźników
 • Restauracje, kawiarnie, puby
 • CO ROBIMY:
 • Stała obsługa prawna w tematyce branżowej
 • Tworzenie i weryfikacja umów branżowych
 • Obsługa projektów inwestycyjnych, w tym związanych z budową hoteli

Czytaj więcej

Jak przygotować się na pierwsze spotkanie z adwokatem ?

Publikacje

IT, e-commerce

Rozwój sieci Internet generuje nowe wyzwania i problemy natury prawnej. Naszymi klientami są m.in. firmy programistyczne, sklepy internetowe. Przeprowadziliśmy 500 h szkoleń z zakresu ochrony własności intelektualnej. Opracowaliśmy lub weryfikowaliśmy regulaminy portali i sklepów internetowych.

 • KOGO OBSŁUGUJEMY:
 • Sklepy internetowe
 • Firmy informatyczne
 • Firmy programistyczne
 • Przedsiębiorców zamawiających oprogramowanie branżowe
 • CO ROBIMY:
 • Doradztwo w sprawach związanych z prawami autorskimi i prawami własności przemysłowej
 • Doradztwo w sprawach związanych prawem konkurencji
 • Weryfikacja i przygotowywanie regulaminów portali i sklepów internetowych, regulaminów promocji, konkursów
 • Tworzenie, weryfikacja i wsparcie negocjacji umów o tworzenie, dystrybucję i korzystanie z oprogramowania
 • Pomoc w sporach o naruszenie zbiorowych praw konsumentów

Czytaj więcej

Jak przygotować się na pierwsze spotkanie z adwokatem ?

Publikacje

Edukacja i media

Dostrzegając potencjał branży edukacyjnej i medialnej zajmujemy się kompleksową pomocą dla przedsiębiorców działających w tych dziedzinach. Prowadzimy stałą obsługę prawną 1 wydawnictwa branżowego oraz 1 szkoły. Współpracujemy na stałe z inkubatorem przedsiębiorczości działającym przy państwowej uczelni wyższej. Prowadzimy stałą obsługę agencji reklamowych.

 • KOGO OBSŁUGUJEMY:
 • Uczelnie wyższe
 • Szkoły, przedszkola
 • Wydawców prasy specjalistycznej
 • Firmy szkoleniowe i doradcze
 • Firmy wspomagające realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej
 • CO ROBIMY:
 • Stałe doradztwo prawne dla firm z branży edukacji i mediów
 • Prowadzenie szkoleń prawnych
 • Tworzenie i weryfikacja specyficznych umów branżowych
 • Pomoc prawna w fuzjach, przejęciach, przekształceniach
 • Pomoc w aspektach związanych z ochroną własności intelektualnej
 • Wsparcie w zakresie prawa zamówień publicznych

 

Czytaj więcej

Jak przygotować się na pierwsze spotkanie z adwokatem ?

Publikacje

Startupy i projekty inwestycyjne

Każda firma ma swój początek. My przez 8 lat działalności pomagaliśmy w założeniu 35 spółek prawa handlowego (17 spółek z o.o., 6 spółek jawnych, 11 spółki komandytowe, 1 spółka akcyjna). Stale współpracujemy z Inkubatorem Przedsiębiorczości działającym przy państwowej uczelni wyższej, który pomaga nowym tworzącym się firmom.

 • KOGO OBSŁUGUJEMY:
 • Inkubatory przedsiębiorczości
 • Inwestorów
 • Pomysłodawców
 • Fundusze inwestycyjne
 • CO ROBIMY:
 • Wsparcie w opracowywaniu rozwiązań inwestycyjnych
 • Tworzenie, analizy i negocjacje umów inwestycyjnych
 • Due diligence
 • Fuzje, łączenia, przekształcenia, zakładanie spółek
 • kompleksowa pomoc dla pomysłodawców w negocjacjach z inwestorami w tym funduszami inwestycyjnymi , tworzenie i negocjacja umów inwestycyjnych, listów intencyjnych, term sheetów

Czytaj więcej

Jak przygotować się na pierwsze spotkanie z adwokatem ?

Publikacje

Zespół

O KANCELARII

Kancelaria Adwokacka PPSC w Krakowie

świadczy kompleksowe usługi prawne dla klientów korporacyjnych, klientów indywidualnych i klientów sektora publicznego.

Zespół Kancelarii (adwokaci, doradca podatkowy, radca prawny, aplikanci adwokaccy, aplikanci radcowscy) posiada szeroką wiedzę i doświadczenie z wielu dziedzin prawa, co umożliwia zarówno stałą obsługę firm, jak i współpracę przy realizacji konkretnych przedsięwzięć prawnych. Siedziba Kancelarii znajduje się w Krakowie, a ponadto Kancelaria prowadzi biura w Tychach i Świątnikach.

