Pozew o zapłatę z tytułu odszkodowania OC? Uwaga na właściwość Sądu! - Kancelaria adwokacka Proniewski Przybyłka

header

Twój cel
Nasza wiedza
Wspólny sukces

Publikacje

leszek

Pozew o zapłatę z tytułu odszkodowania OC? Uwaga na właściwość Sądu!

Wypadek komunikacyjny.

Sprawcą szkody jest druga osoba.

Następuje dochodzenie odszkodowania od Ubezpieczyciela z tytułu ubezpieczenia OC.

Wypłacona kwota nie jest wystarczająca i nie pokrywa całości poniesionej szkody, stąd konieczne jest wystąpienie na drogę sądową.

Do jakiego Sądu należy złożyć pozew?

Od dnia 1 stycznia 2016 roku w tym zakresie obowiązuje art. 34a ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych,  Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Zgodnie z nim:

Powództwo o odszkodowanie z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych wytacza się wyłącznie przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania albo siedziby poszkodowanego zdarzeniem powodującym szkodę albo przed sąd właściwy dla miejsca zaistnienia tego zdarzenia. W braku wskazanych wyżej podstaw właściwości miejscowej powództwo można wytoczyć przed sąd właściwy według przepisów o właściwości ogólnej.

Oznacza to, że tylko powyżej wskazana właściwość jest prawidłowa w zakresie dochodzenia roszczeń z tytułu ubezpieczenia OC!

W praktyce często się też zdarza, że warsztaty samochodowe, w których dokonywana jest naprawa pojazdu chcą cedować roszczenia związane ze szkodą na siebie, umożliwiając w ten sposób dokonanie naprawy samochodu poszkodowanym bez konieczności ponoszenia kosztów „od razu”. Warsztaty samochodowe bowiem dochodzą należnego odszkodowania bezpośrednio już od ubezpieczyciela. Istotne jest jednak to, że również one muszą się stosować do regulacji zawartych w art. 34a, gdyż zgodnie z § 2 tego artykułu:

Przelew wierzytelności nie wpływa na właściwość sądu.

Konieczne jest więc wytoczenie powództwa przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania poszkodowanego, miejsca jego siedziby bądź miejsca wystąpienia zdarzenia.

Co istotne, powyższe uwagi nie dotyczą dochodzenia odszkodowań z tytułu umowy AC.

 

Leszek Przybyłka, adwokat, Kraków czerwiec 2016 roku

car-accident-1995852_1920

Dodaj komentarz

Kontakt


NIP: 9442193874
REGON: 120814066

SIEDZIBA KANCELARII

ul. Konopnickiej 5/4
30-302 Kraków
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94

(+48) 609 521 683

BIURO TYCHY

ul. Wschodnia 18
43-100 Tychy
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

BIURO ŚWIĄTNIKI

Franciszka Bielowicza 57/3
32-040 Świątniki Górne

(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

Panel klienta

Każdy z naszych Klientów otrzymuje swoje konto w Panelu Klienta.