Kancelaria adwokacka Proniewski Przybyłka

header

Twój cel
Nasza wiedza
Wspólny sukces

Publikacje

leszek

Tymczasowe oddelegowanie pracowników

Zgodnie z art. 42 § 4 Kodeksu pracy (dalej: „k.p.”) pracodawca może powierzyć pracownikowi pracę inną niż określoną w umowie o pracę, jeżeli łącznie spełnione następujące warunki:
a) jest to uzasadnione potrzebami pracodawcy,
b) okres, na który pracownik jest delegowany nie przekracza 3 miesięcy w roku kalendarzowym,
c) nie powoduje to obniżenia wynagrodzenia,
d) praca, do której pracownik jest delegowany, odpowiada jego kwalifikacjom.

Inną pracą w rozumieniu art. 42 § 4 k.p. jest praca odmiennego rodzaju niż określona w umowie o pracę, a nie praca rodzajowo ta sama, lecz świadczona na innym stanowisku. Przyjmuje się, iż dopuszczalne jest zastosowanie tego przepisu do przejściowej zmiany miejsca wykonywania pracy (tak pośrednio: z dnia 16 lutego 1995 r. I PRN 122/94) – należy jednak pamiętać, że zależy to od okoliczności konkretnej sprawy, w szczególności:
a) odległości pomiędzy aktualnym miejscem pracy a planowanym miejscem oddelegowania
b) sposobem określenia miejsca pracy w umowie o prace zawartej z pracownikiem, który miałby zostać oddelegowany
c) charakteru zakładu pracy
d) sposobu organizacji pracy pracownika.

Powierzenie pracownikowi innej pracy ma formę polecenia pracodawcy, który nie ma obowiązku dokumentowania polecenia w formie pisemnej (zob. wyrok SN z 13.3.1979 r., I PRN 18/79, niepubl.), ani też nie musi konsultować swojego zamiaru z zakładową organizacją związkową reprezentującą prawa i interesy pracownika. Niemniej, z przyczyn dowodowych oraz organizacyjnych, zalecane jest zachowanie formy pisemnej.

Ograniczenie okresu dopuszczalności powierzenia innej pracy do 3 miesięcy w roku kalendarzowym powoduje, że jeżeli po upływie tego okresu pracownik nadal wykonuje inne obowiązki i stan ten akceptuje, to można przyjąć, że doszło w sposób dorozumiany do zawarcia porozumienia zmieniającego warunki pracy na podstawie art. 60 k.c. w zw. z art. 300 k.p. (zob. wyrok SN z 14.1.2010 r., I PK 155/09, niepubl.). Okres 3 miesięcy w roku kalendarzowym może być dzielony na części. Może on też przypadać w ostatnim kwartale jednego roku i w pierwszym kwartale następnego roku.

Dokonując powierzenia innej pracy, pracodawca musi wziąć pod uwagę kwalifikacje pracownika, co oznacza konieczność uwzględnienia zarówno jego przygotowania zawodowego, czyli wykształcenia, doświadczenia zawodowego i umiejętności, jak i oceny właściwości psychofizycznych, predyspozycji psychicznych oraz zdolności do wykonywania określonych czynności z punktu widzenia zdrowia fizycznego (zob. wyrok SN z 4.10.2000 r., I PKN 61/00, PP Nr 5 2001, poz. 33).

W sytuacji, gdy pracownik odmawia wykonania obowiązków powierzonych mu w trybie art. 42 §4 k.p. zachowanie to może zostać uznane za odmowę wykonania polecenia służbowego i jako takie stanowić podstawę dla rozwiązania stosunku pracy, w tym nawet w trybie art. 52 §1 pkt 1) k.p., tj. tzw. zwolnienia dyscyplinarnego. Należy jednak pamiętać, że uzasadnieniem dla rozwiązania umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia może być wyłącznie ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych, a tym samym kwestia oceny zachowania pracownika wymaga każdorazowej analizy okoliczności danej spawy dokonywanej przez sąd.

W przypadku oddelegowania do innego miejsca pracy pracownika opiekującego się dzieckiem poniżej 4 roku życia konieczna jest jego zgoda.

Dodaj komentarz

Kontakt


NIP: 9442193874
REGON: 120814066

SIEDZIBA KANCELARII

ul. Konopnickiej 5/4
30-302 Kraków
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94

(+48) 609 521 683

BIURO TYCHY

ul. Wschodnia 18
43-100 Tychy
kancelaria@ppsc.pl
(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

BIURO ŚWIĄTNIKI

Franciszka Bielowicza 57/3
32-040 Świątniki Górne

(+48) 12 345 56 94
(+48) 609 521 683

Panel klienta

Każdy z naszych Klientów otrzymuje swoje konto w Panelu Klienta.

Live chat

_+

Live Chat