Szukasz profesjonalnej pomocy prawnej? Skontaktuj się z nami – Twoim adwokatem w Krakowie i nie tylko.

Zespół

Piotr Proniewski
adwokat
piotr proniewski adwokat kraków, kancelaria proniewski przybyłka kraków
piotr.proniewski@ppsc.pl

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W latach 2005 – 2006 prawnik w firmie JORDAN. W latach 2006 – 2008 dyrektor działu prawnego w spółce handlowej MIX ELECTRONICS S.A. Dzięki wieloletniej pracy jako in-House Lawyer posiada rzadką wśród prawników umiejętność patrzenia na wyzwania i problemy przedsiębiorców z biznesowej perspektwy.

Adwokat specjalizuje się w prawie spółek handlowych, prawie pracy i prawie kontraktów handlowych oraz prawie upadłościowym i naprawczym.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W latach 2005 – 2006 prawnik w firmie JORDAN. W latach 2006 – 2008 dyrektor działu prawnego w spółce handlowej MIX ELECTRONICS S.A. Dzięki wieloletniej pracy jako in-House Lawyer posiada rzadką wśród prawników umiejętność patrzenia na wyzwania i problemy przedsiębiorców z biznesowej piotr.proniewski@ppsc.pl

Umów konsultacjeperspektwy.

Adwokat specjalizuje się w prawie spółek handlowych, prawie pracy i prawie kontraktów handlowych oraz prawie upadłościowym i naprawczym.

Leszek Przybyłka
adwokat, doradca podatkowy
leszek przybyłka doradcta podatkowy, adwokat kraków, kancelaria proniewski przybyłka kraków
leszek.przybylka@ppsc.pl

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W maju 2008 roku zdał egzamin na doradcę podatkowego i we wrześniu 2008 roku został wpisany na listę doradców podatkowych prowadzoną przez Krajową Radę Doradców Podatkowych. We wrześniu 2008 roku ukończył aplikację sądową przy Sądzie Okręgowym w Krakowie, a następnie w listopadzie 2008 roku uzyskał wpis na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Katowicach.

Specjalizuje się w prawie podatkowym, prawie karnym skarbowym, w sporach sądowych, prawie inwestycji budowlanych i obsłudze prawnej procesów inwestycyjnych.

ANNA KUŹNIAK
radca prawny
anna kuźniak radca prawny, kancelaria proniewski przybyłka kraków
anna.kuzniak@ppsc.pl

Wpisana na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, mgr prawa – absolwentka studiów wyższych na kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, oraz mgr ekonomii – absolwentka studiów wyższych na kierunku Ekonomia na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. W latach 2014-2017 zdobywała doświadczenie w międzynarodowej korporacji z branży finansów. Od 2017 roku współpracuje z krakowskimi i katowickimi kancelariami, zajmując się w szczególności kompleksową obsługą podmiotów gospodarczych. Dzięki ukończonym studiom z zakresu ekonomii i prawa oraz zdobytemu doświadczeniu, dysponuje wszechstronną wiedzą w obszarze funkcjonowania przedsiębiorstw. Specjalistka z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego, w tym zwłaszcza z zakresu e-commerce, prawa pracy i prawa lokalowego.

 

Konrad Grochal
prawnik
konrad grochal prawnik kraków, kancelaria proniewski przybyłka kraków
konrad.grochal@ppsc.pl

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Studiów Podyplomowych z Zarządzania Audytem Wewnętrznym w Przedsiębiorstwach Gospodarczych Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Administrator Bezpieczeństwa Informacji w spółkach branży handlowej i telecom.

Specjalista z zakresu prawa ochrony danych osobowych z wiedzą w zakresie tworzenia i kompleksowego wdrażania Polityk Bezpieczeństwa.

Magdalena Spiechowicz
sekretarka
magdalena spiechowicz, kancelaria proniewski przybyłka kraków
magdalena.spiechowicz@ppsc.pl

Absolwentka Akademii Ignatianum w Krakowie. Ukończyła studia wyższe z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej z interwencją kryzysową oraz pracę socjalną.

W kancelarii zajmuje się obsługą sekretariatu.

Kontakt

Logo

NIP: 9442193874
REGON: 120814066

PPSC ADWOKAT KRAKÓW

ul. Konopnickiej 5/4
30-302 Kraków
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 68

PPSC ADWOKAT TYCHY

ul. Wschodnia 18
43-100 Tychy
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

PPSC ADWOKAT ŚWIĄTNIKI

Franciszka Bielowicza 57/3
32-040 Świątniki Górne
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

Panel klienta

Każdy z naszych Klientów otrzymuje swoje konto w Panelu Klienta.