Za długa umowa na czas określony - Kancelaria adwokacka Proniewski Przybyłka

header

Twój cel
Nasza wiedza
Wspólny sukces

Publikacje

piotr

Za długa umowa na czas określony

Klientem kancelarii jest pracodawca zatrudniający kilkaset osób. Wielu pracowników zatrudnionych jest na umowy o pracę na czas określony wynoszący 5 lat. Jeden z pracowników pozwał pracodawcę o odszkodowanie z tytułu bezprawnego rozwiązania umowy o pracę. Jako podstawę roszczenia wskazał, iż jego umowa o pracę ma charakter długoterminowy i w rzeczywistości jest umową na czas nieokreślony; złożone wypowiedzenia umowy o pracę powinno zatem spełniać kryteria wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony i m.in. zawierać uzasadnienia tego wypowiedzenia. Wobec braku tego uzasadnienia należne jest odszkodowanie. W sprawie tej sądy pierwszej i drugiej instancji uwzględniły powództwo pracownika.
W tym samym czasie z niemal identycznym roszczeniem wystąpił inny pracownik. W tej sprawie powództwo zostało jednak oddalone.
Przepisy kodeksu pracy nie przewidują maksymalnej długości umowy o prace na czas określony. Warto jednak pamiętać, iż pewne regulacje w tym zakresie zawierała tzw. ustawa antykryzysowa. W przedmiotowej sprawie umowa o prace zawarta została jednak jeszcze przed wejściem w życie w/w ustawy.
W orzecznictwie Sądu Najwyższego utrwaliło się stanowisko, iż długoterminowe umowy o pracę zawierane na czas określony jako stanowiące obejście przepisów prawa mogą być uznawane za umowy na czas nieokreślony. Aby umowę zawartą na czas określony uznać de facto za umowę na czas nieokreślony muszą być spełnione jednak określone przez orzecznictwo przesłanki. Są to przede wszystkim:
– długoterminowy okres umowy na czas określony (orzecznictwo SN dotyczy spraw od 5 lat w górę);
– brak obiektywnych przesłanek zawarcia umowy na okres długoterminowy.

W opisywanych powyżej sprawach toczących się przy udziale prawników kancelarii zapadły diametralnie odmienne rozstrzygnięcia. W obu tych sprawach sądy kierowały się w/w przesłankami nakreślonymi przez orzecznictwo.

W pierwszej sprawie sąd stwierdził, iż nie ma obiektywnych podstaw zawarcia z pracownikiem umowy na okres aż 5 lat. Zakres jego obowiązków miał bowiem charakter stały i nie był determinowany np. realizacją jakiegoś konkretnego projektu trwającego określony okres czasu.

W drugiej sprawie, w której sąd oddalił roszczenia pracowników uwzględniono zgłoszoną w toku postępowania okoliczność, iż okres na jaki zawarta była umowa o pracę korelował mniej więcej z okresem na jaki zawarta była umowa najmu lokalu handlowego w którym zatrudniony był pracownik.

W/w sprawy były przyczynkiem przeprowadzenia pod nadzorem Kancelarii gruntowego remodelingu systemu zatrudniania. Kancelaria przeprowadziła ponadto cykl szkoleń pracowników działu kadr i kadry kierowniczej. Opracowano także wzorce dokumentów pracowniczych.

 

Piotr Proniewski, adwokat. Kraków, maj 2011 roku.

Dodaj komentarz

Kontakt


NIP: 9442193874
REGON: 120814066

SIEDZIBA KANCELARII

ul. Konopnickiej 5/4
30-302 Kraków
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94

(+48) 609 521 683

BIURO TYCHY

ul. Wschodnia 18
43-100 Tychy
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

BIURO ŚWIĄTNIKI

Franciszka Bielowicza 57/3
32-040 Świątniki Górne

(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

Panel klienta

Każdy z naszych Klientów otrzymuje swoje konto w Panelu Klienta.

Live chat

_+

Live Chat